Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej (2-4.12.2008)

Celem konferencji była prezentacja wyników badań i dyskusja nad właściwościami i sytuacją dorobku piśmienniczego człowieka w dobie ekspansji komunikacji elektronicznej. Problematyka ta należy do najważniejszych obecnie zagadnień teorii i praktyki komunikacji piśmiennej, a tym samym sytuuje się w centralnym polu badań nad nauką, sposobami jej uprawiania, nad gromadzeniem i udostępnianiem danych naukowych.
Kwestią kluczową dla istnienia i funkcjonowania uniwersum piśmiennictwa jest wykorzystanie różnorodnych nośników materialnych pozwalających na gromadzenie i swobodne przekazywanie treści kulturowych w czasie i przestrzeni. Obecnie kształt uniwersum piśmiennictwa określa nie tylko tradycja, ale przede wszystkim technologia elektroniczna. Powszechność słowa pisanego w zasobach cyfrowych powinna rozwiać obawy o przyszłość przekazu tekstowego. Trudno jednak nie zauważyć, że wraz ze zmianą nośnika i kanału przekazu zachodzą tu przeobrażenia różnorodnej natury.