Informacje finansowe

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 450 zł. Opłata nie obejmuje kosztów podróży, zakwaterowania i dodatkowego wyżywienia.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 20 października 2014 r. na rachunek bankowy:
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
BZ WBK S.A. 4 O/Wrocław
Nr rachunku: 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115
Koniecznie z dopiskiem: Konferencja nr 59/N/2014 imię i nazwisko uczestnika.
Ze względu na procedury związane z wystawianiem faktur prosimy o przestrzeganie podanego terminu dokonywania wpłat.
Dziękujemy!