Zaproszenie

Intensywność i zakres procesów zachodzących współcześnie w przestrzeni wirtualnej słowa pisanego obligują środowiska naukowe do podejmowania działań mających na celu analizę, kategoryzację i ocenę tych zjawisk. Chcielibyśmy przyczynić się do pogłębienia refleksji teoretycznej nad skutkami rewolucji cyfrowej dla systemów informacji i kultury książki, a nade wszystko odpowiedzieć na pytanie: jak badać piśmiennictwo cyfrowe i jego czytelników/użytkowników. Proponujemy zatem dyskusję nad metodologią badania zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania, wzbogaconą o analizę przydatności i skuteczności tradycyjnych oraz nowych narzędzi badawczych.

Zapraszamy do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk: badaczy z ośrodków akademickich, a także praktyków z bibliotek, organizacji i firm pośredniczących w dostępie do dokumentów sieciowych – książek oraz innych zasobów informacyjnych.
Przewidujemy wydanie wybranych materiałów konferencyjnych w postaci recenzowanej publikacji.