Ideologie Ideologies
17–18 listopada 2022 r. November 17th–18th, 2022
Konferencja naukowa [on-line] Online conference
Celem konferencji jest ukazanie roli komunikacji piśmiennej w kształtowaniu, rozwoju i upowszechniania różnych ideologii, oraz wzajemnie – wpływu tychże ideologii na komunikację piśmienną w różnych aspektach i w różnych okresach historycznych, od starożytności po czasy współczesne.    

Konferencja będzie się koncentrowała wokół następujących tematów:

  1. Stosunek różnych ideologii do komunikacji piśmiennej, występowanie teorii komunikacji piśmiennej w poglądach ideologicznych;
  2. Wpływ ideologii na komunikację piśmienną, stymulowanie i ograniczanie jej rozwoju;
  3. Miejsce komunikacji piśmiennej w kształtowaniu się, rozwoju i propagowaniu ideologii - znane (i mniej znane) dzieła piśmiennicze promujące rozmaite światopoglądy;
  4. Komunikacja piśmienna w służbie ideologii władzy;
  5. Skuteczność i możliwości różnych form i narzędzi komunikacji piśmiennej - zarówno tradycyjnych (książki, prasa, ulotki, plakaty) jak i nowych (Internet: media społecznościowe) - w rozpowszechnianiu poglądów ideologicznych;
  6. Rola instytucji wytwarzających, gromadzących i upowszechniających komunikaty piśmienne (np. wydawnictwa, biblioteki, redakcje prasowe, redakcje portali internetowych itp.) w kształtowaniu i propagowaniu rozmaitych ideologii.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się komunikacją piśmienną w różnych postaciach i różnych okresach historycznych, od starożytności po czasy współczesne. Chcielibyśmy, aby stała się ona forum wymiany doświadczeń i obserwacji dotyczących ideologii w komunikacji piśmiennej w szerokim kontekście geograficznym, historycznym i kulturowym. Szczególnie zapraszamy badaczy mediów i komunikacji spo­łecznej, historyków, filologów, socjologów i prawników.

   

Komitet organizacyjny

prof. Maciej Matwijów
maciej.matwijow@uwr.edu.pl

dr Stefan Nowicki
stefan.nowicki@uwr.edu.pl

   

Rada naukowa

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
(Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce /
Department of Journalism and Social Communication, Jan Kochanowski University of Kielce)

dr hab. Anna Cisło
(Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Uniwersytet Wrocławski /
Institute of Information and Media Studies, University of Wrocław)

dr Katarzyna Konarska
(Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski /
Institute of Journalism and Social Communication, University of Wrocław)

dr hab. prof. UW Jacek Puchalski
(Wydział Dziennikarstwa i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski /
Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć
(Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie /
Institute of Information Science, Pedagogical University of Krakow)

dr. prof. Emilija Ohar
(Katedra PR i Czasopiśmiennictwa, Ukraińska Akademia Drukarstwa, Lwów /
Department of PR and Journalism, Ukrainian Academy of Printing, Lviv,)

prof. dr. Jiří Trávníček
(Instytut Czeskiej Literatury, Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Praga / Brno /
Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences (Prague/Brno)

dr hab. Agnieszka Wandel
(Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Uniwersytet Wrocławski /
Institute of Information and Media Studies, University of Wrocław)

   

Zasady uczestnictwa

Rejestracja uczestników i nadsyłanie abstraktów odbywa się do 15 czerwca 2022 r.
Udział w konferencji jest płatny - opłata konferencyjna wynosi 235 zł.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty konferencyjnej.
Informację o numerze konta bankowego do wnoszenia opłat uczestnicy otrzymają po zakwalifikowaniu abstraktów.

Uczestnictwo czynne – osoby chcące wziąć czynny udział w konferencji
powinny się zarejestrować w formularzu rejestracyjnym dla prelegentów.

   

Publikacja

Wybrane referaty zostaną opublikowane na łamach “Roczników Bibliotecznych.
Czasopisma poświęconego kulturze książki i komunikacji piśmiennej" w numerze monograficznym zatytułowanym Ideologie a komunikacja piśmienna.
Według aktualnego Wykazu czasopism punktowanych za publikację artykułu w „Rocznikach Bibliotecznych” przysługuje 40 p.

   

Dane kontaktowe

Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Uniwersytecki 9-13, 50-137 Wrocław, ib.ibi@uwr.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Matwijów
maciej.matwijow@uwr.edu.pl

dr Stefan Nowicki
stefan.nowicki@uwr.edu.pl