Osiągnięcia naszych studentów

Koła naukowe:

 


Osiągnięcia naszych doktorantów:

 

mgr Tomasz Dziurdzia

Artykuły naukowe:

Projekt ustawy o książce z 2015 roku, „Roczniki Biblioteczne” 61, 2017, s. 241–266.
DOI: 10.19195/0080-3626.61.12
 

mgr Anna Lubińska

Monografie naukowe:

Lubińska A., Dzieje wydawnicze utworów Stanisława Przybyszewskiego w latach 1892–2015 w wybranych krajach europejskich, „Scientiarum Primitiae. Series Bibliologica”, vol. 15, Wrocław 2018, 163 s.

Rozdziały w monografiach naukowych:

Lubińska A., Czy możliwa jest drukowana książka hipertekstowa? Refleksja bibliologiczna na podstawie powieści Umberta Eco, [w:] Obszary polonistyki. Materiały pokonferencyjne, Uniwersytet Rzeszowski (w druku).

Artykuły naukowe:

Lubińska A., Stanisława Przybyszewskiego kontakty z polskimi wydawcami, „Studia o Książce i Informacji” 2017, nr 36, s. 125–149.

Lubińska A., Pamięć lekturowa a tożsamość czytelnika na przykładzie powieści „Tajemniczy płomień królowej Loany” Umberta Eco, „Folia Litteraria Polonica” (w druku).

 

 

 

mgr Jakub Łubocki

Książki naukowe i podręczniki 
Scientific books and handbooks  

 1. Jakub Maciej Łubocki,Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. – 84 s. : 8 il. ; 21 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 102). – ISBN: 978-83-65741-41-7.
 2. Jakub Maciej Łubocki,Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym = Cover as a part of document by example on gramophone record in bibliological perspective. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. – 187, [1] s. : 15 il., ; 21 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 96). – ISBN: 978-83-65741-00-4.
  — Rec.: Dariusz Grygrowski, „Przegląd Biblioteczny”, 2018 (R. 86), z. 1, s. 115–123.
  — Rec.: Anna Iwanicka-Nijakowska, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 2018 (R. 49), s. 263–277.
  — — Polemika z rec.: Jakub Maciej Łubocki, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 2020 (R. 51), w druku.

Książki pod redakcją 
Edited books

 1. Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania, pod red. Ilony Żeber-Dzikowskiej, Józefa Krawczyka i Jakuba Macieja Łubockiego. – w druku.
 2. Organy Wrocławia : budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności, pod red. Bogdana Andrzeja Tabisza i Jakuba Macieja Łubockiego. – Wrocław : Fundacja Opus Organi,2018. – 440 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-924955-1-2.

Artykuły naukowe w czasopismach i pracach zbiorowych 
Scientific articles in journals and collective works

 1. Jakub Maciej Łubocki, Joanna Łubocka,Czy szkoła jest miejscem do opowiadania bajek? Bajka naukowa jako specyficzny gatunek literacki i narzędzie dydaktyczne w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych [w:] Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania, pod red. Ilony Żeber-Dzikowskiej, Józefa Krawczyka i Jakuba Macieja Łubockiego,  w druku.
 2. Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki,Infobrokering w Polsce – pilotażowe badania rynku firm infobrokerskich na przykładzie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2019, nr 1, s. 41–49.
 3. Jakub Maciej Łubocki,Miejsce rolek pianolowych, talerzy pozytywkowych i innych dokumentów ożywiających instrumenty mechaniczne w typologii dokumentów związanych z dźwiękiem, „Bibliotekarz”, 2019, nr 11, s. 15–18.
 4. Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki,Porównanie zasobu leksykalnego obu wydań Podręcznego słownika bibliotekarza na przykładzie słownictwa z zakresu prasoznawstwa, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2019, nr 1 (22), s. 67–91.
 5. Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki,Teoretyczne aspekty tworzenia elementów dokumentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem abstraktów) a ich rzeczywisty kształt. Propozycja badań w obszarze artykułów z czasopism z zakresu bibliologii, „Roczniki Biblioteczne”, 2018 (R. 62), s. 179–220.
 6. Jakub Maciej Łubocki,Projekt bieżącej bibliografii piśmiennictwa z zakresu organoznawstwa, „Roczniki Biblioteczne”, 2018 (R. 62), s. 249–260.
 7. Jakub Maciej Łubocki,O problemie wieloznaczności terminu ‘bibliografia’ kolejny raz – o terminie ‘bibliografoznawstwo’ po raz pierwszy, „Roczniki Biblioteczne”, 2018 (R. 62), s. 135–178.
 8. Jakub Maciej Łubocki,Przegląd metod i źródeł do poszukiwania piśmiennictwa w zakresie organów Wrocławia (nakreślenie możliwej do realizacji metodyki bibliografii organów Wrocławia) [w:] Organy Wrocławia. Budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności, pod red. Bogdana Andrzeja Tabisza i Jakuba Macieja Łubockiego, Wrocław 2018, s. 27–42.
 9. Jakub Maciej Łubocki,Polskie elektroniczne źródła informacji przydatne w pracy ukraińskiego pracownika nauki [w:] Інформаційний простір бібліотеки: Польсько-український досвід. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційний простір бібліотеки». Львів, 18–19 травня 2017 р., за ред. Р[енати] Самотий, Львів 2017, c. 172–196 = Informacyjna przestrzeń biblioteki: polsko-ukraińskie doświadczenia. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej «Informacyjna przestrzeń biblioteki». Lwów, 18–19 maja 2017 r., pod red. R[enaty] Samotyj, Lwów 2017, s. 172–196.
 10. Jakub Maciej Łubocki,Biblia królowej Zofii – od rękopisu do formy cyfrowej, „Studia o Książce i Informacji”, 2017, nr 36, s. 91–107.
 11. Jakub Maciej Łubocki,Czy słowniki i encyklopedie są źródłami informacji o charakterze pochodnym?, „Roczniki Biblioteczne”, 2017 (R. 61), s. 281–284.
 12. Jakub Maciej Łubocki, Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?, „Roczniki Biblioteczne”, 2016(R. 60), s. 315–344.
  — Rec.: Jacek Wojciechowski, „Biblioteka”, 2017, nr 21 (30), s. 259–270 [recenzja mnoga pt. „Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410; artykuł zrecenzowano na s. 266–267].
 13. Jakub Maciej Łubocki, Chori Saganensis. Muzyka z klasztoru augustiańskiego w Żaganiu znów rozbrzmiewa, „Zeszyty Żagańskie”,2016, nr 13, s. 35–42.
 14. Jakub Maciej Łubocki,Frazes czy faktyczna treść? Relewancja pojęcia ‘społeczeństwo informacyjne’ i jego synonimów w tytułach artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, „Folia Bibliologica”, 2015 (R. 57), s. 99–113.
 15. Jakub Maciej Łubocki,Krój dedykowany – nowy typ krojów pism [w:] Typograficzne przestrzenie tekstu, pod red. Katarzyny Starachowicz i Jakuba Knapa, Kraków 2014, s. 267–278.
 16. Agata Krawczyk, Jakub Maciej Łubocki,Płyty gramofonowe jako przedmiot zainteresowania typografa i projektanta graficznego [w:] Warsztaty Młodych Edytorów. Rabka 2013, [Kraków 2014], s. 17–42.
 17. Jakub Maciej Łubocki, Zespół epitafiów kościoła pw. Świętego Krzyża w Żaganiu, cz. 1–3, „Zeszyty Żagańskie”,2013, nr 7, s. 23–39; 2014, nr 9, s. 23–34; 2015, nr 11, s. 19–26.
  — Rec.: Joachim Zdrenka, Inskrypcje płyt nagrobnych kościoła Świętego Krzyża w Żaganiu 1635–1851, „Zeszyty Żagańskie”, 2019, nr 17, s. 12–22.
 18. Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki,Analiza wartości informacyjnej witryn internetowych bibliotek szkolnych na przykładzie Wrocławia, „Książka i Czytelnik”, 2013, nr 1 (95), s. 16–19.

Spisy bibliograficzne 
Bibliographies 

 1. Bibliografia fonografii polskiej, zespół autorski pod koordynacją Katarzyny Janczewskiej-Sołomko, Anny Grzecznowskiej, [Warszawa2017–2020; Jakub M. Łubocki: 998 poz.]: http://www.sbp.pl/fonografia/bazy
 2. Jakub Maciej Łubocki,Stefania Grodzieńska. Bibliografia za lata 1945–1960, Wrocław 2018 [918 poz.]: http://phc.uni.wroc.pl/assets/files/Bibliografia%20Stefanii%20Grodzienskiej%201945%E2%80%931960.pdf
 3. Jakub Maciej Łubocki,Elementarze polskie 1945–2012. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, Wrocław 2018 [382 jednostki bibliograficzne w 182 poz.]

Recenzje i artykuły recenzyjne w czasopismach 
Reviews in journals 

 1. Marek Kawiorski,Tematyczny słownik muzyczny, Kielce 2018, s. 155 [recenzja]. Jakub Maciej Łubocki, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra”, 2019 (R. 10), s. 181–191.
 2. Jakub Maciej Łubocki,Uwagi bibliografa nad Polską bibliografią organów Marii Szymanowicz, „Roczniki Biblioteczne”, 2017 (R. 61), s. 305–316. [Dot.: Maria Szymanowicz, Polska bibliografia organów, t. 1–2, Lublin 2011–2018].
 3. Dorota Siwecka,Światowy model informacji bibliograficznej Programy i projekty (1950–2010), Wrocław 2015 [recenzja]. Jakub Maciej Łubocki, „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”, 2016, nr 1 (107), s. 134–137.

Sprawozdania 
Reports 

 1. Jakub Maciej Łubocki,Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji „Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku” (Wrocław, 22.11.2019), „Roczniki Biblioteczne”, 2020, w druku.
 2. Jakub Maciej Łubocki,Sprawozdanie z Sympozjum „Szary Kruk” (Gdańsk, 18–19.11.2019), „Roczniki Biblioteczne”, 2020, w druku.
 3. Jakub Maciej Łubocki,Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019), „Biblioteka”, 2019 (R. 23 (32)), s. 221–233.
 4. Jakub Maciej Łubocki,Okładki druków muzycznych jako ważne zagadnienie badawcze: na marginesie wystawy „Obrazki z nut” (Wrocław, 19 stycznia – 28 lutego 2018), „Studia o Książce i Informacji”, 2018, nr 37, s. 215–219.
 5. Jakub Maciej Łubocki,Sprawozdanie z wernisażu podsumowującego projekt digitalizacji kroju pisma Bona, „Studia o Książce i Informacji”, 2017, nr 36, s. 277–282. 
 6. Jakub Maciej Łubocki,Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media” [sprawozdanie], „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2016, nr 2 (17), s. 275–280.
mgr Katarzyna Jamrozik

Artykuły naukowe:

 1. Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki, Infobrokering w Polsce – pilotażowe badania rynku firm infobrokerskich na przykładzie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2019, nr 1, s. 41–49.
 2. Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki, Porównanie zasobu leksykalnego obu wydań Podręcznego słownika bibliotekarza na przykładzie słownictwa z zakresu prasoznawstwa, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 2019, nr 1 (22), s. 67–91.
 3. Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki, Teoretyczne aspekty tworzenia elementów dokumentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem abstraktów) a ich rzeczywisty kształt. Propozycja badań w obszarze artykułów z czasopism z zakresu bibliologii, „Roczniki Biblioteczne”, 2018 (R. 62), s. 179–220.
 4. Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki, Analiza wartości informacyjnej witryn internetowych bibliotek szkolnych na przykładzie Wrocławia, „Książka i Czytelnik”, 2013, nr 1 (95), s. 16–19.

Osiągnięcia naszych studentów:

Ilona Dobijańska

 

W stronę książki idealnej. Projektowanie edycji na przykładzie twórczości Przemka Dębowskiego,
artykuł ukazał się w czasopiśmie Acta Poligraphica (nr 15 /2020).

Pozostałe osiągnięcia: