Zagadnienia

  • Harmonizacja terminologii opisu dóbr kultury przez specjalistów różnych dyscyplin humanistycznych.
  • Problem wymiany danych w kontekście formatów metadanych, stosowanych do opisu dóbr kultury w różnych instytucjach (Marc21, Dublin Core, Object ID, CDWA, Conceptual Reference Model ICOM) a tradycyjne zasady opisu dóbr kultury (opis bibliograficzny, instrukcja inwentaryzowania inskrypcji, opis katalogowy dzieła sztuk plastycznych).
  • Klasyfikacje, języki haseł przedmiotowych, dziedzinowe słowniki hierarchiczne – ich sytuacja, możliwości, ograniczenia.
  • Ontologie dziedzinowe w naukach humanistycznych.
  • Opis i katalogowanie dóbr kultury w kontekście rozwoju i ewolucji sieciowych narzędzi softwarowych, komputerowych katalogów bibliotecznych, bibliotek cyfrowych, specjalistycznych baz danych.
  • Problematyka tworzenia, administrowania i przeszukiwania zasobów rozproszonych dotyczących dóbr kultury (w tym zabytków materialnych i niematerialnych).
  • Tradycyjne i nowoczesne standardy dokumentacji dóbr kultury w kontekście rozwoju Semantic Web.
  • Wzajemne udostępnianie danych – aspekty merytoryczne, techniczne, prawne.
  • Sytuacja końcowego odbiorcy informacji i możliwości angażowania go do tworzenia zasobów wiedzy o kulturze (adresat informacji, strategie przeszukiwania oparte na analizie zachowań użytkowników, udział użytkowników w opisie zasobu – możliwości i ograniczenia).