Regulamin

Regulamin Biblioteki Instytutu INIM UWr (wyciąg)

Udostępnianie zbiorów

 1. Prawo do korzystania z usług biblioteki posiadają:
  1. użytkownicy indywidualni,
  2. biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych (za pośrednictwem Biblioteki Uniwersyteckiej).
 2. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów i odpowiadają za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 3. Zbiory biblioteki udostępnia się:
  1. w czytelni,
  2. poprzez wypożyczanie indywidualne poza bibliotekę,
  3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

Czytelnia

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem biblioteki.
 2. Warunkiem korzystania z czytelni jest karta biblioteczna lub ważny dokument tożsamości oraz wpisanie się do Księgi odwiedzin.
 3. W czytelni udostępnia się zbiory własne biblioteki.
 4. Zbiory własne udostępnia się w czytelni po dopełnieniu przez czytelnika obowiązujących w bibliotece formalności – wpis w Księdze odwiedzin i złożenie ustnego lub pisemnego zamówienia.
 5. Wynoszenie materiałów udostępnianych w czytelni (np. na zajęcia dydaktyczne lub do kserowania) poza bibliotekę bez zgody bibliotekarza i wypełnionego rewersu, jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.
 6. Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim okazaniu ich dyżurnemu bibliotekarzowi.
 7. Użytkowników czytelni obowiązuje pozostawienie na wieszakach wierzchnich okryć, teczek, toreb itp., zachowanie ciszy, zakaz palenia tytoniu.

Wypożyczanie miejscowe 

 1. Wypożyczanie miejscowe jest prowadzone dla:
  1. studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
  2. pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
  3. doktorantów Wydziału Filologicznego,
  4. pracowników, doktorantów i studentów innych jednostek organizacyjnych Uczelni za poręczeniem ich bibliotek zakładowych.
 2. Podstawą wypożyczenia jest:
  1. dla studentów – ważna legitymacja i wypełniona przy zapisie kartą zobowiązań,
  2. dla pracowników – aktualna legitymacja służbowa lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  3. dla pracowników innych jednostek organizacyjnych Uczelni – rewers wystawiony przez macierzystą bibliotekę zakładową z pieczątką i podpisem bibliotekarza odpowiedzialnego za wypożyczenia.
 3. Karta biblioteczna jest ważna na rok akademicki.
 4. Przedłużenie uprawnień na kolejny rok akademicki następuje po dokonaniu rozliczeń z ubiegłego roku oraz okazaniu dokumentów wymaganych przy wpisie.
 5. Czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić bibliotekę o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.
 6. Do korzystania z usług wypożyczalni tracą prawo:
  1. studenci – po wygaśnięciu uprawnień studenckich lub nie dopełnieniu formalności wymaganych przy przedłużaniu uprawnień,
  2. pracownicy – po ustaniu stosunku pracy,
  3. użytkownicy uporczywie naruszający postanowienia regulaminu biblioteki.
 7. Zamówienia na książki realizowane są na podstawie zamówień internetowych lub czytelnie wypełnionych rewersów. Podpis na rewersie jest równoznaczny z przyjęciem przez czytelnika odpowiedzialności za wypożyczone dzieło oraz jego zwrot w ustalonym terminie.
 8. Nie wypożycza się poza bibliotekę:
  1. zbiorów specjalnych,
  2. dzieł wydanych do roku 1945,
  3. słowników, encyklopedii i innych wydawnictw informacyjnych,
  4. dzieł rzadkich i cennych,
  5. albumów i dzieł bogato ilustrowanych,
  6. dzieł z księgozbioru czytelni np. czasopism,
  7. dzieł wymagających konserwacji.
 9. Pozycje wymienione w pkt. 8 ppkt.a-g można w uzasadnionych wypadkach wypożyczyć pracownikom Instytutu Bibliotekoznawstwa oraz studentom za poręczeniem ich promotorów.
 10. Druki ciągłe wypożycza się tylko pracownikom Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
 11. Biblioteka wypożycza:
  1. studentom Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 10 tytułów książek i 10 skryptów na okres 3 miesięcy,
  2. pracownikom Instytutu Bibliotekoznawstwa 30 tytułów na okres 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach większą ilość, niezbędną do pracy naukowej i dydaktycznej,
  3. nauczycielom akademickim innych jednostek organizacyjnych Uczelni maksymalnie 3 tytuły na okres 1 miesiąca,
  4. studentom innych jednostek organizacyjnych Uczelni maksymalnie 2 tytuły na okres 2 tygodni,
   Zgodnie z § 36 
   Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, biblioteka Instytutowa nie może wypożyczać materiałów bibliotecznych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 12. W uzasadnionych przypadkach biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub skrócić czas wypożyczenia.
 13. W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła po okazaniu go bibliotekarzowi pod warunkiem, że nie zostało ono w tym czasie zamówione przez innego czytelnika.
 14. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu określonego regulaminem biblioteka stosuje następujące sankcje:
  1. upomnienia indywidualne – otrzymują je czytelnicy w formie mailowej lub listu poleconego (monitu),
  2. zawieszenie w prawach korzystania z wypożyczeń po upływie terminu zwrotu określonego w upomnieniu,
  3. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego po bezskutecznym zastosowaniu sankcji wymienionych w ppkt. 1 i 2.
 15. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dzieła, czytelnik jest obowiązany odkupić je w takim samym wydaniu oraz wykonać oprawę introligatorską, jeżeli zagubione (uszkodzone) dzieło taką posiadało.
 16. Jeśli odkupienie dzieła nie jest możliwe biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań czytelnika w jednej z wymienionych form:
  1. odkupienie dzieła w innym wydaniu,
  2. odkupienie innej wskazanej książki w cenie będącej wielokrotną wartością książki zagubionej,
  3. dostarczenie oprawionej kopii zagubionego dzieła,
  4. wpłacenie do Kasy Uniwersytetu kwoty pieniężnej, stanowiącej wielokrotną wartość książki zagubionej, zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń międzybibliotecznych, jednakże służy pomocą pracownikom i studentom Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w sprowadzeniu dzieł z innych bibliotek za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej, a także za pośrednictwem tejże wypożyczalni udostępnia zbiory własne innym bibliotekom.