Dobra kultury w Sieci. Dostępność i wymiana informacji. (7-8.12.2010)

W różnego rodzaju instytucjach gromadzone są od dawna takie same i podobne dobra kultury. Sytuacja, w której tradycyjne metody ich opisu i dokumentowania w każdej z nich pozostają odmienne, poważnie utrudnia zarówno kompleksowe badania, jak i efektywne oraz przyjazne dla odbiorcy udostępnianie informacji o dziedzictwie kulturowym.

Rozwój technologii sieciowych oraz inicjatywy mające na celu kompleksowe upowszechnianie wiedzy o kulturze w systemach cyfrowych, takie jak Europeana czy European Library, czynią potrzebę harmonizacji standardów metadanych i języka opisu zabytków i dokumentów tym bardziej pilną. Powszechnie oczekuje się, że wprowadzanie, wymiana i publikacja danych przy zastosowaniu systemów funkcjonujących w Sieci pozwoli na wykorzystaniu efektu synergii, integrując działania podejmowane w tym zakresie w różnego rodzaju instytucjach, takich jak biblioteki, muzea i archiwa. Jednocześnie powinny one stanowić poważne ułatwienie w dostępie do informacji dla różnych grup użytkowników – osób profesjonalnie zainteresowanych specyficznymi zagadnieniami, ale także – co należy podkreślić – szerokiej rzeszy odbiorców, korzystających w swej działalności z wyników badań nad kulturą w takich dziedzinach jak oświata, wychowanie, rekreacja czy turystyka.

W tym kontekście organizatorzy konferencji pragnęliby podjąć dyskusję na temat możliwości wypracowania wspólnych założeń metodologicznych, standardów metadanych, narzędzi słownikowych oraz rozwiązań technologicznych, stosowanych w wyżej wymienionych instytucjach i rozważyć szanse podejmowania międzyśrodowiskowych inicjatyw w zakresie udostępniania informacji o zawartości posiadanych kolekcji. Uzupełnieniem proponowanej tematyki rozważań powinny stać się zagadnienia z zakresu Semantic Web, co pozwoliłoby na osadzenie podejmowanej problematyki w szerszym kontekście zjawisk zachodzących w Sieci.