dr Katarzyna Setkowicz-Szymanowicz

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2018 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, tytuł pracy doktorskiej: „Romans rycerski a początki profesjonalizacji zawodu pisarza w szesnastowiecznej Hiszpanii. Na przykładzie twórczości Feliciano de Silva (ca. 1491-1554)”, promotor: prof. dr hab. Beata Baczyńska.

Praca została opublikowana w 2020 roku w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń), w ramach serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Tytuł monografii: „Romans rycerski a początki zawodu pisarza w Hiszpanii. Przypadek Feliciano de Silva (ok. 1489-1554)”

2011 – stopień magistra filologii hiszpańskiej, tytuł pracy magisterskiej: „Las influencias extranjeras en la obra de José Cadalso”, promotor: prof. dr hab. Justyna Ziarkowska.

Zainteresowania naukowe:

Szeroko pojęta socjologia literatury: tożsamość zawodu pisarza, funkcjonowanie rynku wydawniczego, zagadnienie “bestsellerów” i literatury popularnej. W swojej działalności naukowej koncentruje się na hiszpańskim Złotym Wieku (głównie fenomen hiszpańskich romansów rycerskich, również w perspektywie komparatystycznej).

Projekty badawcze:

Wyjazd badawczy w celu przeprowadzenia analizy treści rękopisu portugalskiego tłumaczenia romansu rycerskiego Feliciano de Silva pt. “Florisel de Niquea III” pod kątem recepcji dzieła na terenie Portugalii, 2020/04/X/HS2/00009, wyjazd badaczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Miniatura 4), termin realizacji: 30.09.2020-30.09.2021.

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Baza publikacji BUWr

Profilu w Google Scholar

Nagrody za działalność naukową:

Laureatka konkursu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2020).

Czynny udział w konferencjach:

Wybrane wystąpienia konferencyjne z lat 2019-2021:

– VIII Simposio Internacional de Hispanistas ENCUENTROS 2021, Poznań 13-15.05.2021, tytuł referatu: „Cómo la tercera parte de Florisel de Niquea pasó a ser la Crónica do Principe Agesilao e da Raynha Sidonia”.

– XII Congreso Internacional de la AISO, Neuchâtel 2-6.11.2020, tytuł referatu: „Polonia y polacos en los libros de caballerías españoles”.

– VI Jornadas Internacionales de Lengua y Literatura, Simposio internacional sobre literatura y cultura hispánicas, Stambuł 8-9.05.2019, tytuł referatu: „Un libro leído a galope tirado (…) es como amor tratado, que pierde méritos en el amante”: sobre los libros prestados y comprados en la España del Siglo de Oro”.

Działalność organizacyjna:

Od 2018 roku członek zespołu ds. tłumaczeń Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Od 2019 roku członek zespołu ds. promocji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Od 2020 roku przedstawiciel Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Radzie Literaturoznawstwa UWr.