Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe studia I stopnia realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rozwój nowych technologii wywarł duży wpływ na zjawiska i procesy związane z książką. Na nowo utworzonym kierunku są one analizowane w kontekście historycznym, z poszanowaniem dokonań przeszłych pokoleń. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe formy komunikacji piśmiennej, widząc w nich kontynuację form wcześniejszych.

Program kierunku Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe koncentruje się wokół następujących zagadnień:

1. Edytorstwo (tu m.in. przedmioty: Podstawy edytorstwa, Edytorstwo publikacji cyfrowych, Źródła informacji w pracy wydawcy, Redagowanie tekstu, Twórcze pisanie, Praca z przekładem, Prawo autorskie w pracy wydawcy).

2. Estetyka i funkcjonalność publikacji (tu m.in. przedmioty: Typografia i grafika książki, Współczesna sztuka książki, Ilustracja książkowa, Wiedza o kulturze).

3. Komunikowanie (tu m.in. przedmioty: Komunikacja społeczna, Czytelnictwo współczesne, Użytkownicy mediów cyfrowych, Marketing i promocja książek, Ocena funkcjonalności stron internetowych).

4. Zasoby cyfrowe (tu m.in. przedmioty: Zarządzanie kolekcjami e-dokumentów, Heurystyka informacyjna, Rynek e-publikacji, Ocena i selekcja dokumentów).

 

Ważną częścią programu są zajęcia w pracowni komputerowej. W ten sposób realizowane są projekty na następujących przedmiotach:
Zaawansowane funkcje programów użytkowych (edytory tekstu i grafiki, programy do prezentacji, bazy danych), Praca w programie InDesign.

Studenci poznają procesy związane z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie. Zapoznają się z zadaniami twórców tych publikacji, odbiorców i użytkowników oraz zadaniami instytucji przetwarzających i udostępniających informację w różnorodnych formach i formatach. Utworzenie kierunku PCiS jest ściśle związane z potrzebami współczesnego rynku pracy.
Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł licencjata publikowania cyfrowego i sieciowego.

Absolwenci kierunku PCiS studiów I stopnia będą kompetentnymi pracownikami sektora informacji, potrafiącymi sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed rynkiem wydawniczym rozwój nowych technologii. Mogą oni szukać zatrudnienia w wydawnictwach publikacji tradycyjnych i cyfrowych (książek i czasopism), portalach internetowych, firmach prowadzących digitalizację publikacji, bibliotekach cyfrowych, instytucjach naukowych otwierających repozytoria typu Open Access, księgarniach internetowych, działach wydawniczych, marketingowych i promocyjnych różnych firm. Zainteresowani dalszym kształceniem mają możliwość kontynuowania nauki w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na studiach II stopnia  PCiS lub na studiach podyplomowych Wydawca produktów cyfrowych.

Publikowanie cyfrowe i sieciowe, studia II stopnia

Szczególny nacisk w trakcie studiów II stopnia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe położony jest na komunikację piśmienną w środowisku internetowym i elektroniczne formy publikowania, dlatego też absolwenci kierunku zaznajomieni są ze specyfiką komunikacji internetowej (od problematyki przygotowania tekstów do internetu po architekturę informacji sieciowej), najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w edytorstwie elektronicznym, problematyką udostępniania i rozpowszechniania publikacji cyfrowych.

Nabyte w trakcie studiów wiedza i kompetencje pozwalają również analizować zjawiska występujące w cyfrowej przestrzeni słowa pisanego z uwzględnieniem teorii i metod współczesnej bibliologii i informatologii, a także szerzej rozumianej humanistyki cyfrowej. W trakcie studiów studenci zdobywają usystematyzowaną wiedzę na temat procesów komunikacyjnych przebiegających w środowisku cyfrowym, poznają typologię zasobów cyfrowych oraz najważniejsze teorie, metody i narzędzia umożliwiające ich naukowe badania z różnych perspektyw.

Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) dysponują szczegółową wiedzą oraz pogłębionymi umiejętnościami praktycznymi w zakresie profesjonalnego przygotowania publikacji (drukowanych i cyfrowych) udostępnianych za pomocą różnych kanałów dystrybucyjnych, a także znają społeczne, kulturowe i technologiczne uwarunkowania współczesnego procesu publikacyjnego. Posiadaną wiedzę potrafią wykorzystać w praktyce, przygotowując publikacje różnego typu (w tym na urządzenia mobilne), planując działania prowadzące do ich powstania i rozpowszechnienia. W realizacji konkretnych zadań wydawniczych potrafią efektywnie wykorzystywać różnorodne zasoby informacyjne i nowoczesne narzędzia technologiczne (m.in. profesjonalne programy komputerowe).

Absolwenci studiów II stopnia potrafią zadbać o wysoką jakość publikacji zarówno od strony merytorycznej, informacyjnej, jak i funkcjonalnej, dostosowując jej treść, formę oraz format do potrzeb współczesnego odbiorcy i uwzględniając przemiany współczesnej kultury czytelniczej. Ważną umiejętnością kształtowaną w czasie studiów jest wszechstronna ocena jakości publikacji – dzięki poszerzonej wiedzy z zakresu estetyki książki absolwenci nabywają kompetencji do jej oceny również w kontekście ukształtowania typograficznego i wyposażenia graficznego.

Absolwenci studiów II stopnia PCiS są przygotowani do pracy w profesjonalnych instytucjach wydawniczych oraz działalności zawodowej związanej z szeroko rozumianą komunikacją cyfrową i mediami elektronicznymi. Potrafią korzystać z nowych technologii w procesie przygotowania i dystrybucji publikacji zarówno tradycyjnych,
jak i elektronicznych, a także wykorzystywać w praktyce możliwości informacyjne, jakie stwarza środowisko sieciowe. Mają świadomość dynamiki rozwoju i ciągłych przemian rynku wydawniczego oraz mediów cyfrowych, a tym samym świadomość konieczności ciągłego samokształcenia i doskonalenia swoich kompetencji.

Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i metodologicznej są przygotowani do podjęcia badań naukowych i mogą kontynuować studia na trzecim stopniu w ramach studiów doktoranckich. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują stopień magistra publikowania cyfrowego i sieciowego.