Na jaki temat? Proszę o więcej szczegółów.

Podczas konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad problemem przełamywania granic książki z perspektywy twórcy, odbiorcy i badacza

Oddzielenie treści od materialnego nośnika pociąga za sobą zmianę tradycyjnego modelu, w którym za podejmowanie inicjatyw wydawniczych, jakość autorskiego przekazu, wyposażenie edytorskie książki, wreszcie – jej opublikowanie
i rozpowszechnienie odpowiadał profesjonalny wydawca. Dziś ma on poważnych konkurentów, którzy pojawili się na rynku wraz z rozwojem książki elektronicznej. Równolegle dokonuje się emancypacja autora – coraz częściej radzi on sobie bez wydawcy. W skrajnym przypadku proces wydawniczy, oznaczający do niedawna pracę zespołu specjalistów, sprowadzony jest do naciśnięcia jednego guzika. Przemiany technologiczne i cywilizacyjne wpływają też na sposoby prezentowania treści, formy ich udostępniania i wreszcie – wykorzystywania.
Zmiany te skłaniają do podjęcia próby wyznaczenia nowych kryteriów decydujących o przynależności do kategorii „książka”, „autor”, „wydawca” i wypracowania aparatu pojęciowego umożliwiającego naukowy opis najnowszych zjawisk. Odpowiedzi wymagają pytania o relacje między e-książką a innymi publikacjami elektronicznymi, ale także między wydawnictwem
a nowymi podmiotami na rynku książki: firmami technologicznymi, platformami umożliwiającymi samodzielne publikowanie, repozytoriami Open Access. Każdy z nich, uwzględniając swój profil i możliwości, podejmuje wysiłek adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Kolejna bardzo istotna grupa pytań dotyczy czytelnika. Czy aby nim być, wystarczy czytać,
a czytanie książek uznać należy tylko za jedną z możliwości? Jak zmienia się nasze czytanie w związku z rozwojem najnowszych technologii? Jak, w kontekście kultury czytelniczej i literackiej, rozpatrywać alternatywne wobec czytania formy kontaktu z dziełem literackim? Uznając wymienione tematy za atrakcyjne dla wielu środowisk, liczymy, że konferencja stanie się okazją do spojrzenia na problem zróżnicowania form przekazu i dostępu do treści oraz współczesny rynek wydawniczy
z różnych perspektyw. Zapraszamy badaczy (m.in. bibliologów, bibliotekoznawców, literaturoznawców, medioznawców, socjologów, pedagogów), autorów i wydawców, bibliotekarzy, organizatorów życia kulturalnego, producentów książkowych aplikacji i twórców innych „granicznych” produktów cyfrowych. Oprócz naukowej dyskusji podczas konferencji przewidujemy prezentacje m.in. publikacji szkolnych przeznaczonych na urządzenia mobilne oraz bliskich podręcznikom kursów
e-learningowych.

Proponowane zagadnienia szczegółowe:

 • Aparat pojęciowy edytorstwa – język opisu współczesnych zjawisk komunikacji piśmiennej
 • Rynek publikacji elektronicznych
 • Ewolucja zawodu wydawcy, zadania i odpowiedzialność
 • Różne rodzaje publikowania – elementy łączące i odróżniające
 • Nowe podmioty na rynku książki
 • Projektowanie publikacji elektronicznych
 • Jakość publikacji w kontekście przemian technologicznych i kulturowych
 • Wpływ nowych technologii na praktyki lekturowe i kulturę czytelniczą
 • Czytanie książki a czytanie Internetu
 • Przygotowywanie do zawodu wydawcy
 • Prognozy dla rynku książki.

Liczymy na oryginalne pomysły i nowatorskie ujęcie.