Efekty uczenia się 2019-2020 INiB I st.

Wydział: Filologiczny

Kierunek studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscypliny naukowe: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Poziom kwalifikacji: 6

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol Efekty uczenia się dla kierunku studiów
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo absolwent:

Odniesienie do charakterystyk I stopnia PRK
z uwzględnieniem efektów właściwych dla obszaru nauk humanistycznych
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o stanie i znaczeniu nauk badających systemy informacji w społeczeństwie wiedzy oraz kulturę książki (informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa, bibliografii, edytorstwa), w zakresie ich przynależności do obszaru nauk humanistycznych oraz ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej P6S_WG
K_W02 zna elementarną terminologię stosowaną w informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwie, bibliografii, edytorstwie oraz w dziedzinach obejmujących wiedzę o języku, literaturze, kulturze, nauce i mediach P6S_WG
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa obejmującą ich teorie, terminologię, metodologię oraz współczesne kierunki badawcze P6S_WG
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa, bibliografii, edytorstwa, dotyczącą: roli informacji, dokumentu, książki w życiu społecznym; komunikacji piśmiennej tradycyjnej i cyfrowej; metod i narzędzi produkcji, organizacji i upowszechniania piśmiennictwa; strategii gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji; funkcjonowania instytucji książki (wydawnictw, księgarni, bibliotek, mediatek) oraz centrów i ośrodków informacji; społecznych potrzeb użytkowników informacji oraz odbiorców książki; oceny jakości zasobów informacji i usług związanych z ich obiegiem w społeczeństwie P6S_WG
K_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa, bibliografii, edytorstwa z innymi dyscyplinami naukowymi w zakresie: źródeł i rozwoju myśli (filozofia), procesów historycznych (historia), komunikacji naukowej (naukoznawstwo), form kulturowych (kulturoznawstwo), komunikacji literackiej (literaturoznawstwo), reguł rozumowania i posługiwania się językiem (logika, językoznawstwo), zasad prawnych, ekonomicznych i marketingowych odnoszących się do funkcjonowania systemu informacji i książki (prawo, ekonomia, zarządzanie, marketing), obsługi zróżnicowanych grup użytkowników informacji i książki (socjologia, psychologia, pedagogika) oraz użyteczności systemów teleinformatycznych w działalności informacyjnej, bibliotecznej i wydawniczej (informatyka, telekomunikacja) P6S_WG
K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa P6S_WG
 K_W07 Ma podstawową wiedzę nt. współczesnych przemian cywilizacyjnych związanych ze zjawiskami globalizacji i cyfryzacji, które łączą się z: problematyką społeczeństwa informacji i wiedzy; kształtowaniem elektronicznych systemów obiegu dokumentów i informacji (w komunikacji społecznej, naukowej i literackiej); cyfryzacją zasobów piśmiennictwa; wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych w działalności badawczej, informacyjnej, bibliotecznej oraz wydawniczej P6S-WG
K_W08 ma podstawową wiedzę o społeczeństwie informacyjnym, strukturze i funkcjach systemu informacji i systemu książki, o ich współczesnych przemianach w skali globalnej i krajowej, zna wybrane nowe rozwiązania przyjęte w innych krajach P6S_WK
K_W09 zna podstawowe metody i techniki analizy efektów zorganizowanej działalności informacyjnej, bibliotecznej i edytorskiej, zgodne z odpowiednimi teoriami i szkołami badawczymi; zna i rozumie znaczenie informacji i piśmiennictwa w kontekście zróżnicowanych kulturowych i społecznych uwarunkowań procesów komunikacyjnych; P6S_WK
K_W10 ma świadomość kompleksowej i historycznie zmiennej natury języka oraz wpływu tych zjawisk na kulturę książki, systemy informacji oraz działalność wydawniczą, biblioteczną i informacyjną P6S_WK
K_W11 ma podstawową wiedzę o znaczeniu instytucji książki (wydawnictw, księgarń, bibliotek) dla współczesnej kultury; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym w zakresie zarówno kultury wysokiej, jak i masowej; rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w kontekście przełomu cyfrowego w humanistyce P6S_WK
K-W12 ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, zna podstawowe pojęcia i zasady działania prawa autorskiego P6S_WG

P6S_WK

K_W13 zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania zarządzania instytucjami informacji i książki; zna i rozumie podstawowe prawa współczesnego rynku pracy oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości P6S_WK
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, gromadzić, opracowywać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację zawartą w źródłach pierwotnych i pochodnych, drukowanych i elektronicznych, wykorzystując różnorodne narzędzia i strategie wyszukiwawcze P6S_UW
K_U02 posiada elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie (pod kierunkiem opiekuna naukowego) typowych problemów w zakresie opisu i analizy zjawisk związanych ze społecznym funkcjonowaniem informacji i piśmiennictwa P6S_UW
K_U03 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego P6S_UW
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi koncepcjami teoretycznymi i pojęciami z zakresu informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa, bibliografii, edytorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych P6S_UW
K_U05 rozpoznaje i umie analizować różne rodzaje dokumentów oraz zasobów cyfrowych pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych i funkcjonalnych; umie je opisywać i oceniać ich jakość; potrafi je usytuować w procesach historyczno- kulturowych P6S_UW

 

K_U06 potrafi brać udział w debacie, formułować i wyrażać poglądy w odniesieniu do zjawisk technologicznych, komunikacyjnych i społecznych związanych z obiegiem informacji i piśmiennictwa (społeczna i naukowa ranga informacji w społeczeństwie wiedzy; kulturotwórcza i społeczna rola książki w postaci tradycyjnej i cyfrowej; misja wydawnictw, księgarń i bibliotek w ujęciu historycznym i współczesnym; potrzeba promocji kultury czytelniczej i edukacji informacyjnej), odwołując się do właściwej literatury P6S_UK
K_U07 potrafi posługiwać się różnymi kanałami i zaawansowanymi technikami komunikacyjnymi (w tym środkami komunikacji elektronicznej) P6S_UK
K_U08 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów oraz technik komunikacyjnych ze specjalistami zajmującymi się teorią i (lub) praktyką w obszarze badań bibliologicznych, informatologicznych i bibliotekoznawczych, stosując odpowiednią terminologię P6S_UK
K_U09 posiada podstawową umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych, z poprawnie skonstruowanym aparatem naukowym P6S_UK
K_U10 posiada umiejętność tworzenia tekstów oraz przygotowania wystąpień ustnych i multimedialnych w języku polskim (z wykorzystaniem różnych źródeł), w celach informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych P6S_UK
K_U11 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług bibliotecznych i informacyjnych, potrafi ocenić przydatność różnych procedur i wartość funkcjonujących rozwiązań (w tym dobrych praktyk) w tym zakresie H1P_UW
K_U12 potrafi komunikować się w przynajmniej jednym nowożytnym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy P6S_UK
K_U13 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jako warunku powodzenia na rynku pracy, potrafi planować uzupełnianie i aktualizowanie swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych poprzez lekturę książek, czasopism i innych źródeł fachowych (zwłaszcza elektronicznych) oraz uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; jest otwarty na nowe poglądy oraz idee i potrafi poddawać je krytycznej weryfikacji P6S_UU

 

K_U14 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, wspólnie z zespołem projektować i realizować zadania związane z działalnością informacyjną, biblioteczną i wydawniczą P6S_UO
K_U15 potrafi określać priorytety działań własnych i cudzych służących realizacji zadań podejmowanych w ramach instytucji informacji i książki P6S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 identyfikuje najważniejsze problemy poznawcze, praktyczne i etyczne (zwłaszcza w odniesieniu do polskiej sytuacji) zawodów wykonywanych przez pracowników systemu informacji i książki (wydawcy, księgarza, bibliotekarza, bibliografa, pracownika informacji, animatora kultury), ich pragmatyki oraz rangi społecznej; P6S_KK

P6S_KR

 

 

K_K02 prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość etycznych aspektów działalności profesjonalnej w obszarze informacji, książki, dokumentu; akceptuje konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i standardów profesjonalnych, dba o dorobek i tradycje zawodu P6S_KR
K_K03 jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i korzystania z wiedzy ekspertów P6S_KK
K_K04 docenia tradycję i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie rękopiśmiennego, drukowanego i cyfrowego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy; uczestniczy w służących temu działaniach i je inspiruje na rzecz interesu publicznego P6S_KO
K_K05 uczestniczy w życiu kulturalnym, zwłaszcza w zakresie oferty proponowanej przez instytucje związane z książką i nowymi mediami; kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne; świadomie i krytycznie odbiera wytwory kultury i uczestniczy w różnorodnych formach życia kulturalnego P6S_KO
K_K06 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego. P6S_KO
K_K07 myśli i działa w sposób przedsiębiorczy; ma świadomość procesów związanych z pracą, biznesem i karierą P6S_KO

 

*objaśnienie symboli:

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia