Przewody doktorskie i habilitacyjne

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1.10.2019 roku sprawy związane z przewodami doktorskimi i habilitacyjnymi prowadzi
Rada Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach.

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań wszczynanych po 30 września 2019 r.:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669).


Kryteria wstępnej oceny wniosków o wszczęcie przewodu habilitacyjnego w zakresie bibliologii przyjęte przez Radę Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Obowiązująca podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U nr 65 poz.595):

Art.16

Do przewodu habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora i uzyskała znaczny dorobek naukowy lub artystyczny, a ponadto przedstawiła rozprawę habilitacyjną.

Art.17

 1. Rozprawa habilitacyjna powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej.
 2. Rozprawę habilitacyjną może stanowić powstałe po uzyskaniu stopnia doktora dzieło, opublikowane w całości lub zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji.
 3. Rozprawę habilitacyjną może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne, jeżeli spełnia wymaganie określone w ust.1.
 4. Rozprawę habilitacyjną może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, odpowiadającym wymaganiu określonemu w ust.1.
 5. Obowiązek publikacji nie dotyczy rozprawy habilitacyjnej, której przedmiot jest objęty tajemnica państwową.

Kryteria przyjęte przez Radę Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Rozprawa:

 1. Temat rozprawy powinien być istotny dla dyscypliny: sam jego wybór i sformułowanie powinny dowodzić znajomości problemów ważnych dla danej specjalności, nie marginalnych – umożliwiając autorowi zaprezentowanie umiejętności syntetyzowania i problemowego ujęcia zjawisk. Rozprawy wąskospecjalistyczne powinny zawierać takie wypowiedzi, które ukazywałyby przedmiot badań na szerszym tle (zarówno w sferze faktograficznej, jak i teoretyczno-metodologicznej). Należy także oczekiwać wyższego szczebla samowiedzy naukowej i znajomości dyscypliny (bądź dyscyplin), aniżeli w przypadku prac doktorskich.
 2. Rozprawa powinna być rezultatem własnych dociekań i/lub badań empirycznych habilitanta. Rozprawa nie może ograniczać się do referowania literatury przedmiotu (choćby najnowszej) lub opisu status quo w wybranej sferze rzeczywistości. Zakres tych badań, ich podstawa źródłowa i metody powinny być na tyle jasno określone, by można było zweryfikować wyniki badań autora.
 3. Praca powinna zawierać wyraźnie wyartykułowane rozdziały lub fragmenty dotyczące:
  • istoty problemu i celu pracy, a także jej przynależności dziedzinowej (swoistą deklarację autora określającą krąg specjalności naukowych, w którym sytuuje swoje on badania);
  • stanu badań zawierającego krytyczną ocenę dotychczasowego dorobku naukowego w zakresie wiedzy faktograficznej oraz wykorzystywanej dotychczas metodologii;
  • zastosowanej metodologii;
  • rozwiązania postawionego problemu oraz przedstawienia wniosków;
  • wyraźnego podkreślenia tego, co stanowi twórczy wkład autora, na tle dorobku już istniejącego.

Dorobek:

 1. Kandydat powinien legitymować się co najmniej 30 publikacjami po doktoracie, w tym co najmniej 15 powinno mieć charakter oryginalnych prac badawczych;
 2. Publikacje składające się na dorobek kandydata nie powinny być wydane wyłącznie w macierzystym ośrodku kandydata. Znaczna część z nich powinna być opublikowana w recenzowanych ogólnokrajowych lub międzynarodowych czasopismach naukowych;
 3. Wysoko cenione są publikacje zagraniczne i w językach obcych, zwłaszcza w językach kongresowych;
 4. Dorobek powinien zawierać publikacje różnego typu: książki, artykuły, rozprawy w wydawnictwach zbiorowych, recenzje i in. (np. raporty badawcze, publikacje konferencyjne, bibliografie tematyczne oraz serwisy WWW o charakterze naukowym);
 5. Dorobek nie może być monotematyczny, obok prac ściśle związanych z tematem rozprawy habilitacyjnej powinny się w nim znaleźć prace dowodzące szerszych zainteresowań naukowych kandydata.

Forma dokumentacji dorobku kandydata:

 1. Spis bibliograficzny dorobku kandydata powinien obejmować także recenzje jego publikacji, jeśli takie ukazały się drukiem. Opis recenzji powinien być umieszczony po opisie publikacji własnej.
 2. Zasadniczy podział publikacji powinien być zgodny ze schematem “Wykazu osiągnięć w pracy naukowej lub artystycznej” zaleconym przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.
 3. Publikacje w punkcie 2. Wykazu powinny być ułożone chronologicznie w obrębie następujących grup: książki; rozprawy i artykuły.
 4. W punkcie 4 należy wyodrębnić następujące grupy publikacji: recenzje; sprawozdania; opracowania bibliograficzne; nekrologi i biogramy; hasła w opracowaniach informacyjnych (encyklopediach i słownikach).

Wrocław, 10 kwietnia 2006