Typografia komputerowa a środki masowej komunikacji (22-25.05.2003)

Uczestnicy pierwszej międzynarodowej konferencji Typografia komputerowa – prepress. Perspektywy i zagrożenia, zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 17 – 19 października 2002 roku w Lądku Zdroju, w swoich wystąpieniach podkreślali konieczność integracji działań ludzi tworzących różnego rodzaju dokumenty, zarówno na nośnikach materialnych (drukowanych), jak też na nośnikach cyfrowych (w postaci elektronicznej), a przede wszystkim autorów, wydawców, grafików, poligrafów i dystrybutorów informacji.

Przedstawiciele różnych środowisk związanych z utrwalaniem współczesnych dokumentów, takich jak książka, prasa, wydawnictwa informacyjne i reklamowe, zgodnie stwierdzili ciągłość systemów utrwalania myśli ludzkiej od czasów Gutenberga.

Jednocześnie wskazywano, iż kształtowanie formy tekstowej i ikonograficznej, niezależnie od tego, w którym ze środków masowej komunikacji są one prezentowane, musi uwzględniać kanony typografii. Współcześnie zarówno tekst, jak i materiał ikonograficzny czy graficzny, są formowane z wykorzystaniem możliwości, jakie daje typografia komputerowa.

Tej problematyce poświęciliśmy drugą międzynarodową konferencję, zatytułowaną Typografia komputerowa a środki masowej komunikacji, którą zorganizowały wspólnie Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej.

Do udziału w wymianie poglądów na ten temat zaprosiliśmy ludzi książki, prasy, twórców wydawnictw informacyjnych i reklamowych, a także środowisk zajmujących się kształceniem przyszłych animatorów we wszystkich dziedzinach komunikacji społecznej. Doświadczenia pierwszej i drugiej konferencji utwierdziły nas w przekonaniu celowości wymiany poglądów między teoretykami a środowiskami realizującymi w praktyce te założenia.
Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy!