dr Renata Aleksandrowicz

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

1999 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, tytuł pracy doktorskiej Polityka książki w Republice Federalnej Niemiec w latach 1945-1990,  promotor prof. dr hab. Krzysztof Migoń;

1984 – stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł pracy magisterskiej Klub Interesującej Książki – założenia i realizacja programu w latach 1958-1980, promotor prof. dr hab. Krzysztof Migoń.

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe dr Renaty Aleksandrowicz związane są z nauką o mediach i komunikacji społecznej. Podejmowane w ostatnich latach problemy badawcze to:

  1. Empiryczne badania nad kulturą książki współczesnych seniorów. Są to przede wszystkim zagadnienia zainteresowań czytelniczych, funkcji książki w życiu współczesnych seniorów oraz lekturowego dzieciństwa tej grupy wiekowej. Nie bez znaczenia są też kwestie  dostępu do książki, biblioteki i informacji oraz czynniki wykluczenia osób trzeciego wieku w społeczeństwie informacyjnym.
  2. Teoretyczne aspekty badań czytelniczych (np. typizacja czytelników wobec problemów współczesnej kultury książki) i metodologia badań empirycznych, w tym m.in., kwestie tzw. biografii lekturowych.
  3. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące zachowań lekturowych po przełomie cyfrowym.
  4. Zagadnienia czytelnictwa różnych typów książek oraz grup społecznych i wiekowych.
  5. Kwestie kształcenia bibliotekarzy i pracowników technologii cyfrowych w kontekście oczekiwań zawodowych i edukacyjnych studentów.
Projekty badawcze:

– Kultura książki seniorów w Polsce kierownik projektu badawczego nr 4063/PB/IINB/07, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, termin realizacji 2008-2010.

– Diagnoza czynników wykluczenia technologicznego osób w wieku 60+ Udział w projekcie „Twoja wiedza. Twoja firma”  POKL 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Narodowa Strategia Spójności: Kapitał Ludzki, termin realizacji 2010-2011.

Publikacje:

– Baza publikacji BUWr – Publikacje pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Profil ORCID

– Profil Research Gate – wybrane publikacje

Nagrody za działalność naukową:

Nagroda Academia 2021 – wyróżnienie dla najlepszej publikacji naukowej i akademickiej za monografię Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku.

Czynny udział w konferencjach:

Wybrane konferencje:

– Międzynarodowa konferencja: „Bohaterowie dziecięcej wyobraźni. Teoria i praktyka odbioru”. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 31.05.-2.06.2019; wygłoszono referat: „Bohaterowie dziecięcych lektur w oczach współczesnych seniorów i młodzieży”.

– Międzynarodowa konferencja: „Czytanie – doświadczenie – emocje. Książki dla dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka odbioru. 27–28.06.2017, Uniwersytet Wrocławski. Wygłoszono referat: “Emocje lekturowego dzieciństwa współczesnych seniorów.”

– Międzynarodowa konferencja bibliotekarzy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa nt. „Seniorzy w bibliotekach – biblioteki dla seniorów w Euroregionie Nysa”. Konferencja była częścią projektu „Seniorzy w bibliotekach – biblioteki dla seniorów w Euroregionie Nysa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z programu współpracy między Republiką Czeską i Wolnym Krajem Związkowym Saksonia 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa. Semily 26-27.05.2016. Wygłoszono referat pt. „Lektura współczesnych seniorów – funkcje i style” (na zaproszenie).

– Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka.” Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego; Zielona Góra, 8-9 listopada 2016 roku. Wygłoszono referat nt. „Senior w bibliotece – integracja w świecie informacji i kultury.”

– Konferencja Publikowanie po przełomie cyfrowym, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 21-22. listopada 2019; Wygłoszono referat „Publikowanie treści religijnych po przełomie cyfrowym” (wspólnie z Dominikiem Koryzną).

– Konferencja „Kreatywny bibliotekarz” 12.10..2018, Biblioteka Kraków. Wykład na temat: “Rozważni i romantyczni czyli seniorzy w bibliotekach.” (na zaproszenie)

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– Prezes (2011-2015 ) i Sekretarz (2007-2011) Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego

– Członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

Działalność organizacyjna:

– Kierownik studiów niestacjonarnych na kierunkach Publikowanie cyfrowe i sieciowe oraz Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo od 2016

– Opiekun Koła Naukowego Bibliotekoznawców w latach 1999-2016

– Sekretarz Rady Naukowej Instytutu (1997-2005)

– Przedstawiciel pracowników niesamodzielnych w Radzie Naukowej Instytutu (1997-2005)