dr Dorota Siwecka

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2013 – stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia, tytuł pracy doktorskiej: Kształtowanie się światowego modelu informacji bibliograficznej. Programy i projekty (1950-2010), promotor dr hab., prof. UwB Jadwiga Sadowska

Zainteresowania naukowe:

Źródła informacji, bibliografia, bazy danych, informacja w Internecie, Linked Open Data, Resource Description and Access, dane bibliograficzne, Semantyczny Internet

Projekty badawcze:

– Formaty opisu i wymiany danych w elektronicznych źródłach informacji bibliograficznej na świecie – zmiany (1950-2012), 2206/M/IINB/12, konkurs wewnętrznych projektów badawczych dla młodych naukowców, realizacja: czerwiec 2012 – grudzień 2012

– Zagraniczne bibliografie narodowe – od bibliografii drukowanych do baz danych w Internecie – zmiany (1950-2010), 1448/M/IINB/11, konkurs wewnętrznych projektów badawczych dla młodych naukowców, realizacja: lipiec 2011 – grudzień 2011, przedłużenie do 2012.

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Baza publikacji BUWr

Google Scholar

Nagrody za działalność naukową:

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2015 r. w kategorii podręczniki akademickie za pracę: Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) / Dorota Siwecka. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015 [nagroda przyznana w 2016 r.].

Prace redakcyjne:

– redaktor bibliograficzny czasopisma „Forum Oświatowe” (od 2019)

– redakcja bibliograficzna monografii naukowych Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (od 2020)

Czynny udział w konferencjach:

– Ogólnopolska Konferencja „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki” (Kraków, 20–21 maja 2021, Uniwersytet Jagielloński), tytuł referatu: Biblioteczne projekty wykorzystujące otwarte dane powiązane (Linked Open Data) w Polsce – wstęp do analizy

– ALLDATA 2021, The Seventh International Conference on Big Data, Small Data, Linked Data and Open Data (Porto, Portugal, 18–22.04.2021, International Academy, Research, and Industry Association (IARIA)), tytuł referatu: Anna Wałek, Dorota Siwecka, Open Research Data in Institutional Repositories. Approach and Practice of Polish Universities

– The Semantic Web and Cultural Heritage from data convergence to knowledge crossing (3 February 2021, GERiiCO & Universitté de Lille [online], Organized by Kaouther Azouz and Laure Bolka), tytuł referatu: Linked Open Data in the Polish (librarian) landscape

– Ogólnopolska Konferencja Naukowa Big Data w humanistyce i naukach społecznych (Wrocław, 22–23 listopada 2018, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), tytuł referatu: Duże zbiory danych w projektach typu otwartych danych powiązanych (Linked Open Data) bibliotek narodowych w Europie w latach 2007–2017.

– Fifteenth International ISKO Conference (Porto, Portugal, 9-11 July 2018, International Society for Knowledge Organization (ISKO), ISKO Spain and Portugal Chapter University of Porto – Faculty of Arts and Humanities Research Centre in Communication, Information and Digital Culture), tytuł referatu: Knowledge Organization systems used in European national libraries towards interoperability of the semantic Web

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– Członkini Zarządu Komisji Nowych Technologii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_nowych_technologii/aktualnosci)

– Członkini Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego

– Członkini DARIAH Working Group „Bibliographical Data”

Działalność organizacyjna:

– Opiekun Koła Naukowego Bibliotekoznawców UWr w latach 2016–2019

– Członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Prace popularyzatorskie:

Współpraca z Dolnośląską Biblioteką Publiczną w zakresie opracowywania i udostępniania zestawień bibliograficznych