dr hab. Anna Cisło

Konsultacje i działalność dydaktyczna:

Link do USOS

Stopnie i tytuły naukowe:

2019 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia, na podstawie pracy: Cisło Anna, 2018, Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej i jej rola w kształtowaniu kultury nowego państwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 268 s., recenzent: Danuta Stanulewicz

2000 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa –

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuł pracy doktorskiej: Tożsamość etniczna i językowa Irlandczyków na przykładzie prozy Irlandzkiego Odrodzenia Literackiego

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

Publikacja: Cisło Anna, 2003, Tożsamość Irlandczyków w prozie odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 212 s., recenzenci: Andrzej Ciuk, Antoni Furdal

1994 – magister filologii w zakresie filologii angielskiej – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuł pracy magisterskiej: Axiosemiotics as an investigative perspective in application to a literary text on the basis of James Joyce’s Dubliners Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

1992 – licencjat w zakresie filologii angielskiej – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe:

kultura irlandzka, Irish revival, problematyka tożsamościowa, socjologia języków mniejszościowych i rzadziej używanych, polityka językowa, polityka książkowa, etniczność, semiotyka jako perspektywa badawcza

Projekty badawcze:

„Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej: publikacje w języku irlandzkim w kulturze nowego państwa” (nr rejestracyjny NN103405640) – projekt badawczy własny realizowany w latach 2011-2015

Publikacje:

– Baza publikacji BUWr: Publikacje pracownikow Uniwersytetu Wroclawskiego
zob. Cisło Anna [Bbl] oraz Cisło Anna [FSl]

Profil w ORCID

Prace redakcyjne:

redaktor językowy (język angielski) w czasopiśmie „Roczniki Biblioteczne”;

redaktor tekstów w języku angielskim w czasopiśmie ,,Roczniki Biblioteczne” (od 15.03.2022); 

recenzent w międzynarodowym czasopiśmie „Beyond Philology”

Czynny udział w konferencjach:

Udział w zagranicznych konferencjach międzynarodowych:

 1. Cisło Anna, 2015, Books in Irish and their semiotics in the early twentieth century: Creating national identity, 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies Creating, Shaping, Signifying, Department of English and American Studies (Masarykova univerzita) i CZASE (Czech Association for the Study of English), Brno (5-7.02.2015);
 2. Cisło Anna i Piotr Czajka, 2014, From Irish (through English) to Polish: The problem of rendering Irish culture specific vocabulary in the Polish language, 2ndInternational Conferenceon Translation and Interpreting Studies TRANSLATA II, University of Innsbruck, Innsbruck (30.10-1.11.2014);
 3. Cisło Anna i Piotr Czajka, 2012, Speaking of Irish culture: How Irish Gaelic-related vocabulary is treated in English and Polish, International Conference on Culture, Language and Literature Across Borders V, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie i Miscolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar [Uniwersytet w Miszkolcu], Sárospatak (12-14.10.2012);
 4. Cisło Anna, 2010, The semiotics of Irish books in the formation of national identity, konferencja w ramach The International School for Semiotic and Structural Studies, The International Association for SemioticStudies, Imatra (11-15.06.2010);
 5. Cisło Anna i Piotr Czajka, 2009, On the sense of identity between Rorty’s neopragmatism and Glasersfeld’s radical constructivism, International Conference (Individual and Specific Signs (the IIIrd edition) – Cultural Spaces and Identities in (Inter)Action, The Faculty of Letters, Univeristy of Bacău, Interstud and Cetal Research Centers, UFR Arts University, Bordeaux 3, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Bacau (16-18.10.2009);
 6. Cisło Anna, 1996, In search of axiosemiotic codes in the literary discourse, 4th Binnual Congress of Nordic Association for Semiotic, Imatra, Finlandia (14-16.06.1996).

Referaty na konferencjach międzynarodowych w Polsce:

 1. Cisło Anna, 2021, Pomiędzy czytelnikiem a lekturą – co mówi okladka książki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Od książki do czytelnika z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (19-20.04.2021);
 2. Cisło Anna, 2018, Książka irlandzkojęzyczna jako narzędzie kształtowania kultury narodowej nowego państwa, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków (15-16.11.2018);
 3. Cisło Anna, 2017, Three Blasket autobiographies and the semiotics of their first editions, 2nd Lublin Celtic Colloquium Centres and Peripheries in Celtic Studies, Katedra Filologii Celtyckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin (21-22.09.2017).
 4. Cisło Anna, 2015, Księga z Kells – od manuskryptu do projektów cyfrowych i znaku handlowego BK, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza, Instytut informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (2-4.12.2015);
 5. Cisło Anna, 2015, Modern learning: The prospect of McDonaldization, International Conference Active in Languages – Interactive in Teaching, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław (24-25.10.2015);
 6. Cisło Anna, 2013, Biblioteka narodowa w rozpowszechnianiu wiedzy na temat kultury narodowej – na przykładzie wkładu National Library of Ireland w wirtualną wystawę Reading Europe: European culture through the book, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków (23-24.05.2013);
 7. Cisło Anna, 2012, Visual manifestations of the Irish language in Ireland: Form and extent, 47. Linguistische Kolloquium Materialität und Medialität der Sprache/Materiality and Mediality of Language, Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn (6-8.09.2012);
 8. Cisło Anna, 2012, The Blasket Library: The legacy of the Great Blasket islanders in their native language, International Conference Languages in Contact, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu i Wrocławski Oddział Polskiej Akademii Nauk, Wrocław (26-27.05.2012);
 9. Cisło Anna i Piotr Czajka, 2011, Irish cultural elements as incorporated into the Polish language: The problems of translating text and culture, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk (26-27.09.2011);
 10. Cisło Anna, 2011, Synge on Inis Meán: In search of a new medium of literary expression, International Conference Languages in Contact, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu i Wrocławski Oddział Polskiej Akademii Nauk, Wrocław (11-12.06.2011);
 11. Cisło Anna, 2010, The restoration of the Irish book in the context of language policy at the turn of the 19th and 20th centuries, Międzynarodowa sesja naukowa w ramach Dni Celtyckich, Katedra Filologii Celtyckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin (18-20.05.2010);
 12. Cisło Anna, 2010, Irish Revival and national identity: From tradition to innovation Międzynarodowa Konferencja Naukowa Alternate Construals in Language, Literature and Culture, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu (17-18.09.2010);
 13. Cisło Anna, 2009, Odrodzenie książki irlandzkiej w kontekście polityki językowej w okresie kształtowania się nowego państwa, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk (24-25.09.2009);
 14. Cisło Anna i Piotr Czajka, 2008, The foreignness of Irish proper names in the Polish language, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Koncepcje kształcenia filologicznego w edukacji regionalnej i europejskiej, Kolegium Karkonoskie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze i Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra (17-18.10.2008);
 15. Cisło Anna, 2008, The Irish revival as satirized in Flann O’Brien’s The Poor Mouth, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Humor: Teoria – Praktyka – Zastosowania, Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski (29-31.05.2008);
 16. Cisło Anna, 2007, Zagubione w tłumaczeniu? Hibernoangielskie słownictwo w przekładzie literackim na język polski, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo – z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (18-20.10.2007);
 17. Cisło Anna, 2007, Tożsamość bohaterów z kulturowego pogranicza na przykładzie prozy W.B. Yeatsa i J.M. Synge’a, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wschód – Zachód. Dialog kultur, Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk (31.05-1.06.2007);
 18. Cisło Anna, 2001, Irish or Hiberno-English: The question of a national language in the context of Irish ethnicity, 33rd Poznań Linguistic Meeting, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Bukowy Dworek (27-29.04.2001);
 19. Cisło Anna i Piotr Stalmaszczyk, 2001, Tekst w tekście. (Właściwości tekstów angloirlandzkich w słownikach, opracowaniach, przekładach), Międzynarodowa Konferencja Tekst w mediach, Katedra Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, (24-25.04.2001);
 20. Cisło Anna, 2000, The Victorian stereotype of an Irishman in the light of human linguistics, 33rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europea Naturalness and Markedness in Synchrony and Diachrony, Poznań (31.08-2.09.2000).

Referaty na konferencjach krajowych:

 1. Cisło Anna, 2022, Seria Irish Legends Rega Keatinga – wybór i dostosowanie opowieści i jej bohaterów do potrzeb najmłodszych odbiorców na przykładzie tomu Cu Culainn, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśnie i bajki jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin (23.02.2022);
 2. Cisło Anna i Piotr Czajka, 2016, Książka w planowaniu językowym na przykładzie polityki państwa irlandzkiego, Konferencja Naukowa Kultura książki w humanistyce współczesnej z okazji Jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (23-24.11.2016);
 3. Cisło Anna, 2014, Z problematyki książki w języku rzadziej używanym – dwudziestowieczna odbudowa irlandzkiej kultury druku, Ogólnopolska Konferencja Książka dobrem kultury i źródłem wiedzy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Łobez (12-13.05.2014);
 4. Cisło Anna, 2013, Książka irlandzka w komunikacji społecznej – na przykładzie dwudziestowiecznych wydawnictw w języku irlandzkim, Konferencja Naukowa Książka i biblioteka w komunikacji społecznej, Instytut Informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (4-6.12.2013);
 5. Cisło Anna, 2013, O Księdze z Kells i jej miejscu w kulturze (nie tylko) irlandzkiej, Konferencja Naukowa Europejski wkład w światową kulturę książki, Komisja Kultur Europejskich Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (13.11.2013);
 6. Cisło Anna, 2012, Książka irlandzka w kulturze nowego państwa – ujęcie semiotyczne, Konferencja Naukowa Kulturowa tożsamość książki, Instytut Informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (5-7.12.2012);
 7. Cisło Anna, 2012, Przestrzeń klasztorna i pozaklasztorna w Tajemnicy Kells – mur jako element organizujący kulturowy obszar Irlandii złotego wieku, Konferencja Naukowa Przestrzeń klasztoru – przestrzeń kultury, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, Warszawa (10-12.05.2012);
 8. Cisło Anna, 2007, Od szkolnictwa brytyjskiego do szkolnictwa irlandzkiego – sytuacja narodowego języka Irlandczyków, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nowe spojrzenie na motywację w dydaktyce języków obcych, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu wraz z Zarządem Głównym PTN, Wrocław (10-13.09.2007);
 9. Cisło Anna i Piotr Stalmaszczyk, 2001, Elementy fleksyjne w irlandzkiej odmianie języka angielskiego, LIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (14-15.09.2001);
 10. Cisło Anna, 2000, Fenomen przesunięcia językowego w kontekście historycznych uwarunkowań tożsamości etnicznej Irlandczyków, LVIII Jubileuszowy Zjazd Naukowy w 75-lecie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Język i języki na przełomie stuleci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (1-2.09.2000);
 11. Cisło Anna, 2000, Historyczne uwarunkowania kształtowania się tożsamości irlandzkiej, Konferencja Naukowa Prehistoryczne podstawy tożsamości europejskiej (etnos, kulura, język), katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Ożarów k. Wielunia (20-21.06.2000).
 12. Cisło Anna, 1997, Ethnicity in language and literature on the example of the Irish Revival, VI Konferencja Naukowa PASE (Polish Association for the Study of English), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Puławy (21-23.04.1997).
Udział w pracach towarzystw naukowych i centrów badawczych:

– Komisja Kultur Europejskich Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – członek od 2011 r.

– Polskie Towarzystwo Bibliologiczne – członek od 2012 r.

– Polskie Towarzystwo Językoznawcze – członek od 2000 r.

Działalność organizacyjna:

– członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej w kadencji 2008–2012;

– PO Kierownika Zakładu Teorii i Historii Książki IINiB w roku akademickim 2020/21;

– kierownik naukowy konferencji „Kulturowa tożsamość książki” (Wrocław 2012 r.) oraz międzynarodowej konferencji „Od książki do czytelnika” (Wrocław 2021 r.)

Prace popularyzatorskie:

Organizacja warsztatów dla dzieci Baśnie w bibliotece – prezentacja irlandzkich opowieści mitologicznych i ludowych, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN 2014 i 2013), Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (Filia 29) oraz Przyjdź po baśnie do biblioteki – prezentacja irlandzkich opowieści mitologicznych i ludowych (DFN 2010) w MBP, ul. Parkowa 38/40, Wrocław; wykład Skarb narodowy Irlandii – owiana tajemnicą Księga z Kells, na zaproszenie Drużyny Wczesnośredniowiecznej Ulf Ragnarsson Hird w MBP we Wrocławiu (Filia 29), Wrocław, 20.04.2013.

Aktywny udział w Celtic Day – Dniu Celtyckim online, przygotowanym z myślą o tych którzy pragną poszerzać swoją wiedzę na temat historii, języka i kultury Irlandii oraz Walii, na zaproszenie organizatorów – Katedry Filologii Celtyckiej we współpracy z Ambasadą Irlandii, z prelekcją Seo é mo scéal – fenomen twórczości literackiej mieszkańców wysp Blasket, Lublin 18.03.2022.