Program

2 grudnia 2008 (wtorek)

9.00-10.00 rejestracja uczestników (hol Oratorium Marianum)

Sesja I plenarna g. 10.00-13.00
Oratorium Marianum

10.00-10.25 Krzysztof Migoń (Wrocław, UWr.) Uniwersum piśmiennictwa, jego właściwości, granice i sposoby istnienia
10.25-10.50 Janusz Goćkowski (Wrocław, Komitet Naukoznawstwa PAN) Funkcje książki w pracy humanisty

10.50-11.20 przerwa na kawę

11.20-11.45 Barbara Stefaniak (Warszawa, Komitet Naukoznawstwa PAN) Nieformalne kanały komunikacji piśmienniczej w nauce – od gęsiego pióra do klawiatury komputerowej
11.45-12.10 Małgorzata Góralska (Wrocław, UWr.) Czasoprzestrzeń książki – książka w czasoprzestrzeni
12.10-12.30 Maria Próchnicka (Kraków, UJ) Krajowa Struktura Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Stan prac (komunikat)

12.30-13.00 dyskusja

13.15 obiad

Sesja II Komunikacja elektroniczna g. 15.00-18.00
Oratorium Marianum

15.00-15.20 Mirosław Górny (Poznań, UAM) Technologie informatyczne jako czynnik kształtujący funkcje infrastruktury informacyjnej w nauce
15.20-15.40 Maria Kocójowa (Kraków, UJ) Prawda o odesłaniach (linkach) w Internecie: z badań nad piśmienniczą komunikacją elektroniczną
15.40-16.00 Krzysztof Narojczyk (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Dokument elektroniczny w badaniach naukowych. Szanse i zagrożenia

16.00 –16.30 przerwa na kawę

16.30-16.50 Stanisław Skórka (Kraków, Akademia Pedagogiczna) Nic już nie będzie takie samo, czyli o wpływie architektury informacji na strukturę środowisk informacyjnych
16.50-17.10 Remigiusz Sapa (Kraków, UJ) Akceptacja nowych rozwiązań w komunikacji naukowej. Perspektywa aktora-sieci

17.10-18.00 dyskusja

19.00 uroczysta kolacja

3 grudnia 2008 (środa)

Sesja III Internet jako źródło informacji i reklamy g. 9.00-12.30
Oratorium Marianum

9.00-9.20 Piotr Lechowski (Kraków, UJ) Internet jako źródło informacji o bibliotekach polskich za granicą
9.20-9.40 Agata Walczak-Niewiadomska (Łódź, UŁ) Funkcjonalność katalogów on-line w zakresie przekazu informacji o zasobach bibliotecznych na przykładzie bibliotek polskich i zagranicznych
9.40-10.00 Danuta Wańka (Kalisz, Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego) Piśmiennictwo regionalne – w książce, czasopiśmie i w komputerze

10.00 –10.30 przerwa na kawę

10.30-10.50 Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Książka słowiańska drukowana cyrylicą w komunikacji elektronicznej
10.50-11.10 Maja Wojciechowska (Gdańsk, UG) Ewolucja rynku książki. Od reklamy tradycyjnej do reklamy elektronicznej
11.10-11.30 Elżbieta Kochan (Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, Biblioteka Główna) Internet źródłem reklamy książki i czytelnictwa
11.30-11.50 Dorota Chłopkowska (Wrocław, UWr.) Bibliografia w postaci bazy danych – nowa forma czy nowa jakość

11.50-12.30 dyskusja

Sesja IV Transformacje postaci dokumentów g. 9.00-12.30
Sala Banacha

9.00-9.20 Mirosław Supruniuk (Toruń, UMK, Biblioteka Uniwersytecka) Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych publikowanych w Internecie. Wstępne założenia
9.20-9.40 Evelina Kristanova (Łódź, UŁ) Prasa tradycyjna a elektroniczna – próba porównania typologii
9.40-10.00 Jolanta Laskowska (Gdańsk, UG) Elektroniczne wydania tytułów prasowych -konkurencja czy uzupełnienie dla prasy drukowanej?

10.00-10.30 przerwa na kawę

10.30-10.50 Danuta Patkaniowska (Kraków, UJ, Biblioteka Jagiellońska) Książka tradycyjna i książka elektroniczna w opracowaniu rzeczowym (wybrane problemy)
10.50-11.10 Anna Gruca (Kraków, UJ) Krakowskie katalogi księgarskie doby autonomii galicyjskiej. Typologia i wartość źródłowa w kontekście przemian form informacji o dawnej książce
11.10-11.30 Justyna Lehun (Opole, Uniwersytet Opolski) Tradycyjne i internetowe wydanie „Strzelca Opolskiego” – kompromisy, ustępstwa, korzyści i straty

11.30-12.30 dyskusja

13.00 obiad

Sesja V Realny i wirtualny użytkownik Internetu g. 15.00-18.20
Oratorium Marianum

15.00-15.20 Maria Próchnicka, Małgorzata Jaskowska, Agnieszka Korycińska-Huras (Kraków, UJ) Zachowania informacyjne autorów prac licencjackich z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: zmienność tendencji wykorzystania źródeł elektronicznych i drukowanych
15.20-15.40 Marzena Świgoń (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) E-książka w świetle najnowszych zagranicznych badań użytkowników informacji (user studies)
15.40-16.00 Małgorzata Jaskowska (Kraków, UJ) Naukowe książki elektroniczne w opinii użytkowników bibliotek akademickich

16.00-16.30 przerwa na kawę

16.30-16.50 Sabina Cisek (Krakow, UJ) Analiza i krytyka piśmiennictwa a Web 2.0. Wybrane zagadnienia metodologiczne
16.50-17.10 Agnieszka Korycińska-Huras Piśmienność obywateli polskich mikronacji (wirtualnych państw) – propozycja badań
17.10-17.30 Sebastian Wierny (Warszawa, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa) Elektroniczne zasoby tekstowe w odbiorze użytkowników Internetu (na podstawie badań empirycznych)

17.30-18.20 dyskusja

Sesja VI Technologia a funkcjonowanie książki i jej instytucji g. 15.00-17.30
Sala Banacha

15.00-15.20 Krzysztof Walczak (Wrocław, UWr.) Książka i jej formy w zasobach i koncepcjach rozwoju polskich bibliotek pedagogicznych
15.20-15.40 Danuta Domalewska (Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, Biblioteka Główna) Przemiany komunikacji piśmienniczej w literaturze ekonomicznej i bibliotece ekonomicznej

15.40-16.10 przerwa na kawę

16.10-16.40 Ryszard Nowakowski (Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) Digitalizacja a zbiory utracone i rozproszone. Analiza problemu na przykładzie projektu cyfrowego scalenia zbioru prasy polskiej (1801-1939) Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rozdzielonego po II wojnie światowej
16.40-17.00 Arkadiusz Pulikowski (Katowice, Uniwersytet Śląski) Przyszłość książki i bibliotek w świetle wyników badań nad elektronicznym papierem

17.00-17.30 dyskusja

19.00 kolacja

4 grudnia 2008 (czwartek)

Sesja VII Formy i typy dokumentów elektronicznych g. 9.00-11.50
Oratorium Marianum

9.00-9.20 Małgorzata Pietrzak (Warszawa, UW) Tekst artystyczny a komunikacja elektroniczna
9.20-9.40 Ewa Chuchro (Warszawa, UW) Powieść hipertekstowa – eksperyment w Sieci czy nowy gatunek literacki?

9.40-10.10 przerwa na kawę

10.10-10.30 Urszula Kowalewska, Justyna Jerzyk-Wojtecka (Łódź, UŁ, Biblioteka) Książka artystyczna i liberatura (nie)obecne w Internecie
10.30-10.50 Ewa Jabłońska-Stefanowicz (Wrocław, UWr.) Bibliologiczne granice współczesnego podręcznika
10.50-11.10 Małgorzata Janiak (Kraków, UJ) Od zwoju do bazy danych: zmiany formy informacji

11.10-11.50 dyskusja

Sesja VIII Biblioteki cyfrowe g. 9.00-11.50
Sala Banacha

9.00-9.20 Jadwiga Woźniak-Kasperek (Warszawa, UW) Funkcjonalność i zawartość bibliotek cyfrowych – analiza wybranych przypadków
9.20-9.40 Diana Pietruch-Reizes (Katowice, Uniwersytet Śląski) Organizacja wiedzy w przestrzeni komunikacji elektronicznej na przykładzie europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana

9.40-10.10 przerwa na kawę

10.10-10.30 Jolanta Gwioździk (Katowice, Uniwersytet Śląski) Projekt „Monasticon” – od historycznej biblioteki zakonnej do platformy cyfrowej
10-30-10.50 Anna Wałek (Wrocław, Politechnika Wrocławska, Biblioteka Główna) Wykorzystanie zbiorów cyfrowych bibliotek na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

10.50-11.50 dyskusja

Podsumowanie konferencji g. 12.00
Oratorium Marianum

12.30 lunch