dr Agnieszka Łobocka

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2006 – stopień doktora nauk humanistycznych, w zakresie bibliologii, ,,Historia sztuki książki jako dyscyplina bibliologiczna. Problematyka, warsztat, perspektywy rozwoju”, promotor dr hab. prof. UWr Małgorzata Komza

1991 – stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ,,Twórczość prozatorska i scenariusze filmowe Jerzego Stefana Stawińskiego”, promotor prof. dr hab. Andrzej Cieński

Dyplom z wyróżnieniem

Zainteresowania naukowe:

Bibliotekarstwo współczesne, zarządzanie projektami

Publikacje:

Baza publikacji BUWr

Nagrody za działalność naukową:

1996, 1998, 2006, 2009, 2011 – Nagroda Dyrektora Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy

1997 – Nagroda SBP

1998 – Nagroda Prezydenta Wrocławia

2000 – Brązowy Krzyż Zasługi

2019 – Nagroda Rektora za działalność organizacyjną

2019, 2021 – Nagroda Dyrektora Policealnego Studium Animatorów Kultury ,,SKiBA” we Wrocławiu

2020 – Nagroda Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce

Działalność organizacyjna:

– opiekunka roku

-przedstawicielka pracowników niesamodzielnych w Radzie Instytutu

– sekretarz Rady Instytutu

– członkini  Zarządu Okręgu SBP 2017-2021

– członkini  Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu SBP 2017-2021

– członkini  Komisji ds. Nagród Zarządu Okręgu SBP 2017-2021

– członkini  Okręgowego Sądu Koleżeńskiego SBP 2009-2013

– sekretarz głównego Sądu Koleżeńskiego SBP 2017-2021

– członkini  Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego  –  sekretarz 2010-2014, skarbnik 2015-2019

– przedstawicielka  niesamodzielnych pracowników Wydziału Filologicznego w Senacie UWr 2012-2015 – członek Komisji Skrutacyjnej oraz członek Komisji Inwestycji i Majątku

– przedstawicielka  niesamodzielnych pracowników Wydziału Filologicznego w Senacie UWr 2016-2019 przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej oraz członek Komisji Inwestycji i Majątku

– członkini Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Kształcenia 2016-2019

Prace popularyzatorskie:

Działania animacyjne dla słuchaczy Policealnego Studium Animatorów ,,SKiBA” we Wrocławiu