Efekty uczenia się 2019-2020 INiB II st.

Wydział: Filologiczny

Kierunek studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscypliny naukowe: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Poziom kwalifikacji: 7

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol Efekty uczenia się dla kierunku studiów
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo absolwent:
Odniesienie do charakterystyk II stopnia PRK z uwzględnieniem efektów właściwych dla obszaru nauk humanistycznych
WIEDZA
K2_W01 ma pogłębioną wiedzę o stanie i znaczeniu nauk badających systemy informacji w społeczeństwie wiedzy oraz kulturę książki (informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa), o ich przynależności do obszaru nauk humanistycznych, specyfice przedmiotowej i metodologicznej, wiedzę tę potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej P7S_WG
K2_W02 zna na poziomie rozszerzonym terminologię polską i obcą stosowaną w informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwie oraz w dziedzinach obejmujących wiedzę o języku, literaturze, kulturze, nauce i mediach P7S_WG
K2_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa obejmującą ich teorie, terminologię, metodologię oraz współczesne kierunki badawcze P7S_WG
K2_W04 ma uporządkowaną, pogłębioną, wyspecjalizowaną i otwierającą możliwość dalszej specjalizacji wiedzę szczegółową z zakresu informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa, dotyczącą: społecznej roli informacji, dokumentu oraz książki; komunikacji piśmiennej tradycyjnej i cyfrowej; strategii gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w skali globalnej i regionalnej; funkcjonowania instytucji książki oraz centrów i ośrodków informacji w kontekście ich misji społecznej, kulturowej i cywilizacyjnej; projektowania i wdrażania strategii bibliotecznych i informacyjnych; społecznych potrzeb użytkowników informacji oraz odbiorców książki; oceny jakości zasobów informacji i usług związanych z ich obiegiem w społeczeństwie; zarządzania i marketingu w działalności informacyjnej, bibliotecznej i wydawniczej; etyki zawodowej P7S_WG
K2_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw różnych dyscyplin naukowych i interdyscyplinarne podejście do problemów P7S_WG
K2_W06 ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych polskiej informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa P7S_WG
K2_W07 ma szczegółową wiedzę o polskim społeczeństwie P7S_WK

 

informacyjnym, strukturze i funkcjach systemu informacji i systemu książki, zarządzaniu informacją i wiedzą, z uwzględnieniem ich współczesnych przemian w skali globalnej i regionalnej; zna rozwiązania funkcjonujące w Polsce oraz wybrane nowe rozwiązania przyjęte za granicą
K2_W08 zna metody i podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7S_WK
K2_W09 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, zna pojęcia i zasady działania prawa autorskiego, zwłaszcza polskiego, oraz prawne aspekty zarządzania zasobami własności intelektualnej i funkcjonowania instytucji informacji i książki; P7S_WK
K2_W10 ma wiedzę o kompleksowej i historycznie zmiennej naturze języka oraz wpływie tych zjawisk na kulturę książki, systemy informacji oraz działalność wydawniczą, biblioteczną i informacyjną, ma szczegółową wiedzę w tym zakresie odnoszącą się do języka polskiego i kultury polskiej P7S_WK
K2_W11 ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu instytucji książki dla współczesnej kultury; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym zarówno w zakresie kultury elitarnej, jak i popularnej; rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w kontekście przełomu cyfrowego w humanistyce P7S_WK
K2_W12 zna zaawansowane metody i techniki analizy, oceny i problematyzowania efektów zorganizowanej działalności informacyjnej i bibliotecznej, zgodne z odpowiednimi teoriami i szkołami badawczymi; zna i rozumie znaczenie informacji i piśmiennictwa w kontekście zróżnicowanych kulturowych i społecznych uwarunkowań procesów komunikacyjnych P7S_WG
UMIEJĘTNOŚCI
K2_U01 potrafi wyszukiwać, gromadzić, analizować i selekcjonować, użytkować i oceniać informację zawartą w źródłach pierwotnych i pochodnych, drukowanych i elektronicznych, wykorzystując w tym celu właściwe narzędzia i strategie wyszukiwawcze, a także formułować na tej podstawie własne, (również krytyczne) sądy P7S_UW
K2_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i testowanie hipotez związanych z problemami badawczymi, krytyczna analiza opracowań, synteza różnych poglądów, opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na opis, analizę i twórcze rozwiązywanie szczegółowych i syntetycznych problemów związanych ze społecznym funkcjonowaniem informacji i piśmiennictwa P7S_UW
K2_U03 potrafi samodzielnie i z własnej inicjatywy zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu informatologii, bibliologii, bibliotekoznawstwa i pożytkować je do rozwiązywania złożonych problemów, przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody i narzędzia P7S_UW
K2_U04 potrafi integrować wiedzę z różnych obszarów i dyscyplin naukowych w celu zastosowania jej w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności i wymagających różnej odpowiedzialności (zarządzanie zasobami informacji i organizacja działalności informacyjnej; projektowanie i realizowanie prac edytorskich, bibliograficznych, bibliotecznych; projektowanie i realizowanie pracy z czytelnikiem oraz użytkownikiem informacji, promocja czytelnictwa) P7S_UW

 

K2_U05 potrafi analizować i interpretować różne rodzaje dokumentów oraz zasobów cyfrowych pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych i funkcjonalnych; umie ocenić ich jakość; potrafi określić ich rolę w komunikacji piśmiennej w różnych epokach i warunkach geopolitycznych, stosując w tym celu oryginalne podejścia i odwołując się do współczesnych osiągnięć humanistyki P7S_UW
K2_U06 potrafi formułować i prezentować własne poglądy (w tym opinie krytyczne) w odniesieniu do zjawisk technologicznych, komunikacyjnych i społecznych związanych z obiegiem informacji i piśmiennictwa, odwołując się (również w sposób krytyczny) do właściwej literatury; potrafi dokonać syntetycznego podsumowania problemu P7S_UK
K2_U07 potrafi posługiwać się różnymi kanałami i zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi (w tym środkami komunikacji elektronicznej) P7S_UK
K2_U08 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów oraz technik komunikacyjnych ze specjalistami zajmującymi się teorią i (lub) praktyką w obszarze badań bibliologicznych, informatologicznych i bibliotekoznawczych oraz dziedzin pokrewnych, stosując odpowiednią specjalistyczną terminologię; P7S_UK
K2_U09 posiada pogłębioną umiejętność pisania prac w języku polskim, z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych, z poprawnie skonstruowanym aparatem naukowym P7S_UK
K2_U10 posiada pogłębioną umiejętność tworzenia tekstów oraz przygotowywania wystąpień ustnych i multimedialnych w języku polskim (z wykorzystaniem różnych źródeł), dla przekazywania wiedzy oraz w celach informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych oraz popularyzatorskich P7S_UK
K2_U11 posiada pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług bibliotecznych i informacyjnych, potrafi ocenić przydatność różnych procedur i wartości funkcjonujących rozwiązań szczegółowych i systemowych (w tym dobrych praktyk) w tym zakresie oraz zaproponować własne rozwiązania H2P_UW
K2_U12 potrafi komunikować się w przynajmniej jednym nowożytnym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy P7S_UK
K2_U13 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jako warunku powodzenia na rynku pracy, potrafi planować uzupełnianie i aktualizowanie swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych poprzez lekturę książek, czasopism i innych źródeł fachowych (zwłaszcza elektronicznych) oraz uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; jest otwarty na nowe poglądy oraz idee i potrafi poddawać je krytycznej weryfikacji; potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie P7S_UU
K2_U14 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, wspólnie z zespołem projektować i realizować zadania szczegółowe i systemowe związane z działalnością P7S_UO

 

informacyjną, biblioteczną i wydawniczą z uwzględnieniem promocji, oceny oraz ewaluacji tych działań; potrafi samodzielnie planować i organizować pracę własną i innych oraz krytycznie oceniać jej efekty
K2_U15 określa priorytety działań własnych i cudzych służących realizacji zadań podejmowanych w ramach instytucji informacji i książki P7S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K2_K01 prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość etycznych aspektów działalności profesjonalnej w obszarze informacji, książki, dokumentu; akceptuje konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i standardów profesjonalnych, zwłaszcza związanych z obszarem stosowania prawa autorskiego P7S_KR

 

K2_K02 docenia tradycję i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie rękopiśmiennego, drukowanego i cyfrowego dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy dla środowiska społecznego; uczestniczy w służących temu działaniach i je inspiruje na rzecz interesu publicznego P7S_KO
K2_K03 uczestniczy w życiu kulturalnym, zwłaszcza w zakresie oferty proponowanej przez instytucje związane z książką i nowymi mediami; kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne; świadomie i krytycznie odbiera wytwory kultury i uczestniczy w różnorodnych formach życia kulturalnego, interesując się aktualnymi wydarzeniami i nowymi zjawiskami P7S_KO
K2_K04 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów jest gotów do zasięgania opinii ekspertów P7S_KK
K2_K05 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (zwłaszcza w odniesieniu do polskiej sytuacji) zawodów wykonywanych przez pracowników systemu informacji i książki (wydawcy, księgarza, bibliotekarza, bibliografa, pracownika informacji, animatora kultury), ich pragmatyki oraz rangi społecznej; P7S_KK
K2_K06  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P7S_KO

 

objaśnienie symboli:

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia W – kategoria wiedzy

U – kategoria umiejętności

K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia