dr Bożena Hojka

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2007 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tytuł pracy doktorskiej: „Językowe i kulturowe uwarunkowania polisemii rzeczowników (na przykładzie wieloznaczności nazw części ciała i narządów wewnętrznych człowieka)”, promotor: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj

2006 – stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł pracy magisterskiej:  „Charakter i funkcje ilustracji w ilustrowanych słownikach ogólnych języka polskiego”, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Komza

2003 – stopień magistra filologii polskiej, tytuł pracy magisterskiej: „Polisemia wybranych nazw części ciała”, promotor: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj

Zainteresowania naukowe:

Zagadnienia współczesnego edytorstwa (ze szczególnym uwzględnieniem książek edukacyjnych dla dzieci), relacji między tekstem a obrazem oraz  szeroko rozumianej komunikacji bibliologicznej i kultury piśmienniczej. Słowniki dla dzieci na polskim rynku wydawniczym – repertuar, forma wydawnicza, adaptacja rozwiązań leksykograficznych.

Projekty badawcze:

Słowniki ilustrowane i obrazkowe dla dzieci – analiza formy edytorskiej. Projekt finansowany w ramach IV Konkursu Projektów Badawczych Służących Rozwojowi Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, nr projektu 2444/M/IINB/14. Czas realizacji projektu: 15.07.2014 -15.06.2015.

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

ORCID

Bibliografia pracowników UWr.

Czynny udział w konferencjach:

Konferencje naukowe (od 2019 r):

  1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IKONOTEKSTY 2019: Synergia słów i obrazów”, Gdańsk: 28-29.11.2019. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Nadbałtyckie Centrum Kultury. Referat: Bożena Hojka, Od ilustracji do infografiki – o relacjach między słowem a obrazem we współczesnych podręcznikach szkolnych.
  2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii Child and the Book: “Transformation and Continuity: Political and Cultural Changes in Children‘s Literature from the Past Century to the Present Day”, 24-26.03.2021, online. Organizator: Freie Universitat Berlin.  Referat: Bożena Hojka, Elżbieta Jamróz-Stolarska: Nasza Księgarnia – 100 years of continuity in publishing books for children.
  3. Konferencja naukowa „Badania literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – teoria i praktyka”, Wrocław: 4–5.11.2021. Organizator: Centrum Badań Literatury Dzieci i Młodzieży Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Referat: Bożena Hojka, Elżbieta Jamróz-Stolarska: Edytorskie konteksty w badaniach piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży.
Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– Członkini Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Zespół – Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (uni.wroc.pl)

– Członkini Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego Oddział Wrocławski (funkcja sekretarza w kadencji 2015-19)

Działalność organizacyjna:

– Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2021)

– Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2020)

– Przewodnicząca Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w IINiB (2015-2020)

– Opiekun praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe w IINiB (2015-2019)

Prace popularyzatorskie:

Wakacje u dziadka i Kopernik. Obrazy Polski i polskości we współczesnych czasopismach dla dzieci polonijnych „Kumpel dla Polonii” i „Pstryk Myk”, wykład, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, 23 listopada 2021 r.