Kwalifikacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy

Kierownik studiów: dr Paweł Bernacki; e-mail: pawel.bernacki@uwr.edu.pl

Sekretarz studiów: –

Czas trwania studiów: 3 semestry

Od roku akademickiego 2014/2015 kandydatów na studia podyplomowe obowiązuje internetowa rejestracja na stronie https://irka.uni.wroc.pl/

Początek rejestracji: 1 czerwca 2018 r. Po zarejestrowaniu się należy złożyć wymagane dokumenty.

Termin składania dokumentów: do 15 października 2018. O przyjęciu na studia Kandydat zostanie poinformowany elektronicznie oraz pisemnie po 15 października 2018.

Termin rozpoczęcia studiów: II połowa października 2018. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów (minimum 17 osób).

Czesne: 5300 zł za trzy semestry.

Indywidualny numer konta podamy każdemu uczestnikowi po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – II/PN – dla nauczycieli bibliotekarzy, adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego podpisane przez kandydata (pobrane i wydrukowane z konta kandydata w systemie IRK),
  • odpis bądź poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • 1 fotografia o wymiarach 70 mm x 42 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle), podpisana imieniem i nazwiskiem.

Wymagane wykształcenie kandydata: absolwent studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) dowolnego kierunku (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Uczestnicy zdobywają informacje na temat organizacji i funkcjonowania współczesnych bibliotek w/w typów oraz nabywają umiejętności zarządzania nimi. W trakcie studiów podejmowane są zagadnienia m.in. z zakresu metodyki pracy biblioteki szkolnej, literatury dla dzieci i młodzieży, a także czytelnictwa tych grup wiekowych. Program obejmuje również problematykę wykorzystywania źródeł informacji oraz multimediów w dydaktyce. Oprócz tego uczestnicy uczą się projektować i realizować zajęcia biblioterapeutyczne oraz inne działania kulturotwórcze.

Uzyskane kwalifikacje: po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidywanych programem studiów, uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskane kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza.