dr hab. Halina Rusińska-Giertych

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2019 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia, tytuł rozprawy habilitacyjnej Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia, (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2018)

2002 – stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii, tytuł pracy doktorskiej Drukarnia Pillerów w polskiej kulturze literackiej Lwowa 1773-1800, promotor prof. dr hab. Józef Szczepaniec

1991  – stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł pracy magisterskiej Księgarnia Karola Bogusława Pfaffa we Lwowie w latach 1780-1830, promotor doc. dr hab. Józef Szczepaniec

Zainteresowania naukowe:

Koncentrują się wokół kilku obszarów badawczych:

– kultura książki polskiej;

– kultura książki polskiej we Lwowie;

– drukarstwo zakonne na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej;

– bibliotekarstwo współczesne;

– kształcenie akademickie bibliotekarzy wobec potrzeb i wyzwań współczesnego rynku pracy.

Projekty badawcze:

Drukarnie zakonne Kościoła łacińskiego w prowincji ruskiej (XVII-XIX w.), 2894/W/IINB/08, wewnętrzny projekt badawczy, termin realizacji: 2008-2009.

Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych, projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, termin realizacji: 2009-2011.

Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie Oświecenia, 4053/B/H03/2011/40, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: N N103 405340, termin realizacji: 2011-2014.

Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja, projekt realizowany pod kierunkiem Marka Derwicha, (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki”), nr 11H 11 021280, termin realizacji: 2012-2016

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Baza publikacji BUWr, np. Publikacje pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Profilu w Google Scholar

Czynny udział w konferencjach:

– konferencje zagraniczne:

– X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, Ukraina, Lwów, Uniwersytet Lwowski, 20-22 października 2009 r., tytuł referatu: Dzieje księgarstwa lwowskiego końca XVIII i początku XIX wieku;

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи (Edukacja artystyczna w tradycyjnym uniwersytecie: tradycje, nowoczesność i perspektywy). Ukraina, Lwów, Uniwersytet Lwowski, 30 września – 2 listopada 2014 r., tytuł referatu: Rynek pracy a kształcenie bibliotekarzy w Polsce – na przykładzie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu;

– Konferencja Naukowa: Наукова бібліотека у системі інтеграційних і комунікативних процесів (Biblioteka naukowa w systemie procesów integracyjnych i komunikacyjnych). Ukraina, Lwów, Uniwersytet Lwowski, 9-20 maja 2016 r., tytuł referatu: Innowacyjne usługi w polskich bibliotekach naukowych;

– Konferencja Naukowa: Бібліотечні фонди як історично-культурний феномен: збереження, опрацювання, дослідження (Zbiory biblioteczne jako fenomen historyczny i kulturalny: chronienie, opracowywanie, badania). Ukraina, Lwów, Uniwersytet Lwowski, 17 maja 2019., tytuł referatu: „Ocalić od zapomnienia”, czyli współczesne metody ochrony i zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w Polsce;

– Konferencja z udziałem gości zagranicznych: Видавничий рух в україні: середовища, артефакти (Wydawniczy ruch w Ukrainie: środowiska, artefakty). Ukraina, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, Narodowy Uniwersytet  „Lwowska Politechnika”, Muzeum Muzyki i Pamięci Sołomii Kruszelnickiej we Lwowie, 24-24 października 2019., tytuł referatu: Wybrane aspekty produkcji wydawniczej Lwowa – na przykładzie literatury polskojęzycznej, wydawanej na przełomie XVIII i XIX stulecia;

– Międzynarodowa konferencja Видавничий рух в україні: середовища, артефакти (Wydawniczy ruch w Ukrainie: środowiska, artefakty). Ukraina, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. 28–29 października 2021.,tytuł referatu: Świat teatru i muzyki a lwowski repertuar wydawniczy końca XVIII i początku XIX wieku.

– konferencje międzynarodowe:

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Fundacja Lubiąż i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław, 18-21 listopada 2010 r., tytuł referatu: Drukarnie zakonne Kościoła łacińskiego na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej od XVII do XIX w. i ich losy;

–  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 15-16 listopada 2011 r., tytuł referatu: Księgozbiór OO. Franciszkanów we Lwowie w świetle inwentarzy bibliotecznych z lat 1898-1903;

– Drugi Kongres Badaczy Wieku Osiemnastego: Wiek XVIII – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Kraków, 19-22 października 2011 r., tytuł referatu: Reklama wydawnicza i księgarska na łamach lwowskich pism periodycznych XVIII wieku;

– Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 23-24 kwietnia 2012 r., tytuł referatu: Drukarnia Pillerów we Lwowie na kanwie materiałów związanych z obchodami stuletniej rocznicy założenia firmy;

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Wrocław, 18-12 października 2012 r., tytuł referatu: Dochody klasztorów wynikające z prowadzenia działalności typograficznej – na przykładzie Drukarni Franciszkanów we Lwowie (1770-1776);

– II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 23-24 maja 2013 r., tytuł referatu: Bibliotekarz animatorem i menedżerem kultury lokalnej;

– Międzynarodowa konferencja: Biblioteki w kulturze Kresów. Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie, Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne Polonia-Kresy, Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Opole 28 października 2013 r., tytuł referatu: Digitalizacja kolekcji bibliotecznych szansą na utrwalenie dziedzictwa narodowego – na przykładzie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu;

– XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 13-14 listopada 2014 r.,  tytuł referatu: Łukasz i Agust Skerlowie – lwowscy drukarze i działacze ruchu zawodowego;

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego: Od książki do czytelnika, Wrocław 19-20 kwietnia 2021., tytuł referatu: Książka w procesie dydaktycznym uczelni (doświadczenia polsko-ukraińskie na podstawie danych z roku 2020), [współautor Roman Krochmalny].

– konferencje krajowe:

– VII Elbląskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy: Działalność informacyjna bibliotek systemu oświaty a potrzeby społeczeństwa informacyjnego, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły, Elbląg 22 października 2008 r., tytuł referatu: Działalność informacyjna bibliotek szkolnych – wybór czy konieczność?;

– Konferencja Naukowowo-Badawcza: Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 04-06 listopada 2010 r., tytuł referatu: Repertuar wydawniczy tłoczni zakonnych – na przykładzie Drukarni Jezuickiej we Lwowie;

– Konferencja Zamykająca Projekt Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne (Oddział Warszawski), Warszawa, 8-9 listopada 2011 r., temat wystąpienia: Praktyki zawodowe w małych bibliotekach gminnych, realizowane przez studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu;

– Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Poezja okolicznościowa lat 1730-1830 w Polsce.

– Nowe (?) perspektywy badawcze, Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Historii Literatury Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Rzeszów-Przemyśl, 24-26 kwietnia 2012 r., tytuł referatu: Utwory okolicznościowe z lat 1773-1800 z lwowskiej tłoczni gubernialnej jako wyraz życia społeczno-politycznego Galicji;

– Konferencja Naukowa: Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury (piśmiennictwo – książka – edukacja), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 10-12 maja 2012 r., tytuł referatu: Osiągnięcia typograficzno-wydawnicze tłoczni zakonnych działających w Polsce od XVII do połowy XIX wieku;

– Konferencja Naukowa: Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji), zorganizowana w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”, NPRH, moduł badawczy 1.1, Nowy Sącz 17–19 października 2013 r., tytuł referatu: Losy mienia po skasowanych zakonach na obszarze Galicji w świetle inseratów prasowych zamieszczonych w „Lwowskich Tygodniowych Wiadomościach”;

– Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Strzelińskiego. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu – Filia w Strzelinie, Strzelin 27 października 2017 r., tytuł referatu: Rola bibliotek publicznych i szkolnych w środowisku lokalnym;

– Konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy Gminy Kobierzyce i sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, Bielany Wrocławskie 10 stycznia 2019 r., tytuł referatu: Promocja czytelnictwa, czyli jak zachęcić do czytania i odwiedzin w bibliotece.

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego

Działalność organizacyjna:

– Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO – dla bibliotekarzy 2012-2019