Prace magisterskie – opracowanie

Zalecenia dla studentów przygotowujących prace magisterskie w IINiB UWr.

 1. Charakter prac magisterskich Prace magisterskie powinny podejmować wyraźny problem naukowy, nie ograniczać się do opisowego przedstawienia tematu.Konieczne jest osadzenie tematu pracy w szerszym kontekście: dostrzeżenie miejsca jakie on zajmuje w ramach dyscypliny, odwołania do literatury teoretycznej i metodologicznej, jasne określenie celu pracy i problemów, jakie ma ona rozwiązać.Szczególną wagę powinno się przywiązywać zatem do jakości Wstępu i Zakończenia, które są okazją do zaprezentowania ’samoświadomości’ naukowej magistranta.Student oddaje trzy egzemplarze pracy magisterskiej (objętość tekstu nie powinna być mniejsza niż 60 i nie większa niż 200 stron z aneksami). Jeden egzemplarz pracy oprawiony w cienki karton koloru niebieskiego należy wydrukować dwustronnie, czcionką nie większą niż 12 oraz dołączyć zapis pracy na nośniku elektronicznym (płyta CD, na której praca musi być zapisana w dwóch formatach: 1. DOC – dla celów archiwizacyjnych, 2. TXT – dla celów sprawdzenia w Systemie Plagiat). Jeden egzemplarz powinien być w twardej oprawie. Składając pracę w Dziekanacie należy dostarczyć również kserokopię strony tytułowej. Opracowanie to musi być zatwierdzone przez opiekuna pracy, egzemplarze zarejestrowane w Dziekanacie Wydziału Filologicznego. Zarejestrowaną pracę magisterską student dostarcza osobiście promotorowi i recenzentowi.
 2. Obowiązuje następujący układ pracy magisterskiej:
  1. Strona tytułowa ma zawierać następujące informacje:
   • U góry: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
   • Z lewej strony u góry: Nr indeksu:
   • W połowie strony: autor pracy magisterskiej
   • W połowie strony: tytuł pracy magisterskiej z określnikami chronologiczno-przestrzennymi
   • Z prawej strony formułka: Praca magisterska napisana pod kierunkiem (tytuł/nazwisko)
   • Na dole strony: Wrocław [rok].
  2. Abstrakt, umieszczony po karcie tytułowej (ok. 250 słów, do 20 linijek)
   Zawiera:

   • Opis bibliograficzny pracy (autor, tytuł, praca magisterska pod kierunkiem…, Wrocław [rok], liczba stron, liczba wykorzystanych pozycji bibliograficznych, liczba aneksów, ilustracji),
   • Tekst abstraktu (tu ważne podkreślenie istoty osiągnięć i nowości wyników badań, ich zreferowanie z uwzględnieniem wyników liczbowych)
   • Słowa kluczowe (ułożone w porządku rzeczowym według wagi poruszanych problemów – do 2 linijek)
  3. Spis treści
  4. Wstęp
   1. objaśnienie tytułu, charakterystyka zasięgu chronologicznego i przestrzennego,
   2. teza/ cel badań całej rozprawy,
   3. stan badań (scharakteryzować problemowo publikacje wymienione niżej w grupach a-d):
    1. wykorzystane źródła informacyjne: bibliografie, bazy danych, profesjonalne słowniki i encyklopedie,
    2. wykorzystane opracowania bezpośrednio związane z tematem: książki, artykuły i fragmenty wydawnicze, inne materiały publikowane,
    3. opracowania metodologiczne,
    4. opracowania do tła
   4. podstawa źródłowa
   5. metody wykorzystane
   6. układ pracy
   7. cel poszczególnych rozdziałów
   8. wykorzystane materiały (liczba pozycji, układ: źródła, wykorzystane bibliografie i słowniki, opracowania bezpośrednio związane z tematem, opracowania do tła, opracowania metodologiczne).
  5. Tekst pracy magisterskiej
   (drukowany jednostronnie, jedna strona ok. 1800 znaków, tj. 30 – 32 wiersze na stronie).

   • każdy rozdział powinien być podzielony na części i posiadać tytuliki podrozdziałów; należy pamiętać o zdaniach dyspozycyjnych na początku tekstu/rozdziału, objaśniających porządek omówienia w rozdziale lub podrozdziałach,
   • tabelki, wykresy, ilustracje zamieszczone w tekście powinny być numerowane łącznie w obrębie całego tekstu; spis łączny na końcu pracy magisterskiej z podaniem stron w tekście,
   • przy interpretacji tabel i innych materiałów poglądowych zamieszczonych w tekście podawać wnioski, a nie powtarzać opisu zamieszczonej tabeli
   • podsumowanie każdego rozdziału,
   • przejście do następnego rozdziału,
   • zakończenie całego opracowania (wnioski), najczęściej na końcu pracy w punktach (konfrontacja zamierzeń badawczych z osiągniętymi wynikami, najważniejsze ustalenia – z podkreśleniem tego, co stanowi novum w stanie wiedzy na dany temat,dalsze perspektywy badawcze),
   • musi być zachowana łączność między tekstem a aneksami (w tekście lub przypisie przytaczamy w nawiasie kwadratowym odsyłacz do aneksu, zwłaszcza do bazy danych).
  6. Przypisy:
   Praca musi zawierać przypisy – przede wszystkim bibliograficzne – umieszczane u dołu strony.
  7. Spis wykorzystanych źródeł i opracowań:
   Układ w podziale:

   • źródła ( w przypadku rękopisów i archiwaliów układ topograficzny czyli wg miejsca przechowania, wraz z sygnaturami),
   • opracowania podzielić na :
    1. wydawnictwa informacyjne,
    2. opracowania (układ alfabetyczny wg autorów/ red./ tytułów).

   Nie należy dzielić spisu na książki i artykuły.
   Pożądane jest wykorzystanie literatury obcojęzycznej.

  8. Aneksy (pożądane, nieobowiązkowe) np.:
   • wydruk źródłowej bazy danych (w uzgodnionym z opiekunem układzie i opisie, ze specjalnym wstępem metodycznym, indeksami).Należy podać cytowania bibliograficzne i sygnatury egzemplarzy, bibliotekę/właściciela,
   • kserokopie dokumentów (z podaniem danych bibliograficznych źródła),
   • fotografie (z podaniem danych bibliograficznych źródła lub daty i danych o wykonawcy),
   • wzór kwestionariusza ankiet,
   • kalendarium,
   • obszerne zestawienia lub wykresy statystyczne, do których odwołujemy się w całej pracy,
   • inne materiały (np. wypisy ze źródeł).
  9. Indeksy
   Każda praca magisterska powinna mieć minimum jeden indeks (np. nazwiskinstytucjisłownik pojęć występujących w tekście pracy magisterskiej) z odnośnikami do stron tekstu. Każdy indeks musi mieć tytuł.Student odpowiada za wszystkie błędy literowe, etc. maszynopisu. Korektę należy wykonać czarnym długopisem, jednakowo we wszystkich egzemplarzach.