Książka i biblioteka w wielokulturowym mieście

RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „STUDENCI PROJEKTUJĄ”

dla studentów obu kierunków Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr po raz kolejny ogłasza konkurs dla studentów
na przygotowanie projektu graficznego materiałów konferencyjnych na temat:

KSIĄŻKA I BIBLIOTEKA W WIELOKULTUROWYM MIEŚCIE

Pod takim tytułem odbędzie się w dn. 12‒13 maja 2022 r. konferencja naukowa (w formie online).
Zwycięski projekt będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu itp.)
na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta.

Zapraszamy do udziału!


– Co to za konkurs?

Organizatorem konkursu jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Celem konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom współpracy z Instytutem i wykona-nie projektu, który nie tylko zostanie doceniony przez grono specjalistów, lecz także wykorzystany w praktyce. Najlepszy projekt zostanie przygotowany przez zwycięzcę do druku (we współpracy z dr Rafałem Werszlerem lub dr hab. Ewą Repucho) i rozpowszechniony wśród uczestników konfe-rencji.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci naszego Instytutu (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci), pracując indywidualnie lub w zespołach.

Prace oceni jury w składzie:

– dr hab. Halina Rusińska-Giertych – komitet organizacyjny Konferencji,
– dr Elżbieta Jamróz-Stolarska – członek Komisji,
– dr Rafał Werszler – członek komisji,
– dr Ewa Repucho – kierownik Konkursu.

– Jakie nagrody przewidziano dla zwycięzców?

Zwycięski projekt (I miejsce) będzie wykorzystany jako oprawa graficzna materiałów konferencyjnych (programu, plakatu, książeczki abstraktów itp.) na których zostanie umieszczone imię i nazwisko projektanta. Zwycięzca otrzyma także książki (zakres tematyczny: design, typografia, projekto-wanie graficzne) i dokument potwierdzający zwycięstwo w konkursie. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają książki i dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

– Co mam zaprojektować?

Pakiet materiałów konferencyjnych, czyli:

– plakat w formacie A2 (wersja do druku + wersja cyfrowa);
– program konferencji w dowolnym formacie (wersja cyfrowa);
– kilka przykładowych stron książeczki abstraktów, wraz ze stroną tytułową (wersja cyfrowa);
‒ tło do ustawienia w aplikacji Teams.

Wszystkie projekty powinien łączyć wspólny system identyfikacji wizualnej.

– Na jaki temat? Proszę o więcej szczegółów

Tematem konferencji jest Książka i biblioteka w wielokulturowym mieście.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na znaczenie książki i biblioteki w dobie globalizacji, wzmo-żonej migracji oraz walki o tolerancję i równe dla wszystkich prawa. W szczególności chodzi o wska-zanie roli, jaką odgrywa książka i biblioteka w środowisku miejskim, które charakteryzuje się różno-rodnością narodową, etniczną, językową, wyznaniową, kulturową itp. Zjawiska globalne bardzo mocno wpływają na relacje międzyludzkie. Z jednej strony wzrasta świadomość wzajemnych po-wiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi społecznościami, co rodzi potrzebę wypracowania pewnego uniwersalizmu, z drugiej, różnorodność i odmienność stają się czymś naturalnym, a sąsia-dujące ze sobą kultury w wymiarze lokalnym wzajemnie się przenikają, zmieniają, uzupełniają.

Komunikacja międzykulturowa może zachodzić między innymi dzięki książkom, które odzwierciedlają dorobek poszczególnych narodów i grup etnicznych, kształtowanie się ich świadomości i odrębności oraz związki pomiędzy kulturami, a zarazem wpisują się w kulturę globalną. Z kolei współistnieniu różnych kultur sprzyjają biblioteki, oferujące szeroki repertuar usług, nakierowanych również na „innych”, przełamujące stereotypy i różnego typu bariery komunikacyjne. Nie bez powodu Konferencja Generalna UNESCO, która odbyła się w Paryżu w 2009 roku, przyjęła na 36 sesji Manifest o bibliotece wielokulturowej, upatrując w działalności tej instytucji szansę na równe traktowa-nie jej użytkowników, bez ich dyskryminacji ze względu na pochodzenie i kulturę. Ufamy, że konfe-rencja przyniesie w tym zakresie cenne refleksje.

Podczas obrad chcielibyśmy poruszyć następujące problemy:

– twórcy i odbiorcy książki w wielokulturowym mieście (dawniej i dziś)
– funkcje książki w środowiskach wielokulturowych
– ruch wydawniczy i obieg książki w warunkach różnorodności społecznej
– wielokulturowa biblioteka (jej zadania i wyzwania, komunikacja z użytkownikami)
– dobre praktyki biblioteczne na rzecz budowania tolerancji i dialogu.

– Ile mam czasu?

Prace należy przesyłać do 14 marca 2022 r.
Ogłoszenie wyników: 21 marca 2022 r.

– W jakim programie przygotować projekt?

Projekt powinien być wykonany w programie InDesign, bezpłatnym programie Scribus, lub innym programie nadającym się do tego typu prac, wybranym przez uczestnika konkursu.
Gotową pracę należy oddać w:

– w pliku otwartym,
– w pliku PDF,
– plakat także w formie wydrukowanej, w formacie A2.

Pliki i wydruki można przekazać dr Rafałowi Werszlerowi lub dr hab. Ewie Repucho.

– O czym jeszcze muszę pamiętać?

1. Każdy projekt powinien zawierać logo Uniwersytetu Wrocławskiego. Na projektach kolorowych umieszcza się niebieskie logo na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na niebieskim tle). Na projektach w odcieniach szarości umieszcza się logo czarne na białym tle (w wyjątkowych przypadkach logo w kontrze – białe na czarnym tle). Logo musi być dobrze widoczne i otoczone polem ochronnym. Nie można zniekształcać, przetwarzać, kolorować (itp.) logotypu, ani rozdzielać znaku graficznego i napisu.


Na szaro zaznaczono pole ochronne wokół logotypu (w polu ochronnym nie wolno umieszczać żadnych elementów graficznych).

2. Projekty muszą zawierać oryginalny materiał graficzny (zgodnie z zasadami prawa autorskiego).

– Jakie obowiązki będzie miał zwycięzca?

Praca zwycięzcy nie kończy się na przygotowaniu projektu.
Kilka tygodni przed rozpoczęciem Konfe-rencji Organizator przekaże zwycięzcy dokładny program i abstrakty.
Zwycięzca będzie musiał zamienić tekst przykładowy na właściwy w programie Konferencji i książeczce abstraktów.

Regulamin konkursu

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego
Plac Uniwersytecki 9/13
50-137 Wrocław

Regulamin Wewnętrznego Konkursu „STUDENCI PROJEKTUJĄ”
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
na przygotowanie projektu graficznego pakietu materiałów konferencyjnych

§1
Postanowienia ogólne

1. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
(pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław) zwany dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs na przygotowanie projektu graficznego pakietu materiałów konferencyjnych: plakatu, programu konferencji, książeczki abstraktów, tła do aplikacji Teams.
2. Konkurs ma charakter wewnętrzny i trwa od 29 listopada 2021 r. do 14 marca 2022 r.
3. Prace należy składać do 14 marca 2022 r.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21 marca 2022 r.

§2
Cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego pakietu materiałów konferencyjnych (zwanego dalej „Projektem”), na który składają się:

– plakat w formacie A2 (wersja do druku + wersja cyfrowa);
– program konferencji w dowolnym formacie (wersja do druku + wersja cyfrowa);
– książeczka abstraktów wraz ze stroną tytułową (wersja do druku + wersja cyfrowa);
‒ tło do ustawienia w aplikacji Teams.

2. Konkurs jest skierowany do studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego obu kierunków, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych i doktoranckich.

3. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace własnego autorstwa, które nie były w żadnej formie zgłaszane do innych konkursów o podobnej tematyce.

4. Każdy z uczestników może zgłosić w Konkursie 3 projekty.

5. Dopuszcza się zgłoszenia Projektów wykonanych przez więcej niż jedną osobę. Osoby takie będą wówczas oceniane jako zespół.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

7. Zgłoszenie Projektu lub Projektów do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

§3
Wymagania dotyczące Projektu

1. Zgłaszany projekt powinien nawiązywać do tematu i specyfiki konferencji.

Tytuł konferencji: Książka i biblioteka w wielokulturowym mieście.

2. Konferencja ma charakter naukowy.

3. Projekt powinien zawierać następujące informacje:

Plakat: nazwę, datę i miejsce konferencji, logo Uniwersytetu Wrocławskiego, odesłanie do strony internetowej konferencji, a także dane organizatora (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław, www.ibi.uni.wroc.pl), imię i nazwisko projektanta.

Program konferencji: nazwę konferencji, datę i miejsce konferencji, logo Uniwersytetu Wrocławskiego, program konferencji, dane organizatora (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław, www.ibi.uni.wroc.pl), imię i nazwisko projektanta.

Książeczka abstraktów: na okładce: nazwę konferencji, podtytuł: „Abstrakty referatów”, datę
i miejsce konferencji, logo Uniwersytetu Wrocławskiego; wewnątrz: teksty abstraktów opatrzone nazwiskiem prelegenta i afiliacją (do wykonania kilka przykładowych stron książeczki).

4. Pliki tekstowe potrzebne do wykonania projektu uczestnicy Konkursu pobiorą ze strony internetowej Instytutu. Pliki z programem konferencji i abstraktami należy traktować jako tekst przykładowy. Właściwy tekst będzie dostępny dopiero kilka tygodni przed konferencją. Zwycięzca będzie musiał wówczas zamienić tekst przykładowy na właściwy.

5. Specyfikacja projektu:

– projekt powinien być wykonany w programie InDesign lub innym programie dostosowanym do tego typu prac,
– pliki przeznaczone do druku powinny mieć rozdzielczość 300 dpi,
‒ w pozostałych projektach trzeba uwzględnić wymogi czytelności związane z udostępnieniem plików na ekranie.

6. Zgłoszenie Projektu następuje poprzez przekazanie Kierownikowi Konkursu (dr hab. Ewa Repucho) lub Członkowi Komisji (dr Rafał Werszler):

– plików otwartych i plików PDF (drogą mailową),
– wydrukowanej wersji plakatu w skali 1:1.

7. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia, które zostały przekazane w terminie.

8. Najciekawsze projekty wybrane przez jury zostaną po rozstrzygnięciu konkursu zaprezentowane na stronie internetowej Instytutu.

§4
Komisja Konkursowa, kryteria oceny projektów

1. Organizator w celu dokonania oceny zgłoszonych Projektów oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu powołuje 4-osobową Komisję Konkursową (zwanej dalej „Komisją”) w składzie:

– dr hab. Halina Rusińska-Giertych – komitet organizacyjny Konferencji,
– dr Elżbieta Jamróz-Stolarska – członek Komisji,
– dr Rafał Werszler – członek Komisji,
– dr Ewa Repucho – kierownik Konkursu.

2. Do zadań Komisji należy rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

3. Komisja dokona rozstrzygnięcia Konkursu do dnia 21 marca 2022 r. i tego samego dnia ogłosi wynik Konkursu na stronie internetowej Instytutu.

4. Komisja dokona oceny Projektu według następujących kryteriów:

– estetyka,
– funkcjonalność (czytelność),
– zgodność wizualna wszystkich projektów (zgodny system identyfikacji wizualnej),
– rozpoznawalność,
– pomysł, kreatywność,
– profesjonalizm,
– staranność.

5. Komisja Konkursowa dokona wyboru tylko jednego zwycięskiego Projektu. W przypadku Projektu zgłoszonego przez zespół za zwycięzcę uznaje się zespół.

6. Autor bądź autorzy nagrodzonej pracy zobowiązują się dostarczyć oryginalne pliki graficzne i wyrażają zgodę na ewentualną dalszą modyfikację w porozumieniu z Organizatorem.

7. W ramach Konkursu Komisja wytypuje po jednym projekcie do I, II i III miejsca.

8. Komisja w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do autorstwa zgłoszonego Projektu może podjąć decyzję o niedopuszczeniu Projektu do Konkursu.

9. Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§5
Nagroda

1. Główna nagroda w Konkursie ma charakter dydaktyczny. Student otrzymuje szansę sprawdzenia swoich umiejętności edytorskich w praktyce – uczestniczenia w czynnościach wydawniczych od projektu, poprzez przygotowanie do publikacji cyfrowej/druku i nadzorowanie druku oraz współpracę z klientem (organizatorem konferencji).

2. Na materiałach konferencyjnych: plakacie, książeczce abstraktów i programie konferencji zostanie umieszczone nazwisko projektanta/projektantów.

3. Autor nagrodzonego Projektu otrzyma także książki i dokument potwierdzający zwycięstwo w konkursie.

4. Za zajęcie II i III miejsca autorzy nagrodzonych projektów otrzymają książki i dokumenty potwierdzające uczestnictwo w Konkursie.

5. Jeśli projekt realizowany był zespołowo, każdy z członków nagrodzonego zespołu otrzyma książkę i dokument potwierdzający uczestnictwo w konkursie.

§6
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych

1. Autor nagrodzonego Projektu oświadcza, że nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, w tym do reprodukowania i rozpowszechniania Projektu w wybranej przez Organizatora formie na użytek promocyjny Konferencji.

§7
Odpowiedzialność organizatora i uczestników Konkursu

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa związanych z projektami zgłaszanymi przez uczestników Konkursu.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonych Projektów.

3. Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą Uczestnicy Konkursu.

§8
Oświadczenia uczestników, ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie Projektu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.

3. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku zwycięstwa w konkursie wyraża zgodę na publikowanie i wykorzystywanie zgłoszonego projektu na potrzeby związane z konkursem oraz celem, w jaki został on ogłoszony, na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zwycięstwo w Konkursie i przyjęcie pierwszego miejsca jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do dalszej pracy nad przygotowaniem materiałów do publikacji cyfrowej i druku.

§9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.ibi.uni.wroc.pl.

2. Zarówno uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

– Pliki do pobrania

– logo UWR w wersji kolorowej, (1) (2) i czarno-białej, (3) (4),
– program konferencji (tekst przykładowy),
– abstrakty (tekst przykładowy)
– przykładowe projekty z poprzednich lat.
(Abstrakty) (Plakat A2) (Program) (Projekt 2016) (Projekt 2017) (Projekt 2018) (Projekt 2019)

UWAGA! Pliki z programem konferencji i abstraktami należy traktować jako tekst przykładowy.
Właściwy tekst będzie dostępny dopiero kilka tygodni przed konferencją.
Zwycięzca będzie musiał wówczas zamienić tekst przykładowy na właściwy.