Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej (4-6.12.2013)

W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN PROFESORA KAROLA GŁOMBIOWSKIEGO

4-6 grudnia 2013

 Profesor Karol Głombiowski  w przedmowie do Książki w procesie komunikacji społecznej pisał: „Od czasu, kiedy elektroniczne środki społecznego przekazu zafascynowały odbiorców swymi na pozór nieograniczonymi możliwościami komunikacji międzyludzkiej, stanęło przed nauką o książce niepokojące pytanie: czy książka jako środek przekazu oprze się konkurencji słuchowiska radiowego i obrazu filmowego czy też przez nie pokonana będzie zmuszona zrezygnować z pełnionych dotychczas funkcji i pełna zasług zejść z pola”. Dziś – w setną rocznicę urodzin Profesora – prócz wspomnień o tej wybitnej postaci spróbujmy zadać sobie ponownie to – jakże ważkie i wciąż aktualne pytanie. Czy książka nadal jest jednym z podstawowych narzędzi wymiany myśli ludzkiej, czy zastąpiły ją lub niebawem zastąpią nowe (lepsze?) środki przekazu?

Podczas konferencji (w dniach 4-6 grudnia 2013 r.) chcemy zastanowić się wspólnie z Państwem czy wciąż jeszcze w książce drzemie jej potencjał komunikacyjny i nadal zajmuje ona zaszczytne miejsce wśród innych środków przekazów społecznych? Pragniemy zwrócić uwagę także na inne aspekty, na funkcje komunikacyjne książki, jej rolę w systemie komunikacji społecznej, właściwości, zadania.

Nie sposób rozpatrywać tych wszystkich problemów bez uwzględnienia roli bibliotek w procesie komunikacji społecznej, są one przecież naturalnym miejscem kształtowania się i rozwijania kultury czytelniczej, medialnej czy informacyjnej. Im także chcemy poświęcić jedną sesję panelową, a przy tej okazji zastanowić się jak kształtowały się modele komunikacyjne w bibliotekach, jaką rolę odegrały one na przestrzeni dziejów, czy są miejscem komunikacji społecznej i (między)instytucjonalnej?

W programie przewidujemy również wieczornicę poświęconą Profesorowi Karolowi Głombiowskiemu, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Ufamy, iż dzięki licznemu udziałowi przedstawicieli różnych środowisk związanych z książką i biblioteką, uda nam się nie tylko zastanowić czy tezy Mistrza Głombiowskiego są wciąż jeszcze aktualne, ale przede wszystkim usłyszeć istotne głosy w dyskusji nad rolą książki i biblioteki w procesach komunikacji społecznej.

Przewidujemy publikację zakwalifikowanych do druku tekstów w postaci osobnego recenzowanego wydawnictwa książkowego.