mgr Tomasz Dziurdzia

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2019 – magister publikowania cyfrowego i sieciowego, tytuł pracy magisterskiej: Książka w polskim prawie podatkowym w latach 1993–2018, promotor: dr Artur Ogurek

2017 – licencjat publikowania cyfrowego i sieciowego, tytuł pracy licencjackiej: Jednolita cena książki. Dyskusja wokół projektu ustawy Polskiej Izby Książki z roku 2015, promotor: dr Elżbieta Herden

Zainteresowania naukowe:

rynek książki, edytorstwo, naukometria, komunikacja naukowa

Publikacje:

– Dziurdzia, T., Skibińska A., Turko A., Uniwersytety we Wrocławiu w oficjalnej narracji miasta, Academic Journal of Modern Philology 11, 2021, s. 69–91.

– Dziurdzia, T., Prace magisterskie obronione w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1961–2014 – próba analizy naukometrycznej, [w:] Student zawsze obecny (pod red. Olgi Kowalczyk i Jakuba Macieja Łubockiego). Wrocław, 2020. S. 49–69.

– Dziurdzia T., Projekt ustawy o książce z 2015 roku, Roczniki Biblioteczne 61, 2017, s. 241–266.

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Baza publikacji BUWr

Google Scholar

ResearchGate

Prace redakcyjne:

– Sekretarz redakcji „Roczników Bibliotecznych. Czasopisma poświęconego kulturze książki i komunikacji piśmiennej”, https://wuwr.pl/rbibl

Czynny udział w konferencjach:

– „Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów” (Wrocław 17.06.2021–18.06.2021, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski), tytuł referatu: Najpopularniejsze emoji na profilach facebookowych Uczelni Badawczych (referat przygotowany i wygłoszony z A. Skibińską, A. Turko, K. Wójcik)

– „Publikowanie po przełomie cyfrowym” (Wrocław 21.11.2019–22.11.2019, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski), tytuł referatu: Polska definicja książki elektronicznej – aspekty prawne