dr hab. prof. UWr Aneta Firlej-Buzon

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2014 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia, tytuł rozprawy habilitacyjnej Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945 – 1956 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013)

2000 – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informacji naukowej, tytuł pracy doktorskiej: Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce, promotor: dr hab., prof. UWr Maria Pidłypczak-Majerowicz, druk: Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2002

1997 – magister kulturoznawstwa, tytuł pracy magisterskiej: Historia Teatru Dramatycznego w Legnicy, promotor: prof. dr hab. Józef Kelera

1995-  magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, tytuł pracy magisterskiej: Edycja fanziów w Polsce, promotor dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz

Zainteresowania naukowe:

dokumenty życia społecznego, zbiory danych, technologie informacyjno-komunikacyjne

Projekty badawcze:

Przydatność i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł informacji do badań naukowych. Na przykładzie zbioru dolnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych z lat 1945 – 1956, grant habilitacyjny NCN – 2009-2012

Publikacje:

Polska Bibliografia Naukowa

Profil w ORCID

Baza publikacji BUWr

Google Scholar

Czynny udział w konferencjach:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konflikt – stabilizacja – asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku. Ujęcie komparatystyczne (28–29 września 2021 r. Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław Organizatorzy: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Uniwersytet Wrocławski, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP we Wrocławiu), tytuł referatu: Powojenne migracje na Dolny Śląsk – przesiedleńcy i sojusznicy w latach 1945-1956.

Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

Członkini Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego

Działalność organizacyjna:

Zastępca dyrektora IINiB UWr ds. dydaktycznych (2012-2020)

Dyrektor Instytutu INiB (2021- )