dr hab. prof UWr Małgorzata Góralska

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2014 – stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia, tytuł rozprawy: Piśmienność i rewolucja cyfrowa (Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012).

2000 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, tytuł pracy doktorskiej: Dziedzictwo i przyszłość książki. Wybrane problemy elektronicznych form komunikacji piśmiennej, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Migoń.

1994 – stopień magistra magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł pracy magisterskiej: Michał Hieronim Juszyński oraz fragment jego biblioteki w zbiorach Ossolineum, promotor: prof. dr hab. Józef Adam Kosiński.

Zainteresowania naukowe:

Badania nad książką w kontekście zwrotu afektywnego w humanistyce. Dziedzictwo kultury książki i jej współczesne oblicze. Wpływ technologii teleinformatycznych na procesy dystrybucji i użytkowania zasobów piśmienniczych. Przebieg rewolucji cyfrowej i jej skutki dla rozwoju komunikacji społecznej. Książka i inne środki przekazu w dobie konwergencji mediów.

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

link do ORCID

Baza publikacji BUWr

Google Scholar

Czynny udział w konferencjach:

– Od książki do czytelnika. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 19-20.04.2021, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski), tytuł referatu: Przyjemność czytania, udręka wyboru. O niektórych technologiach wykrywalności i rekomendacji książek w sieci.

Działalność organizacyjna:

– Kierownik Zakładu Książki Współczesnej i Edytorstwa IINiB UWr (2016-);

– Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego UWr na kadencję 2016-2020 (członek WZdsOJK w latach 2014-2020).