Efekty uczenia się 2019-2020 PCiS II st.

Wydział: Filologiczny

Kierunek studiów: Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscypliny naukowe: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Poziom kwalifikacji: 7

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol Efekty uczenia się dla kierunku studiów
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku studiów Publikowanie cyfrowe i sieciowe absolwent:
Odniesienie do charakterystyk II stopnia PRK
z uwzględnieniem efektów właściwych dla obszaru nauk humanistycznych
WIEDZA
K2_W01* ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu bibliologii i informatologii jako dyscyplin badających współczesne środowisko informacyjne i komunikacyjne człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów) oraz o usytuowaniu tych zagadnień w obszarze nauk humanistycznych i ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice; wiedzę tę potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej P7S__WG
K2_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię polską i obcą stosowaną w bibliologii, informatologii, edytorstwie oraz w dziedzinach obejmujących wiedzę o języku, komunikacji, mediach, kulturze, literaturze i współczesnej nauce P7S__WG
K2_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową z zakresu informatologii i bibliologii dotyczącą: społecznej roli informacji, dokumentu, książki; obiegu i funkcjonowania informacji w środowisku cyfrowym, komunikacji piśmiennej tradycyjnej i cyfrowej; funkcjonowania instytucji wydawniczych, centrów i ośrodków informacji, mediów cyfrowych w kontekście ich misji społecznej, kulturowej i cywilizacyjnej; społecznych potrzeb uczestników komunikacji piśmiennej tradycyjnej i elektronicznej; zarządzania i marketingu w działalności wydawniczej; etyki zawodowej P7S__WG
K2_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu: nowoczesnych profesjonalnych narzędzi, metod i technik

wytwarzania piśmiennictwa, ze szczególnym

P7S__WG

 

uwzględnieniem publikowania cyfrowego, tworzenia, udostępniania i użytkowania publikacji (drukowanych i elektronicznych), kryteriów oceny ich jakości (również w kontekście estetyki)
K2_W05 ma usystematyzowaną wiedzę na temat procesów komunikacyjnych w środowisku cyfrowym, obiegu informacji elektronicznej, strategii tworzenia, upowszechniania i oceny cyfrowych zasobów piśmienniczych, zna typologię zasobów cyfrowych oraz najważniejsze teorie, metody i narzędzia umożliwiające ich naukowe badanie z różnych perspektyw P7S__WG
K2_W06 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach informatologii i bibliologii z innymi dyscyplinami naukowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw różnych dziedzin i specjalności i interdyscyplinarne podejście do problemów oraz usytuowanie w ich obrębie zagadnień współczesnej komunikacji i działalności wydawniczej P7S__WG
K2_W07 ma poszerzoną wiedzę o organizacji, funkcjonowaniu i otoczeniu społecznym instytucji działających w sferze wydawniczej oraz zna potrzeby i zachowania informacyjne i komunikacyjne współczesnego człowieka, rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane ze zwrotem cyfrowym w humanistyce P7S__WK
K2_W08 zna metody i podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7S_WK
K2_W09 ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, zna pojęcia i zasady działania prawa autorskiego oraz prawne aspekty zarządzania zasobami własności intelektualnej, a także prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji wydawniczych; zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7S__WK
K2_W10 ma poszerzoną wiedzę o kompleksowej i historycznie zmiennej naturze języka oraz wpływie tych zjawisk na współczesną komunikację piśmienną oraz działalność wydawniczą P7S__WK
K2_W11 ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu działalności wydawniczej i komunikacji elektronicznej dla współczesnej kultury; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym zarówno w zakresie kultury wysokiej, jak i masowej, zwłaszcza w kontekście jego postępującej informatyzacji i usieciowienia P7S__WK
K2_W12 zna i umie zastosować zaawansowane metody analizy i interpretacji zjawisk związanych z informatyzacją i globalizacją współczesnej kultury pisma, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie badań nad książką, dokumentem i informacją oraz nowymi mediami; P7S__WG
UMIEJĘTNOŚCI
K2_U01 adekwatnie do sytuacji problemowej potrafi wyszukiwać, gromadzić, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację zawartą w źródłach pierwotnych i pochodnych,

drukowanych i elektronicznych, wykorzystując właściwe

P7S__UW

 

narzędzia i strategie wyszukiwawcze, oraz formułować na tej podstawie własne, krytyczne sądy
K2_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i testowanie hipotez związanych z problemami badawczymi) pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie opisu i analizy zjawisk związanych ze społecznym funkcjonowaniem piśmiennictwa (wytworów działalności wydawniczej i informacyjnej) w postaci tradycyjnej i cyfrowej P7S__UW
K2_U03 potrafi samodzielnie i z własnej inicjatywy zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu informatologii, bibliologii oraz edytorstwa i pożytkować je w celu rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów, przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody i narzędzia P7S__UW
K2_U04 potrafi efektywnie korzystać z zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w samodzielnym nabywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności badawczych, zwłaszcza w procesie integracji wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych w celu zastosowania jej w swej pracy zawodowej lub naukowej P7S__UW
K2_U05 rozpoznaje i umie analizować różne rodzaje dokumentów oraz zasobów cyfrowych pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych i funkcjonalnych; umie oceniać ich jakość (w tym jakość estetyczną projektu) i określać rolę w komunikacji piśmiennej, stosując w tym celu oryginalne podejścia i uwzględniając współczesne osiągnięcia humanistyki P7S__UW
K2_U06 posiada umiejętność przeprowadzenia merytorycznej dyskusji na tematy specjalistyczne, także związanych z humanistyką cyfrową, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; potrafi w sposób rzeczowy przedstawić swoje poglądy oraz obiektywnie ocenić poglądy swych interlokutorów, sformułować wnioski oraz zaproponować własne rozwiązania P7S__UK
K2_U07 potrafi prowadzić debatę, formułować własne, krytyczne poglądy dotyczące różnych aspektów problemów teoretycznych i praktycznych (w tym prawnych i ekonomicznych uwarunkowań przedsięwzięć wydawniczych i informacyjnych), uzasadniać prezentowane opinie oraz formułować i wyrażać poglądy w odniesieniu do zjawisk technologicznych, kulturowych i społecznych związanych z wytwarzaniem oraz obiegiem informacji i piśmiennictwa, korzystając z dorobku studiowanej dyscypliny, dyscyplin pokrewnych oraz praktyki wydawniczej i informacyjnej P7S__UW

P7S__UK

K2_U08 potrafi porozumiewać się w języku polskim i obcym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów oraz technik komunikacyjnych ze specjalistami zajmującymi się teorią i (lub) praktyką badań bibliologicznych i informatologicznych oraz dziedzin pokrewnych, stosując

odpowiednią terminologię , oraz z osobami

P7S__UW

P7S__UK

 

zainteresowanymi kulturą piśmiennictwa cyfrowego
K2_U09 posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych, z poprawnie skonstruowanym aparatem naukowym, z zakresu wytwarzania piśmiennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa cyfrowego, jego obiegu, użytkowania i społecznego funkcjonowania  

P7S__UK

K2_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i multimedialnych w języku polskim i obcym (z wykorzystaniem różnych źródeł), w celach informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych oraz popularyzatorskich P7S__UK
K2_U11 potrafi komunikować się w przynajmniej jednym nowożytnym języku obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy P7S__UK
K2_U12 potrafi analizować zjawiska występujące w cyfrowej przestrzeni słowa pisanego, uwzględniając teorie i metody badawcze współczesnej bibliologii i informatologii P7S__UW
K2_U13 potrafi zaplanować i koordynować proces wydawniczy prowadzący do powstania różnego typu publikacji, dbając o ich wysoką jakość merytoryczną, funkcjonalną i estetyczną; posiada umiejętność obsługi narzędzi i programów informatycznych przydatnych w działalności wydawniczej P7S__UW
K2_U14 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jako warunku powodzenia na rynku pracy, uzupełniania i aktualizacji swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych poprzez lekturę książek, czasopism i portali fachowych oraz uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; jest otwarty na nowe poglądy i idee; potrafi planować własne uczenie się i ukierunkowywać innych w tym zakresie P7S__UU
K2_U15 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, wspólnie z zespołem projektować i realizować zadania związane z działalnością wydawniczą z uwzględnieniem promocji, oceny oraz ewaluacji tych działań P7S__UO
K2_U16 trafnie określa priorytety działań własnych i cudzych, służących realizacji zadań, zwłaszcza w kontekście działalności wydawniczej; potrafi samodzielnie planować i organizować pracę własną i innych oraz krytycznie oceniać jej efekty P7S__UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2_K01 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych zawodów wykonywanych przez pracowników sektora wydawniczego; prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem tych zawodów; ma świadomość etycznych aspektów pracy w obszarze informacji, książki, dokumentu; społecznych i etycznych aspektów funkcjonowania nowych mediów; P7S__KR

P7S__KK

 

K2_K02 akceptuje konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i standardów profesjonalnych, zwłaszcza

związanych z ochroną własności intelektualnej, rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania etosu zawodowego

P7S_KR
K2_K03 docenia tradycję i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie rękopiśmiennego, drukowanego i cyfrowego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy na rzecz interesu publicznego, uczestniczy w służących temu działaniach P7S__KO

 

K2_K04 uczestniczy w życiu kulturalnym, zwłaszcza w zakresie oferty proponowanej przez instytucje związane z książką i nowymi mediami; kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne; świadomie i krytycznie podchodzi do wytworów kultury i form życia kulturalnego interesując się aktualnymi wydarzeniami i nowymi zjawiskami w tym zakresie P7S__KO
K2_K05 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; korzysta z wiedzy ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu P7S__KK
K2_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P7S_KO

 

*objaśnienie symboli:

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształceni