Zarządzanie Informacją

Studia te są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem niezbędnej na współczesnym rynku pracy wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w zakresie nabywania, analizy, interpretacji i stosowania zaawansowanych metod zarządzania informacją. W trakcie studiów oferujemy dwie nowoczesne specjalności: analityka danych lub cyfrowe dziedzictwo kultury. Nowy kierunek wyposaży absolwentów w unikatowe zdolności refleksji nad niezwykłym i niewyczerpywalnym zasobem informacji definiowanej jako to, co jest przetwarzane, przechowywane i odzyskiwane. Zgodnie z potrzebami współczesnej gospodarki opartej na wiedzy studia przygotują do kariery w szerokim obszarze zarządzania informacją. Absolwenci nowego kierunku będą wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, posiadającymi praktyczne umiejętności przetwarzania informacji oraz planowania, zarządzania, dystrybucji i wykorzystywania zasobów informacyjnych. Umiejętności te są obecnie przydatne wszędzie, a rynek pracy kształtowany przez technologie informacyjno-komunikacyjne potrzebuje specjalistów zarządzających informacją.

Chcesz wykorzystać fakt, iż żyjemy w złotym wieku informacji?
Lubisz zamieniać dane w wiedzę?
Zamierzasz budować przewagę konkurencyjną swojej firmy lub firmy, w której będziesz pracować?
Chcesz zarządzać fantastycznie złożonym światem informacji? 

Marzysz o uniwersalnym, wszędzie przydatnym wykształceniu?
Wybierz nowy kierunek Zarządzanie informacją studia II stopnia!

Zasady rekrutacji:
O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się dyplomem licencjata/ magistra dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Jeżeli kandydat może wykazać średnią zarówno z pierwszego jak i drugiego stopnia studiów – podaje średnią korzystniejszą. Dyplom uzyskany za granicą: rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do studiowania na kierunku zarządzanie informacją oraz znajomość języka polskiego. Rozmowa oceniana w skali od 1 do 5. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 3 punktów.