Kultura książki w humanistyce współczesnej. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, 23-24 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

w roku 2016 przypada 60. rocznica powstania Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Z tej okazji w dniach 23 i 24 listopada 2016 roku w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się sesja jubileuszowa poświęcona prezentacji dorobku i osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych IINiB UWr wraz z towarzyszącymi jej wystawami i prezentacjami, a także konferencja naukowa na temat: Kultura książki w humanistyce współczesnej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału zarówno w sesji jubileuszowej jak i w konferencji naukowej.

Tematyka:

Współczesna humanistyka opiera się na książce, a jednocześnie coraz mocniej w badaniach naukowych podkreśla się zmieniającą rolę książki w kulturze. Książka stała się nie tylko przedmiotem materialnym i nośnikiem różnorodnych treści pełniących wiele funkcji, ale przede wszystkim jako pierwsze medium odgrywa istotną rolę w procesie komunikacji społecznej, stając się narzędziem utrwalania i przekazywania myśli ludzkiej.

We współczesnej bibliologii „kultura książki” jest centralną kategorią badawczą, w której istotną rolę odgrywają procesy produkcji, rozpowszechniania i odbioru czytelniczego tego nośnika informacji. Bogactwo zjawisk składających się na obecność książki w kulturze pozwala na ich interdyscyplinarne ujmowanie zarówno w perspektywie nauk humanistycznych, jak i nauk społecznych aż po dyscypliny ścisłe. Analizując zjawisko książki z perspektywy tak wielu dyscyplin naukowych, możliwe staje się pełniejsze zrozumienie fenomenu książki na przestrzeni dziejów i jej znaczenia w rozwoju kultury i cywilizacji.

Światowe dziedzictwo książkowe jest składnikiem kultury, a pojęcia „kultura książki” i „humanistyka” są ze sobą ściśle powiązane. Im bardziej nowoczesny staje się świat, tym większa potrzeba badań w obszarze humanistyki, łączącej zarówno twórców jak i odbiorców szeroko pojętej kultury. Współcześnie humanistyka cyfrowa staje się fundamentem utrwalającym dorobek umysłowy ludzkości oraz narzędziem transmisji pamięci kulturowej, w której zasadniczą rolę odgrywa książka.

Konferencja będzie okazją do zastanowienia się nad tym, dlaczego humanistyka współczesna w znacznym stopniu opiera się na książce, zarówno tej tradycyjnej jak elektronicznej (multimedialnej, cyfrowej), czym jest kultura książki, jakie są jej historyczne uwarunkowania i teoretyczne koncepcje, w tym paradygmat badawczy i szkoły naukowe, oraz co sprawia, że tak wiele dyscyplin uniwersyteckich bada książkę i jej rolę społeczną, kulturową, polityczną, religijną, etc. Będziemy starać się określić, czym jest humanistyka cyfrowa, jaką rolę odgrywa w niej książka, a szerzej dokument, i jakie są jej tendencje rozwojowe oraz jakie są związki między dziedzictwem książkowym a dziedzictwem kulturowym w ujęciu historycznym i współczesnym.

Do udziału w konferencji zapraszamy bibliologów i informatologów, a szczególnie przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych, którym bliska w badaniach naukowych jest tematyka konferencji. Przewidujemy publikację zakwalifikowanych do druku tekstów w postaci osobnego recenzowanego wydawnictwa książkowego.

Zagadnienia:

Tematyka obrad obejmie następujące zagadnienia:

  • Kultura książki jako kategoria badawcza (definicje, metody badań, szkoły naukowe).
  • Książka i jej rola w kulturze regionalnej, narodowej, europejskiej i światowej w ujęciu historycznym i współczesnym.
  • Rozwój i oddziaływanie książki na kulturę społeczeństw w poszczególnych okresach historycznych.
  • Antropologia pisma i druku w kulturze.
  • Humanistyka cyfrowa i jej główne tendencje rozwojowe.
  • Interdyscyplinarność zjawisk książki i ich znaczenie cywilizacyjne.
  • Dziedzictwo książkowe a dziedzictwo kulturowe.