dr Paweł Bernacki

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2016 –  uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, tytuł rozprawy: Polska książka artystyczna po 1989 roku. O relacjach między tekstem literackim a wizualną formą dzieła. Praca powstała pod opieką dr hab. Prof. UWr Justyny Bajdy.

2011 – uzyskanie stopnia magistra filologii polskiej, specjalność: krytyka literacka i artystyczna, tytuł pracy: „Wygnańcy kształtów oczywistych” – ekfrazy w poezji Zbigniewa Herberta i Stanisława Grochowiaka, praca powstała pod opieką prof. dr hab. Doroty Heck

Zainteresowania naukowe:

– Współczesna polska książka artystyczna

– Nowe technologie w edukacji i innowacyjne metody nauczania

– Literatura grozy

– Nowe formy publikowania

– Produkcja wydawnicza polskiej literatury popularnonaukowej w latach 1918-1939.

Publikacje:

Profil ORCID

Czynny udział w konferencjach:

– Ślepy traf, los, przypadek,  Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego 19-21 kwietnia 2017 Pokrzywna, tytuł referatu: Przypadek w książce, książka z przypadku.

– Od druku do internetu: literatura, kultura, media w Europie Środkowowschodniej z okazji 500-lecia druku pierwszej książki Franciszka Skaryny, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 25 maja 2017, Warszawa, tytuł referatu: Polska sztuka książki wobec nowych mediów.

– Książka w mediach, media w książce. Korespondencje i transpozycje Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie przy współudziale Zespołu Historii Kultury Książki Nauk Historycznych PAN w Warszawie, 12-13 października 2017, Lublin, tytuł referatu: Gry paragrafowe – relikt przeszłości czy nadzieja na przyszłość.

– Funkcje bibliotek – dawniej i dziś, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 22-23 listopada 2017 roku, Wrocław, tytuł referatu: Żywe biblioteki – literacki topos i współczesna praktyka.

– Ogólnopolska konferencja „Gry w kulturze i życiu codziennym”, organizator Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego, Pokrzywna 11-13.04.2018, referat: Gdy książka zbliża się do gry.

– Ogólnopolska konferencja naukowa „Tekstografie”, Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 9-10.05.2019, wystąpienie z referatem: Polska książka artystyczna w perspektywie księgoznawstwa

–  Międzynarodowa konferencja naukowa „Bohaterowie dziecięcej wyobraźni”, Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 31.05-02.06.2019, wystąpienie z referatem: Bohaterowie dziecięcej wyobraźni na planszy. Kilka uwag o współczesnych grach planszowych.

– Ogólnopolska konferencja naukowa „Publikowanie po przełomie cyfrowym”, Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 21-22.11.2019, wystąpienie z referatem: Gry planszowe jako obiekt zainteresowania współczesnego edytorstwa.

– Ogólnopolska konferencja „Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie”, organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, 04.-05.12.2018, Zielona Góra, referat: Współczesne gry planszowe i ich miejsce w nowoczesnej bibliotece.

Działalność organizacyjna:

 

Prace popularyzatorskie: