dr hab. Ewa Repucho

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2019 r. ‒ stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2019 r. na podstawie osiągnięcia naukowego ‒ Typografia kompletna. Kultura w książki w twórczości Leona Urbańskiego (1926‒1998), (Wrocław: Wydawnictwo Atut, 2017).

2004 r. – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2004 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Wydawnictwa bibliofilskie Biblioteki Narodowej
w Warszawie po roku 1945 jako element edytorstwa bibliofilskiego w Polsce
, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Sowińskiego.

2000 r. – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, praca magisterska Ośrodek wydawniczy literatury polskiej w Wiedniu 1782–1797, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Szczepańca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe są związane z edytorstwem i sztuką książki. Koncentrują się wokół typografii książki, będącej połączeniem tekstu (utworu piśmienniczego) i jego materialnej formy (zmaterializowanej treści dzieła).Podejmowane w ostatnich latach problemy badawcze to:

 1. Twórczość wybitnych typografów, projektantów książki (np. Leona Urbańskiego 1926‒1998).
 2. Kongenialne projektowanie książki (XX–XXI w.).
 3. Typografia edycji naukowych – w teorii i praktyce.
 4. Trendy w projektowaniu książki i druków.
 5. Okładka jako komunikat słowno-obrazowy.
 6. Edytorstwo bibliofilskie.
 7. Technologia wytwarzania książki w perspektywie historycznej i współczesnej.
 8. Bibliologia i jej interdyscyplinarne powiązania w zakresie estetyki książki i druku.
 9. Kształcenie w zakresie projektowania książki.
Projekty badawcze:
 1. Leon Urbański, artysta z Galaktyki Gutenberga VIII Konkurs Wewnętrznych Projektów Badawczych UWr (nr grantu 2895/W/IINB/08).
 2. Sztuka czerni i bieli. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego, grant w XXXVI Konkursie Badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2143/B/H03/2009/36; N N103 214336).
Publikacje:

Książki

 1. Repucho, Typografia kompletna. Kultura w książki w twórczości Leona Urbańskiego (1926‒1998), Wrocław: Wydawnictwo Atut, 2017.
 2. Repucho, T. Bierkowski, Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2018.
 3. Repucho, Fanaberie i pasje: edycje bibliofilskie i druki ozdobne Biblioteki Narodowej w Warszawie, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2006.

Pozostałe publikacje:

Baza publikacji BUWr

Profil w Google Scholar

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Nagrody za działalność naukową:
 1. Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018 (przyznana w 2019 r.) w kategorii: Prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym za książkę: E. Repucho, T. Bierkowski, Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych, Warszawa 2018.
 2. Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową Academia 2019 dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za książkę: E. Repucho, T. Bierkowski, Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych, Warszawa 2018.
 3. Nagroda w Konkursie na Książkę Edytorsko Doskonałą ,,Edycja” 2015/2016 w kategorii ,,Promocja edytorstwa” za książkę Typografia kompletna: kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego, Wrocław 2016, (organizator konkursu: magazyn „Wydawca” i Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, jury pod przewodnictwem prof. Lecha Majewskiego), Kraków 27.10.2016 r.
 4. Nagroda Dziennikarzy w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (za książkę: Typografa kompletna…), organizowanym podczas 20. Jubileuszowych Poznańskich Dni Książki (organizatorzy: Poznańskie Dni Książki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, patronat honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydent Miasta Poznania), Poznań 15–17.11.2016 r.
 5. Wyróżnienie specjalne za opracowanie edytorskie w „Konkursie na najlepszą książką akademicką i naukową ACADEMIA 2017” (za książkę: Typografa kompletna…); Organizator: Warszawskie Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia w Warszawie, Warszawa 19 maja 2017 r.
Prace redakcyjne:

Stała współpraca w charakterze recenzenta z czasopismem „Acta Poligraphica” wydawanym przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego (od 2013 r.).

Czynny udział w konferencjach:

Ogólnopolska konferencja naukowa „Książka bez granic” (Toruń, 28‒29 kwietnia 2021, Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK, Instytut Witkacego, Wydawnictwo Naukowe UMK), tytuł referatu: Sztuka książki sztuką stawiania granic. Janusz Górski o zwykłych książkach.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pismo ‒ Kultura ‒ Technologie” (Warszawa, 15‒17 czerwca 2021, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski), tytuł referatu: Między tekstem a obrazem. O okładkach i obwolutach Janusza Górskiego (ur. 1953).

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pismo ‒ Kultura ‒ Technologie” (Warszawa, 15‒17 czerwca 2021, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski), tytuł referatu: Estetyka i projektowanie publikacji. Kształcenie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr (na zaproszenie).

Ogólnopolska konferencja naukowa „Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu” (Wrocław, 9‒10 maja 2019, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), tytuł wystąpienia: Typografia książki współczesnej XX/XXI w. w perspektywie bibliologicznej. Cel, przedmiot badań, metody i problemy badawcze.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Najpierw okładka! Polskie okładki książkowe 1945–1970”, (Gdańsk, 20 października 2017, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku), tytuł referatu: Zgodność i użyteczność. O projektach okładek Leona Urbańskiego (na zaproszenie).

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

Polskie Towarzystwo Wydawców Książki ‒ członek Sądu Koleżeńskiego (od 2017 r.) PTWK

Konkurs PTWK „Najpiękniejsze Książki Roku” ‒ członek jury konkursu (2019, 2020) Konkurs NKR

Członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (od 2005 r.)

Działalność organizacyjna:

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (od 2020 r.)

Członek Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UWr (od 2019 r.)

Opiekun Koła naukowego Futura, razem z dr Elżbietą Jamróz-Stolarską (2016-2019)

Kierownik wewnętrznego konkursu IINiB „Studenci Projektują” (od 2013 r.)

Prace popularyzatorskie:

Nie oceniaj książki po okładce, Audycje Kulturalne, Narodowe Centrum Kultury, wywiad, red. Natalia Ryba (opublikowane 30 sierpnia 2021); strona: https://audycjekulturalne.pl/nie-oceniaj-ksiazki-po-okladce/

Proszę powiedzieć panu Premierowi, że czcionka pisze się przez „cz”, a suche wytłoki są w cukrowni ‒ Leon Urbański o edukacji klientów i potrzebie kształcenia typografów, wykład na zaproszenie, TypoLub ‒ cykl spotkań poświęconych typografii i grafice użytkowej, organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka ‒Teatr NN” w Lublinie, 8‒10 października 2021.

Książka dobrze zaprojektowana, wykład na zaproszenie, „Kuźnia edytorska” ‒ cykl spotkań o charakterze ogólnopolskim, zorganizowany przez Katedrę Edytorstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 6 maja 2021 r.

Czy ta książka jest piękna? Obiektywne kryteria oceny estetycznej edycji, wykład na zaproszenie, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, 8 grudnia 2020 r.

Sztuka książki ‒ sztuka słowa, cykl 10 wykładów na zaproszenie, edytorskie studia podyplomowe Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, wrzesień 2020 r.