dr Agnieszka Łuszpak

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2007: doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, tytuł pracy doktorskiej Filozoficzne inspiracje teoretyków polskiej bibliologii, promotor prof. dr hab. Krzysztof Migoń; Inspiracje filozoficzne w polskiej myśli bibliologicznej / Agnieszka Łuszpak. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020

2002: magister informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, tytuł pracy Pamiętnik Historyczno-Polityczny” Piotra Świtkowskiego: październik 1782 – grudzień 1785 r. Studium monograficzne i bibliografia zawartości, promotor prof. dr hab. Józef Szczepaniec

1998: magister filozofii, tytuł pracy Problem egzystencji ludzkiej w filozofii Sørena Kierkegaarda, promotor prof. dr hab. Józef Kosian

Zainteresowania naukowe:

relacje między filozofią a bibliologią; polskie piśmiennictwo filozoficzne; miejsce książki w kulturze; nauka o książce oraz bibliotekarstwo w okresie międzywojennym i stalinowskim w Czechosłowacji; czasopisma i stowarzyszenia zawodowe ludzi książki; ideologizacja pracy bibliotecznej w okresie stalinowskim w Polsce

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Baza publikacji BUWr

Prace redakcyjne:

– redaktorka językowa czasopisma „Lectiones & Acroases Philosophicae”, wydawanego przez Polskie Forum Filozoficzne

Czynny udział w konferencjach:

– Od książki do czytelnika. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 19-20 IV 2021 r. Organizator:  Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Referat: Medialny obraz czytelnictwa w Polsce w okresie pandemii

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019”, Warszawa 19-20 XI 2019 r. Organizator: Katedra Książki i Historii Mediów WDIB UW, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. Referat: Rola kobiet w kształtowaniu oblicza polskiej kultury książki w okresie międzywojennym

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”, Warszawa 8-9 V 2018 r. Organizator: Katedra Książki i Historii Mediów WDIB UW, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, Biblioteka Narodowa. Referat: Czasopiśmiennictwo filozoficzne w okresie międzywojennym

– Konferencja Naukowa „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”, Wrocław 22-23 XI 2017 r. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. Referat: Obraz powojennego bibliotekarstwa w Czechosłowacji na łamach czasopism fachowych

– Ogólnopolska Konferencja NaukowaFilozoficzne aspekty literatury”, Lublin 27 X 2017 r. Organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Referat: Przeczytać znaczy poznać? Filozoficzne aspekty odkrywania dzieła – nie tylko literackiego

– Ogólnopolska konferencja naukowa „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu, Lublin 6-7 X 2016 r. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, Biblioteka Główna UMCS, Zespół Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Referat: „Przetarg na idee” – obraz katalogów rzeczowych na łamach polskich czasopism bibliotekarskich w okresie stalinowskim

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– zastępczyni prezesa wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego w latach 2015-2019

– skarbniczka wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego w latach 2011-2015

– członkini wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego

– członkini Polskiego Forum Filozoficznego

Działalność organizacyjna:

– zastępczyni dyrektora ds. ogólnych i naukowych w latach 2013-2020

– koordynatorka współpracy zagranicznej – programy (np. Erasmus+), staże zagraniczne, wymiana pracowników oraz studentów

– pełnomocniczka instytutowa ds. USOS

– przedstawicielka niesamodzielnych pracowników naukowych do Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2016-2020

– członkini Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym na kadencję 2016-2020

– Sekretarz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym na kadencję 2016-2020

– członkini Komisji Wydawniczej Wydziału Filologicznego

– członkini Zespołu ds. przygotowania ewaluacji na Wydziale Filologicznym

– Wydziałowa koordynatorka ds. wdrażania Systemu informacji Naukowej Huesca