Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Studia dwustopniowe: trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) oraz dwuletnie studia II stopnia (uzupełniające magisterskie).

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2013/2014 i późniejszych, warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz obrona pracy licencjackiej.

Absolwenci studiów I stopnia mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w bibliotekach, archiwach i muzeach jako bibliotekoznawcy, archiwiści, specjaliści informacji naukowej, specjaliści zarządzania dokumentacją, analitycy informacji i raportów medialnych, analitycy ruchu na stronach internetowych, menedżerowie zawartości serwisów internetowych.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 przed ukończeniem studiów i uzyskaniem tytułu licencjata zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu licencjackiego. Egzamin licencjacki odbywa się w formie pisemnej, polega na odpowiedzi na pytania otwarte.

W zakres egzaminu wchodzą zagadnienia z trzech bloków tematycznych:

  1. Bibliologicznego,
  2. Bibliotekoznawczego,
  3. Informacyjnego.

Zakres poszczególnych bloków obejmuje szeroko rozumianą problematykę realizowaną w trakcie studiów na różnych przedmiotach.

W trakcie studiów I stopnia każdemu studentowi przysługuje limit 180 godzin lektoratu języka obcego. Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, lecz zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają. Program studiów zobowiązuje również do odbycia po semestrze 4 wakacyjnej praktyki zawodowej w wymiarze 80 godzin.

W trakcie studiów II stopnia każdemu studentowi przysługuje limit 60 godzin lektoratu języka obcego. Studenci są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2+. Po semestrze II studenci odbywają praktykę zawodową w wymiarze 30 godzin.

Studia magisterskie obejmują blok przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych (opcyjnych), wybieranych przez studentów. W trakcie studiów II stopnia studenci wybierają ponadto specjalność (każdego roku oferowane mogą być inne specjalności spośród trzech: infobrokering, cyfrowe dziedzictwo kultury i zarządzanie informacją).

Absolwenci studiów II stopnia po złożeniu pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego otrzymują tytuł magistra informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Na podstawie Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i struktury klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2021 poz. 2285) dyplom ten uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie bibliotekoznawcy, archiwisty i muzealnika, bibliotekoznawcy i specjalisty zarządzania informacją, analityka informacji i raportów medialnych, analityka ruchu na stronach internetowych, brokera informacji (researcher), menedżer zawartości serwisów internetowych, specjalistę informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, specjalistę zarządzania informacją, specjalistę zarządzania dokumentacją i in.