Zagadnienia

I sesja
 
Książka jako środek komunikowania dawniej i dziś
 1. Funkcje komunikacyjne książki w perspektywie historycznej:
  • rola różnych typów książki w procesie komunikowania
  • sposoby oddziaływania (w tym rola ilustracji i innych materiałów pozatekstowych)
  • strategie komunikacyjne książki
 2. Książka w systemie komunikacji społecznej (obiegu komunikacyjnym: wydawniczym, bibliotecznym), wobec innych środków przekazu społecznego, potencjał komunikacyjny książki
 3. Książka jako dziedzictwo kulturowe w systemie komunikacji lokalnej, regionalnej, globalnej
 4. Książka jako narzędzie upowszechniania kultury, wiedzy, nauki
 5. Książka jako zjawisko społeczne
  • społeczne konteksty funkcjonowania książki
  • wpływ książki na świadomość jej odbiorców

II sesja

Biblioteki w procesie komunikacji w ujęciu historycznym i współczesnym

 1. Przemiany (kształtowanie się modeli) komunikacji w bibliotekach (funkcje i usługi) na przestrzeni dziejów
 2. Biblioteki a otoczenie społeczne
  • marketing, PR, kształtowanie wizerunku współczesnej biblioteki w społeczności/środowisku lokalnym
  • usługi biblioteczne jako forma komunikacji
 3. Biblioteka jako miejsce komunikacji społecznej
  • współczesne formy komunikacji w bibliotekach (bezpośrednie, elektroniczne itp.)
  • kształtowanie/wykorzystanie przestrzeni społecznej biblioteki jako miejsca spotkań/komunikacji dla społeczności lokalnej
  • badanie potrzeb użytkowników (i nie użytkowników) bibliotek.
  • kapitał społeczny użytkowników i pracowników biblioteki (budowanie/kształtowanie kapitału społecznego w bibliotece)
  • biblioteka jako miejsce (nie)wykorzystane?
  • biblioteka jako „trzecie miejsce”
 4. Biblioteki w komunikacji (między)instytucjonalnej
  • współpraca bibliotek: sieci, systemy, konsorcja
  • współpraca bibliotek z innymi instytucjami. Cele i korzyści takiego współdziałania
  • funkcjonowanie różnych typów bibliotek w otoczeniu lokalnym i globalnym
 5. Biblioteka jako miejsce kształtowania i rozwijania kultury czytelniczej, medialnej, informacyjnej.