W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką (23-25.11.2011)

Historia pokazuje, że forma książki zawsze zależała zarówno od jej przeznaczenia, jak i zmieniających się w czasie możliwości technicznych oraz norm estetycznych. Za realizację ostatecznego kształtu edycji odpowiedzialny jest szereg osób, reprezentujących różne zawody. Warto pokazać kto, kiedy i w jaki sposób decyduje o wyborze formy edycji, o zastosowaniu określonych sposobów jej realizacji.

Współczesność przynosi szereg istotnych zmian w procesie wydawniczym. Nowe technologie zniosły wiele barier, utrudniających powstanie i opublikowanie książki. Coraz częściej efektem pracy wydawcy jest książka elektroniczna. Ważne stają się więc pytania: w jaki sposób cyfrowy przepływ prac wpływa na kolejne etapy procesu wydawniczego, osoby w nich uczestniczące i końcowy kształt publikacji, jak zmienia się rola i odpowiedzialność wydawcy, co zyskują, a co tracą odbiorcy.

Zapraszamy do udziału badaczy i praktyków zainteresowanych ewolucją formy książki i jej edytorskiego wyposażenia, analizujących relacje między tekstem a obrazem, jak również zależności między rozwiązaniami typograficznymi a percepcją czytelniczą, oraz wydawców, koordynujących kolejne etapy pracy nad książką.

Tak określona tematyka pozwoli na wymianę idei, opinii i doświadczeń między przedstawicielami różnych środowisk.

Przewidujemy wydanie materiałów konferencyjnych w postaci recenzowanej publikacji.