Kwalifikacyjne dla bibliotekarzy

Kierownik studiów: dr Kamila Augustyn, e-mail: kamila.augustyn@uwr.edu.pl

Sekretarz studiów: –

Czas trwania studiów: 2 semestry (rozpoczęcie studiów II połowa października). Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów (minimum 20 osób).

Tryb: niestacjonarny (zaoczny)

Kandydatów na studia podyplomowe obowiązuje internetowa rejestracja na stronie https://irka.uni.wroc.pl/

Początek rejestracji: [w roku akad. 2020/2021 rekrutacja zawieszona]. Po zarejestrowaniu się należy złożyć wymagane dokumenty.

Termin składania dokumentów: [w roku akad. 2020/2021 rekrutacja zawieszona]

Czesne: 3700 zł za dwa semestry.

Indywidualny numer konta podamy każdemu uczestnikowi po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy i podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO – dla bibliotekarzy, adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, podpisane przez kandydata (pobrane i wydrukowane z konta kandydata w systemie IRK),
 • odpis bądź poświadczona (notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty) kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Wymagane wykształcenie kandydata: absolwent studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) dowolnego kierunku (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa).

Program studiów dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Realizujemy przedmioty wprowadzające do problematyki bibliologicznej, przybliżamy historię kultury książki, najistotniejsze aspekty współczesnego rynku wydawniczego i księgarskiego, zagadnienia dotyczące miejsca biblioteki w społeczeństwie informacyjnym. Dostarczamy również niezbędnej wiedzy (teoretycznej i praktycznej) na wszystkich etapach działalności bibliotek: budowa kolekcji, opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, organizacja działalności informacyjnej, zarządzanie biblioteką, marketing biblioteczny, czytelnictwo i użytkowanie informacji. Nasi słuchacze poznają zautomatyzowane systemy biblioteczne, tradycyjne i elektroniczne źródła informacji wraz z możliwościami ich wykorzystywania, techniki komunikacyjne w bibliotece, różnorodne formy zasobów i usług informacyjnych dostępnych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naukowych, metodykę przygotowywania spisów bibliograficznych, uczą się i doskonalą w zakresie poszukiwań bibliograficznych i faktograficznych, strategii wyszukiwania informacji, opracowania ich i realizacji, zapoznają się z metodami projektowania partnerstwa oraz metodami pracy na rzecz środowiska lokalnego.

Wykaz przedmiotów, liczba godzin i forma zaliczenia:

 • Podstawy bibliologii 10 godz.
 • Historia kultury książki 10 godz.
 • Współczesny rynek wydawniczy i księgarski 5 godz.
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką 10 godz.
 • Biblioteka przestrzeni lokalnej 10 godz.
 • Opracowanie formalne zbiorów 25 godz.
 • Opracowanie rzeczowe zbiorów 30 godz.
 • Języki informacyjno-wyszukiwawcze 15 godz.
 • Czytelnictwo i użytkowanie informacji 15 godz.
 • Organizacja działalności informacyjnej 10 godz.
 • Marketing w bibliotece 15 godz.
 • Techniki komunikacyjne w bibliotece 10 godz.
 • Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym 5 godz.
 • Internet w pracy bibliotekarza 15 godz.
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne 20 godz.
 • Źródła informacji 45 godz. – egz.
 • Metodyka bibliograficzna 20 godz.
 • Heurystyka informacyjna 10 godz.

Wszystkie przedmioty są zaliczane na ocenę, egzamin z: Podstaw bibliologii, Źródeł informacji, Organizacji i zarządzania biblioteką.

Uzyskane kwalifikacje: po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidywanych programem studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji bibliotekarza.

Kontakt

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław.