Zagadnienia

 • aparat pojęciowy badacza piśmiennictwa cyfrowego, problemy spójności terminologicznej,
 • typologia dokumentów i zasobów elektronicznych – kryteria podziału, umiejscowienie w istniejących typologiach,
 • użyteczność metod ilościowych (w tym bibliometrii i webometrii) oraz jakościowych w badaniach piśmienniczej komunikacji cyfrowej,
 • metody i narzędzia ewaluacji publikacji naukowych oraz naukowej efektywności instytucji w humanistyce i naukach społecznych,
 • narzędzia analityczne kolekcji dokumentów elektronicznych – statystyki wykorzystania zbiorów, rankingi publikacji i ankiety,
 • sieciowe narzędzia analizy zawartości zdigitalizowanych materiałów piśmienniczych,
 • analizy funkcjonalności książki elektronicznej uwzględniające jej wielopostaciowość,
 • użytkownicy informacji sieciowej – sposoby badania ich kompetencji, potrzeb i zachowań,
 • strategie analizowania różnych form internetowej aktywności czytelników książek i e-booków,
 • badania społecznej świadomości istnienia i sposobów wykorzystywania międzynarodowych, narodowych i regionalnych projektów udostępniania w Internecie zabytków piśmienniczych, dzieł literackich oraz publikacji naukowych,
 • diagnozowanie efektywności instytucji, organizacji oraz wspólnot skupiających ludzi książki i specjalistów informacji działających w środowisku sieciowym.