Konferencja naukowa „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Zakład Bibliotekoznawstwa
22-23 listopada 2017 r.

Biblioteki zawsze pełniły ważną rolę w życiu społeczeństw. Ich funkcje i zadania różniły się na przestrzeni dziejów i były uwarunkowane wieloma czynnikami. Zawsze przechowywały dorobek myśli ludzkiej, a z czasem stawały się ważnymi miejscami intelektualnej pracy, edukacji, informacji i rozrywki. Postępująca digitalizacja oraz wzrost znaczenia usług mobilnych powodują, że instytucje te zmieniają się, przeobrażeniu ulegają ich struktury i organizacja, poszerza się krąg zadań, rosną oczekiwania czytelników/użytkowników/klientów wobec samej instytucji i jej pracowników – bibliotekarzy. Współczesna biblioteka to instytucja hybrydowa, która poza wciąż rosnącymi zasobami cyfrowymi nadal gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory tradycyjne.

Celem konferencji jest podjęcie tematu zadań i funkcji bibliotek różnych typów, w przeszłości i współcześnie, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką konferencji w wybrany przez jej uczestników sposób, zwłaszcza poprzez przygotowanie referatów, komunikatów, posterów, udział w dyskusji.

Zakres konferencji będzie oscylował wokół najważniejszych dla bibliotek zjawisk i ich elementów składowych, w historycznym i współczesnym aspekcie. Podjęte zostaną wątki dotyczące zmieniającego się na przestrzeni dziejów znaczenia bibliotek, stosownie do czasu, rozwoju nauki, zapotrzebowania społecznego i postępu technologicznego.

W poszczególnych sekcjach omówione zostaną zagadnienia szczegółowe, takie jak:
– ewolucja definicji bibliotek i ich funkcji; wizja, misja i strategia działania bibliotek; koncepcje biblioteczne; programy biblioteczne,
– sens i sposób funkcjonowania sieci, systemów i konsorcjów bibliotecznych; współpraca bibliotek i systemów bibliotecznych; współdziałanie z innymi podmiotami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i in.,
– zbiory biblioteczne – ich zróżnicowanie i funkcje, sposoby wykorzystywania, eksponowania, promowania,
– pracownicy bibliotek i ich zmieniające się zadania; postrzeganie zawodu bibliotekarza, stereotypy z tym związane i metody ich przełamywania; nowe wyzwania,
– budynki i lokale biblioteczne, które zawsze odpowiadały funkcjom i zadaniom bibliotek (jak wyglądała ta ewolucja, czym teraz charakteryzują się pomieszczenia bibliotek i w jaki sposób dostosowują się do bieżących potrzeb i funkcji bibliotek),
– procesy biblioteczne (planowanie, gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, informowanie, organizacja pracy pedagogicznej, ewaluacja i badanie jakości, marketing i promocja),
– cyfryzacja zbiorów i usług, związane z tym przemiany, korzyści i straty ponoszone w kontekście funkcji bibliotek i ich przyszłości,
– użytkownicy – ich potrzeby i oczekiwania wobec historycznych i współczesnych bibliotek, metody komunikowania się z nimi, odpowiadanie na ich bieżące zapotrzebowania i przygotowywanie odpowiedniej oferty (zbiorów, usług, działań promocyjnych, marketingowych); praca na rzecz użytkowników wykluczonych,
– komunikacja biblioteczna (i współczesne odczytanie schematu komunikacyjnego),
– bibliotekarstwo jako dziedzina praktycznej wiedzy, zwłaszcza w jego modelowym ujęciu,
– badania poświęcone funkcjom bibliotek, bibliotekarzy i bibliotekarstwa.

Zapraszamy do zgłaszania referatów oraz komunikatów tak, by środowiska akademików i praktyków bibliotekarstwa miały okazję wymienić doświadczenia na zaproponowane tematy. Możliwe będzie także wzięcie udziału w sesji posterowej, podczas której, zwłaszcza debiutujący autorzy, doktoranci i bibliotekarze, będą mogli zaprezentować własne poglądy i wymienić doświadczenia.

Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w monografii naukowej.

W imieniu Rady Programowej
dr hab., prof. UWr Bogumiła Staniów
kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski