dr hab. Wandel Agnieszka

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2019 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, tytuł rozprawy habilitacyjnej Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej (Kraków: TAiWPN Universitas, 2019)

2009 – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, tytuł pracy doktorskiej: Model funkcjonowania bibliotek publicznych w Polsce i we Francji. Analiza porównawcza, promotor: dr hab., prof. UWr Marta Skalska-Zlat

1999 – licencjat w zakresie filologii romańskiej

1997 – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, tytuł pracy magisterskiej: Działalność wydawnicza Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” (profil, edytorstwo, zdobnictwo), promotor: Prof. dr hab. Kazimiera Maleczyńska

Zainteresowania naukowe:

Edytorstwo i  rynek publikacji dla dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie. Rozwój i typologia książek popularnonaukowych/edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem oferty francuskich wydawców. Wpływ ideologii i tłumaczeń z języków obcych na kształt polskiego repertuaru wydawniczego w segmencie książek popularyzujących wiedzę o seksualności. Upowszechnianie i opracowanie zasobów informacji.

Projekty badawcze:

Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży (na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej),
projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Sonata 6), nr 2013/11/D/HS2/04543, termin realizacji: 06.08.2014-05.08.2018.

Publikacje:

– Publikacje w Polskiej Bibliografii Naukowej: Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

– Publikacje w bazie ORCID: Agnieszka Wandel (0000-0001-7248-6503) (orcid.org)

– Baza publikacji BUWr: Publikacje pracownikow Uniwersytetu Wroclawskiego

– Publikacje w Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=xi9L2YgAAAAJ

Prace redakcyjne:

– zastępca redaktora naczelnego „Roczników Bibliotecznych. Czasopisma poświęconego kulturze książki i komunikacji piśmiennej”, https://wuwr.pl/rbibl

– redaktorka strony internetowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, http://www.cbldm.uni.wroc.pl/

Czynny udział w konferencjach:

2021

– Międzynarodowa konferencja „Miłość – Tłumacz – Tłumaczenie” (Wrocław, 23–24 września 2021, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski), tytuł referatu: « Amour en solo » dans les livres documentaires pour la jeunesse polonais et traduits (referat przygotowany i wygłoszony z N. Paprocką, IFR UWr)

– Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – teoria i praktyka (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, 4–5 listopada 2021), tytuł referatu: Ideologia – tabu – przekład.

Książki dla dzieci i młodzieży popularyzujące wiedzę o seksualności: raport z badań (referat przygotowany i wygłoszony z N. Paprocką, IFR UWr)

2020

– Granice (w) terminologii, II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne – TERMOS 2020 (Wrocław, 05-07 marca 2020, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski), tytuł referatu: Terminologia a tabu. Seksualizmy w popularnonaukowych książkach dla dzieci i młodzieży (referat przygotowany i wygłoszony z N. Paprocką, IFR UWr)

2019

– Traduire la littérature grand public et la vulgarisation, 23e rencontre du Réseau La Traduction comme moyen de communication interculturelle (Francja, Miluza, 4-5 kwietnia 2019, Université de Haute-Alsace), tytuł referatu: La vulgarisation du savoir sur la sexualité dans les livres de jeunesse en Pologne : traductions, idéologies et controverses (referat przygotowany i wygłoszony z N. Paprocką, IFR UWr)

– Synergia słów i obrazów, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa IKONOTEKSTY 2019 (Gdańsk, 28–29 listopada 2019, Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej Uniwersytetu Gdańskiego, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oraz Zakład Filozofii, Wychowania i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego), tytuł referatu: Ilustratorzy wobec kulturowego tabu. Wiedza o seksualności w książkach dla dzieci i młodzieży (referat przygotowany i wygłoszony z N. Paprocką, IFR UWr)

Udział w pracach  towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– członkini Rady Programowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny), http://www.cbldm.uni.wroc.pl/

– członkini Centre for Young People’s Literature and Culture (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej), https://cyplc.wordpress.com/

Działalność organizacyjna:

– zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach w kadencji 2019 oraz 2020-2024

– zastępca dyrektora ds. ogólnych i naukowych Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w kadencji 2020-2024

– członkini Senackiej Komisji Rozwoju w kadencji 2020-2024

– członkini Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

– członkini Komisji Wydawniczej Wydziału Filologicznego w kadencji 2020-2024

– członkini Zespołu ds. współpracy dyscyplin naukowych z Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego w kadencji 2020-2024

Prace popularyzatorskie:

– Współpraca z portalem Mądre książki jako recenzent:  http://madreksiazki.org/author/agnieszka/

– Artykuł o badaniach Agnieszki Wandel i Natalii Paprockiej w Magazynie TVN24: https://tvn24.pl/premium/edukacja-seksualna-jak-narysowac-seks-5205215