prof. dr hab. Bogumiła Staniów

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2020 – tytuł profesora nauk społecznych; tytuł książki, która była podstawą wszczęcia postępowania: Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989: zalecenia i rzeczywistość (studia i szkice), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.

2007 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologii; tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Z uśmiechem przez wszystkie granice”. Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006.

1996 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, tytuł pracy doktorskiej: Literatura amerykańska dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1985. Studium bibliologiczne, promotor: prof. dr hab. Zofia Gaca-Dąbrowska. Druk: Książka amerykańska dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1944-1989. Produkcja i recepcja. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2164 Bibliotekoznawstwo XXII Wrocław 2000.

1985 – stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, tytuł pracy magisterskiej: Biblioteki szkolne w działalności IFLA i UNESCO, promotor: prof. dr hab. Zofia Gaca-Dąbrowska. Druk: Działalność IFLA na rzecz bibliotekarstwa szkolnego, „Roczniki Biblioteczne” 1986 R. 30 z. 1-2, s. 363-379 i Działalność UNESCO na rzecz bibliotek szkolnych, „Roczniki Biblioteczne” 1988 R.32 z. 2, s. 201-210.

Zainteresowania naukowe:

książki dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza popularnonaukowe, czasopisma dziecięce, recepcja wydawnicza przekładów, bibliotekarstwo szkolne,
indoktrynacja światopoglądowa dzieci i młodzieży na łamach czasopism w Polsce Ludowej

Projekty badawcze:

Status przekładu w polisystemie „peryferyjnej” literatury dziecięcej. Perspektywa porównawcza na przykładzie literatury włoskiej i polskiej – projekt badawczy własny KBN (wykonawca). Kier. projektu: dr Katarzyna Biernacka-Licznar (UWr) Nr:  NN 103 398740 Czas realizacji: 2011-2013.

Encyklopedia Książki – Program Rozwoju Humanistyki MNiSzW. Kier. projektu: prof. dr hab. Anna Migoń. (wykonawca; redaktor tematyczny działu „Biblioteki i bibliotekarstwo” w Encyklopedii książki, T. 1-2, red. Żbikowska-Migoń i M. Skalska-Zlat, Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 (w skład tego działu weszło ponad 130 haseł różnej objętości). Czas realizacji: 2011-2015.

Publikacje:

Książki:

  1. Książka amerykańska dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1944-1989 : produkcja i recepcja, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000 (Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo ; 22).
  2. “Z uśmiechem przez wszystkie granice” : recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2803).
  3. Biblioteka szkolna dzisiaj, Warszawa : Wydawnictwo SBP – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 128).
  4. Przekłady w systemie małych literatur : o włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży / Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka-Licznar, Bogumiła Staniów ; red. nauk. Monika Woźniak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014.
  5. Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989 : zalecenia i rzeczywistość (studia i szkice) / Bogumiła Staniów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.

Artykuły, rozdziały, hasła encyklopedyczne i recenzje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Publikacje pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Nagrody za działalność naukową:

2007 – Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. A. Łysakowskiego w roku w kategorii prac o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym za książkę „Z uśmiechem przez wszystkie granice”. Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006.

2014 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prace redakcyjne:

Członkini Rady Redakcyjnej „Naukovi Zapiski” (Lwów, Ukraińska Akademia Drukarstwa)

Członkini Komitetu Redakcyjnego serii Wydawnictwa SBP „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” w kadencji 2018-2021

Członkini Rady Redakcyjnej „Поліграфія і видавнича справа” (Lwów, Ukraińska Akademia Drukarstwa)

Czynny udział w konferencjach:

Wygłoszone referaty (od 2019 r.):

Drzewa i lasy w kalendarzach przyrodniczych dla dzieci wydawanych w PRL-u. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Dendrografie. Literatura, kultura, historia.”  Kraków, 8-9 kwietnia 2019 r. Organizator: Katedra Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wizerunek górnika w czasopismach dla dzieci młodszych w PRL-u jako przejaw oddziaływania socjalistycznego państwa. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu. Olsztyn, 26-28 czerwca 2019 r. Organizator: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Instytut dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie, Johannes Guttenberg Universitat Mainz – Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft.

Formy pracy z dziećmi i młodzieżą w bibliotekach naukowych i szkół wyższych – zmiana funkcji czy poszukiwanie nowego modelu? Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej dyrektorów bibliotek PWSZ „Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej. Organizator” PWSZ w Kaliszu, 4-6 września 2019 r.

Wizerunek kobiety kreowany na łamach czasopism dla dzieci młodszych w PRL-u. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-2019”. Organizator: Katedra Książki i Historii Mediów Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 19-20 listopada 2019 r. (referat w sesji planarnej; prowadzenie jednej z sesji tematycznych).

Wiersze i ilustracje zaangażowane czyli jak prezentowano osiągnięcia Polski Ludowej na łamach czasopism dla dzieci młodszych. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku”. Organizatorzy: Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży (w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) oraz Katedra Badań Społecznych (w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego), 19-20 stycznia 2021 r. (konferencja w trybie zdalnym: platforma Microsoft Teams; prowadzenie jednej z sesji tematycznych pt. „Kondycja poezji dla dzieci”).

Od konsumenta do fachowca (o tendencjach we współczesnej książce kulinarnej dla młodych czytelników). Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Stoliczku, nakryj się! Literatura dziecięca, młodzieżowa i fantastyczna w perspektywie studiów nad jedzeniem”. Organizatorzy: Koło Baśni, Literatury dziecięcej, młodzieżowej i fantastyki Uniwersytetu Warszawskiego, 16-17 kwietnia 2021, Platforma ZOOM.

Solidarność dzieci świata. O propagandowych treściach na łamach czasopism dla dzieci młodszych w Polsce Ludowej. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – teoria i praktyka. Organizator: Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 4-5 listopada 2021.

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (UWr),
członkini Rady Programowej Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY

Działalność organizacyjna:

Kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa