prof. dr hab. Maciej Matwijów

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

profesor / nauki humanistyczne – 2021 r.; doktor habilitowany /nauki humanistyczne, historia – 2005 r.; profesor uniwersytetu – 2012 r.

Zainteresowania naukowe:

Mój dorobek naukowy po 2015 r. dotyczy różnych zagadnień historii książki głównie XVII-XIX w. (książka rękopiśmienna, dzieje bibliotek, źródłoznawstwo, metodologia opracowania zbiorów rękopiśmiennych w bibliotekach polskich), a więc mieści się zasadniczo w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach, częściowo w historii. Poza tym jestem redaktorem naczelnym „Roczników Bibliotecznych” od jesieni 2014 r. (pod moją redakcją ukazało się 8 tomów czasopisma).

Publikacje:

Najważniejsze publikacje:

  1. Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI-XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku : metodologia – teoria i praktyka, „Roczniki Biblioteczne”, R. 59, 2015, s. [91]-124.
  2. “Acta interregnorum” – rękopiśmienne zbiory materiałów dokumentujących dzieje bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Biblioteczne. – R. 60, 2016, s. [187]-207 .
  3. Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. znajdujące się w bibliotekach i archiwach wileńskich, „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, tom specjalny 2017, s. 95-107
  4. Blaski i cienie kuratorii literackiej Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w latach 1827-1944, „Galicja. Studia i materiały”, t. 3, 2017, s. 9-42
  5. Tradycja rękopiśmienna „Rokoszu gliniańskiego” XVII-XVIII w., „Studia Źródłoznawcze”, t. 55, 2017, s. 173-192.
  6. Od tabliczki glinianej do tabletu. Dzieje książki, [w:] Encyklopedia książki, pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017: T. 1, s. 45-53.
  7. Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J; T. 2 K-Z. pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. – Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. Redaktor tematyczny działu „Dzieje i ewolucja książki” (w tym autorstwo lub współautorstwo 75 haseł)
  8. Zbiory materiałów życia publicznego jako typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (1660-1760), Warszawa: Wydawnictwo DiG 2020, 574 s.
  9. Manuscript materials of public life of the Załuski Library in Warsaw from the time of the Polish-Lithuanian Commonwealth (the second half of the 16th-18th century), “Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi” t. 14, Nr 2 (2020), s. 179-212.
  10. Rękopiśmienne “wydawnictwa” źródłowe z czasów stanisławowskich (1764-1795), W: Książki mają swoją historię : studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego ; przy współpracy Elżbiety Maruszak, Mikołaja Ochmańskiego, Dorota Pietrzkiewicz i Katarzyny Seroki. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021. – S. 217-241.
Prace redakcyjne:

Redaktor naczelny “Roczników Bibliotecznych. Czasopisma poświęconego kulturze książki i komunikacji piśmiennej“.