Efekty uczenia się 2019-2020 PCiS I st.

Wydział: Filologiczny

Kierunek studiów: Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscypliny naukowe: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Poziom kwalifikacji: 6

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol Efekty uczenia się dla kierunku studiów
Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku studiów Publikowanie cyfrowe i sieciowe absolwent:
Odniesienie do charakterystyk I stopnia PRK z uwzględnieniem efektów właściwych dla obszaru nauk humanistycznych
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu bibliologii i informatologii jako dyscyplin badających współczesne środowisko medialne i informacyjne człowieka oraz o usytuowaniu tych zagadnień w obszarze nauk humanistycznych i ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice P6S_WG

 

K_W02 zna podstawową terminologię stosowaną w bibliologii, informatologii, edytorstwie oraz w dziedzinach obejmujących wiedzę o języku, komunikacji, mediach, kulturze, literaturze i współczesnej nauce P6S_ WG

 

K_W03 zna podstawowe źródła informacji z zakresu bibliologii i informatologii oraz profesjonalnej działalności wydawniczej i informacyjnej P6S_ WG

 

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą teorie, historię, terminologię i metodologię) w zakresie bibliologii i informatologii P6S_WG

 

K_W05 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu: narzędzi, metod i technik wytwarzania piśmiennictwa, jego obiegu i użytkowania; znaczenia komunikacji piśmiennej w życiu społecznym; obiegu informacji elektronicznej; strategii upowszechniania i oceny zasobów piśmienniczych (tradycyjnych i cyfrowych) P6S_WG

 

 

K_W06 zna i rozumie relacje między studiowaną dyscypliną a innymi dyscyplinami naukowymi P6S_WG

 

K_W07 ma podstawową wiedzę o organizacji, funkcjonowaniu i otoczeniu społecznym instytucji działających w sferze wydawniczej i informacyjnej oraz zna potrzeby i zachowania informacyjne i komunikacyjne współczesnego człowieka; rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z przełomem cyfrowym P6S_WK
K_W08 zna podstawowe nowe osiągnięcia, główne kierunki rozwoju i problemy bibliologii i informatologii; P6S_WG

 

K_W09 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk związanych z informatyzacją i globalizacją współczesnej nauki oraz kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie badań nad książką, dokumentem i informacją P6S_WG
K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania praktycznej działalności wydawniczej i informacyjnej P6S_WK
K_W11 ma świadomość kompleksowej i historycznie zmiennej natury języka oraz wpływu tych zjawisk na działalność wydawniczą i informacyjną P6S_WK

 

K_W12 ma podstawową wiedzę o znaczeniu instytucji książki dla współczesnej kultury; ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania, orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, zwłaszcza w kontekście jego postępującej informatyzacji i usieciowienia P6S_WK
K_W13 zna i rozumie podstawowe prawa współczesnego rynku pracy oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości P6S_WK
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu bibliologii i informatologii oraz profesjonalną z zakresu działalności wydawniczej i informacyjnej P6S_UW
K_U02 potrafi objaśnić wpływ przemian technologicznych i społecznych na obieg piśmiennictwa P6S_UW
K_U03 adekwatnie do sytuacji problemowej potrafi wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różnorodne źródła, narzędzia i strategie wyszukiwawcze P6S_UW

 

K_U04 posiada podstawowe umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór źródeł, metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów w zakresie opisu i analizy zjawisk związanych ze społecznym funkcjonowaniem dokumentów (wytworów działalności wydawniczej i informacyjnej) w postaci tradycyjnej i cyfrowej P6S_UW

 

K_U05 potrafi efektywnie korzystać z technologii informacyjnych i komunikacyjnych w samodzielnym nabywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności badawczych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego P6S_UW

 

K_U06 rozpoznaje i umie analizować różne rodzaje dokumentów oraz zasobów cyfrowych pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych i funkcjonalnych; umie oceniać ich jakość (w tym jakość estetyczną projektu) i określać rolę w komunikacji piśmiennej w różnych epokach i warunkach geopolitycznych P6S_UW

 

K_U07 wykorzystuje podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu studiowanej dyscypliny w planowaniu typowej działalności wydawniczej i informacyjnej P6S_UW
K_U08 potrafi, posługując się różnymi kanałami i technikami komunikacyjnymi oraz tradycyjnymi i elektronicznymi środkami, porozumiewać się z użytkownikami informacji oraz, stosując odpowiednią terminologię (w języku polskim i obcym), ze specjalistami w zakresie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania treści piśmienniczych P6S_UK
K_U09 rozróżnia wypowiedzi o charakterze naukowym, profesjonalnym i publicystycznym w zakresie studiowanej dyscypliny i dyscyplin pokrewnych P6S_UK
K_U10 potrafi analizować różne aspekty problemów teoretycznych i praktycznych (w tym ekonomiczne aspekty przedsięwzięć wydawniczych i informacyjnych), potrafi brać udział w debacie, uzasadniać prezentowane opinie oraz formułować i wyrażać poglądy w odniesieniu do zjawisk technologicznych, komunikacyjnych i społecznych związanych z wytwarzaniem oraz obiegiem informacji i piśmiennictwa, korzystając z dorobku studiowanej dyscypliny, dyscyplin pokrewnych oraz praktyki wydawniczej i informacyjnej P6S_UK

 

K_U11 posiada podstawową umiejętność pisania tekstów naukowych i użytkowych w języku polskim i języku obcym, prawidłowego opracowywania przypisów, bibliografii, indeksów, streszczeń P6S_UK
K_U12 posiada podstawową umiejętność tworzenia tekstów oraz przygotowania wystąpień ustnych (w tym multimedialnych) w języku polskim i języku obcym w celach edukacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych P6S_UK
K_U13 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny elektronicznych usług i produktów oraz potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników P6S_UW
K_U14 potrafi komunikować się w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku w przynajmniej jednym nowożytnym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy P6S_UK

 

K_U15 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jako warunku powodzenia na rynku pracy, potrafi planować  uzupełnianie i aktualizację swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych poprzez lekturę książek, czasopism i innych źródeł fachowych oraz uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; jest otwarty na nowe poglądy oraz idee, zwłaszcza dotyczące społeczeństwa wiedzy, i potrafi poddawać je krytycznej weryfikacji P6S_UU
K_U16 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, zespołowo projektować i realizować zadania związane z działalnością wydawniczą i informacyjną, dotrzymywać zobowiązań, przestrzegać terminów P6S_UO
K_U17 potrafi określać priorytety działań prowadzonych samodzielnie lub przez inne osoby, zwłaszcza w kontekście działalności wydawniczej i informacyjnej P6S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 identyfikuje najważniejsze problemy poznawcze i praktyczne zawodów wykonywanych przez pracowników systemu informacji i książki (wydawcy, księgarza, bibliotekarza, pracownika informacji, animatora P6S_KR

P6S_KK

 

kultury)
K_K02 prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem tych zawodów; ma świadomość etycznych aspektów pracy w obszarze informacji, książki, dokumentu; akceptuje konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i standardów profesjonalnych, zwłaszcza związanych z obszarem stosowania prawa autorskiego P6S_KR
K_K03 jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i korzystania z wiedzy ekspertów P6S_KK
K-K04 docenia tradycję i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dla przyszłych pokoleń rękopiśmiennego, drukowanego i cyfrowego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, inicjuje działania na rzecz interes publicznego w tym zakresie P6S_KO
K_K05 uczestniczy w życiu kulturalnym, zwłaszcza w zakresie oferty proponowanej przez instytucje związane z książką i nowymi mediami; kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne; świadomie i krytycznie odbiera wytwory kultury i uczestniczy w różnorodnych formach życia kulturalnego P6S_KO
K_K06 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego; P6S_KO
K_K07 myśli i działa w sposób przedsiębiorczy; ma świadomość procesów związanych z pracą, biznesem i karierą P6S_KO

 

objaśnienie symboli:

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia