Stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów

Stypendium dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych – laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miejskiej  nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się studenci  I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów jest spełnienie następujących kryteriów:

  • posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;
  • zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Okres pobierania stypendium

Stypendia przyznawane są studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie.

Uwagi

Studenci, którym zostało przyznane stypendium tracą prawo do jego pobierania, gdy przestali spełniać warunki określone uchwałą lub zostali skreśleni z listy studentów. O zaistniałych sytuacjach studenci są zobowiązani niezwłocznie powiadomić udzielającego stypendium.

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami studenci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Internetowa rejestracja wniosków odbywa się w terminie:

  • do dnia 30 października danego roku akademickiego.

Wymagane dokumenty

Złożony  za pośrednictwem aplikacji internetowej wniosek powinien zawierać w formie pliku elektronicznego następujące dokumenty:

  • zaświadczenie  z uczelni potwierdzające status studenta (tj. informację o kierunku, specjalności i roku studiów);
  • dokument potwierdzający przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
  • prezentację studenta;
  • dokumenty potwierdzające zdobycie tytułu laureata olimpiady przedmiotowej lub konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendium oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej: http://www.wca.wroc.pl. W razie pytań kontakt z Moniką Płoszaj, tel. 71 770 20 04 lub e-mail:monika.ploszaj@um.wroc.pl
pozdrawiam,
Jolanta Piech
Dział Nauczania