Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza

 

Oddzielenie treści od materialnego nośnika pociąga za sobą zmianę tradycyjnego modelu, w którym za podejmowanie inicjatyw wydawniczych, jakość autorskiego przekazu, wyposażenie edytorskie książki, wreszcie – jej opublikowanie i rozpowszechnienie odpowiadał profesjonalny wydawca. Dziś ma on poważnych konkurentów, którzy pojawili się na rynku wraz z rozwojem książki elektronicznej. Równolegle dokonuje się emancypacja autora – coraz częściej radzi on sobie bez wydawcy. W skrajnym przypadku proces wydawniczy, oznaczający do niedawna pracę zespołu specjalistów, sprowadzony jest do naciśnięcia jednego guzika. Przemiany technologiczne i cywilizacyjne wpływają też na sposoby prezentowania treści, formy ich udostępniania i wreszcie – wykorzystywania.
Zmiany te skłaniają do podjęcia próby wyznaczenia nowych kryteriów decydujących o przynależności do kategorii „książka”, „autor”, „wydawca” i wypracowania aparatu pojęciowego umożliwiającego naukowy opis najnowszych zjawisk. Odpowiedzi wymagają pytania o relacje między e-książką a innymi publikacjami elektronicznymi, ale także między wydawnictwem a nowymi podmiotami na rynku książki: firmami technologicznymi, platformami umożliwiającymi samodzielne publikowanie, repozytoriami Open Access. Każdy z nich, uwzględniając swój profil i możliwości, podejmuje wysiłek adaptacji do zmieniającego się otoczenia.
Kolejna bardzo istotna grupa pytań dotyczy czytelnika. Czy aby nim być, wystarczy czytać, a czytanie książek uznać należy tylko za jedną z możliwości? Jak zmienia się nasze czytanie w związku z rozwojem najnowszych technologii? Jak, w kontekście kultury czytelniczej i literackiej, rozpatrywać alternatywne wobec czytania formy kontaktu z dziełem literackim?
Uznając wymienione tematy za atrakcyjne dla wielu środowisk, liczymy, że konferencja stanie się okazją do spojrzenia na problem zróżnicowania form przekazu i dostępu do treści oraz współczesny rynek wydawniczy z różnych perspektyw. Zapraszamy badaczy (m.in. bibliologów, bibliotekoznawców, literaturoznawców, medioznawców, socjologów, pedagogów), autorów i wydawców, bibliotekarzy, organizatorów życia kulturalnego, producentów książkowych aplikacji i twórców innych „granicznych” produktów cyfrowych. Oprócz naukowej dyskusji podczas konferencji przewidujemy prezentacje m.in. publikacji szkolnych przeznaczonych na urządzenia mobilne oraz bliskich podręcznikom kursów e-learningowych.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Pracowników i Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza

organizowanej przez nasz Instytut w dn. 2–4 grudnia 2015 r.

Konferencja odbędzie się w Budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
(Budynek A), który znajduje się tuż obok naszego Instytutu.

Mapka

Adres:

Ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

sala 218 (II piętro)

 

Program konferencji

Goście specjalni

Abstrakty