Terminarz

Do 20 lipca 2016 r. można zgłaszać propozycje referatów na konferencję. Zgłoszenia wraz z krótkim abstraktem (do 150 słów) prosimy nadsyłać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną do sekretarza konferencji dr Kamili Augustyn na adres

e-mail: kamila.augustyn@uwr.edu.pl albo pocztą tradycyjną na adres: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław, pok. 102.

Do 30 września 2016 r. – można zgłaszać chęć udziału w konferencji bez referatu.

Do 31 lipca 2016 r. Rada Programowa podejmie decyzję o włączeniu referatu do programu konferencji, a sekretarz poinformuje zainteresowanych drogą mailową o akceptacji tematu.

Do 30 września 2016 r. należy dokonać opłaty konferencyjnej w wysokości 400 , która obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku (przerwy kawowe) i obiadu, a także uroczystej kolacji oraz, w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku, koszty recenzowania publikacji pokonferencyjnej. Opłaty konferencyjnej będzie można dokonać przelewem (szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym czasie na stronie konferencji i Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr).

5 listopada 2016 r. nastąpi ogłoszenie programu konferencji.