dr Kamila Augustyn

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2015 – stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, tytuł pracy doktorskiej Motyw Wrocławia w prozie polskiej po 1945 roku, promotor: prof. dr hab. Joanna Pyszny (tytuł książki Wrocław. Literacka geografia miasta, Wrocław: Atut 2017)

2010 – stopień magistra filologii polskiej (specjalność edytorstwo), tytuł pracy magisterskiej Wizje małych ojczyzn w literaturze lat 90., promotor prof. dr hab. Joanna Pyszny

2014 – tytuł zawodowy licencjata na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze (specjalność biznes międzynarodowy), praca licencjacka Wrocław na początku XXI wieku: wzrastająca rola miasta i kierunki dalszego rozwoju, promotor prof. dr hab. Stanisław Korenik

Zainteresowania naukowe:

– współczesny rynek książki, zwłaszcza w ujęciu globalnym,

– ewolucja komunikacji naukowej,

– literatura piękna (głównie obca) i literatura faktu (głównie polska),

– emocje i doświadczenia czytelników książek.

Projekty badawcze:

Bibliografia specjalna Źródła informacji o globalnym rynku książki w ramach Projektu restrukturyzacyjnego w związku z podniesieniem efektywności działalności naukowej Wydziału Filologicznego UWr (Wniosek nr DN.WDS.5111.198.2016.1.Ł.W). Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6674/E-344/R/2017 z dnia 01.03.2017. Projekt realizowany w latach 2017-2018 (nr wewnętrzny projektu: 0450/1103/17) Charakter udziału: wykonawca. Kierownik projektu: dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr

Publikacje:

ORCID

Researchgate

Polska Bibliografia Naukowa

Publikacje pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Google Scholar

Nagrody za działalność naukową:

Wyróżnienie medalem za osiągnięcie naukowe w konkursie o  Nagrodę Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk „Iuvenes Wratislaviae” ustanowioną przez Prezesa PAN dla młodych wrocławian za wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne.

Prace redakcyjne:

– redakcja: Kultura książki w humanistyce współczesnej, pod red. Bożeny Koredczuk i Kamili Augustyn, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

– redakcja: Od książki do czytelnika. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Abstrakty, pod redakcją Anny Cisło, Kamili Augustyn, Rafała Werszlera, Wrocław:  Wydawnictwo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 2021.

– redakcja: Ekslibris Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego : wystawa towarzysząca Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Od książki do czytelnika”, pod red. Rafała Werszlera, Anny Cisło, Kamili Augustyn, Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 2021.

– korekta: Student zawsze obecny: 60 lat działalności Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego (1960–2020), pod red. Olgi Kowalczyk i Jakuba M. Łubockiego, Wrocław 2020.

Czynny udział w konferencjach:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego „Od książki do czytelnika” (IINiB, Wrocław, 19-20 kwietnia 2021), tytuł referatu: Between academia and the market: The role of information sources in shaping publishing studies as an academic discipline.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pismo-Kultura-Technologie” (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Warszawa, 15-17.06.2021), tytuł referatu: Między słowem a gestem: konsekwencje stosowania funkcji wspomagających pisanie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauka w okresie zmian – „Rewolucja cyfrowa – dziś i jutro” (Katedra Informatologii – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa, 13–14.05.2019), tytuł referatu: „Ekonomia współpracy” – zmiana myślenia o sposobach gospodarowania dobrami kultury i zasobami wiedzy.

„Publikowanie po przełomie cyfrowym” ( IDIKS, Wrocław 21-22.11.2019), tytuł referatu: Geografia globalnego rynku książki po 2001 roku. „100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych – Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” (Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa, 5.12.2019), tytuł referatu: Wyzwania digitalizacji i archiwistyki cyfrowej. „Big Data w humanistyce i naukach społecznych” (IINiB, Wrocław 22–23.11.2018), tytuł referatu: „Czytanie emocji”: doświadczenia z tworzeniem i anotowaniem korpusu danych na potrzeby badań nad emocjami czytelników książek (Kamila Augustyn, Małgorzata Góralska).

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– Polskie Towarzystwo Bibliologiczne

Działalność organizacyjna:

– Sekretarz konferencji jubileuszowych IINiB:

  • Kultura książki w humanistyce współczesnej. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016
  • Od książki do czytelnika. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021,

– Instytutowy Koordynator ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,

– Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,

– Członek zespołu ds. specjalności „Digitalizacja i publikowanie zbiorów” dla II stopnia PCIS,

– Członek Zespołu ds. Promocji Instytutu

Prace popularyzatorskie:

Dolnośląski Festiwal Nauki:

  • Jak działa język? – warsztaty językoznawcze (2017) – razem z dr Anną Łach
  • Naprawdę „Dziki Zachód”? Powojenny Wrocław w literaturze / „Wild Wild West”? The post-war Wroclaw in the literature (2016).
  • Kurs Letni Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłady na temat polskiej kultury  (2016–2017).